Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ CẤP 2 => Tác giả chủ đề:: Poyon trong 06:02:53 PM Ngày 10 Tháng Một, 2015

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=22379Tiêu đề: Nhiệt chuyển thể của đá khiến mực nước trong bình thay đổi
Gửi bởi: Poyon trong 06:02:53 PM Ngày 10 Tháng Một, 2015
Một cục nước đá ở 0C được gắn chặt vào đáy của một bình cách nhiệt hình trụ.Khi người ta đổ nước vào bình(khối lượng nước bằng khối lượng của cục nước đá),thì cục nước đá nằm ngập hoàn toàn trong nước.Sau khi trạng thái cân bằng nhiệt được thiết lập chiều cao mực nước giảm bớt 2%.Hãy xác định nhiệt độ ban đầu của nước đổ vào bình.Nước đá có D1=0,9g/cm3 và [tex]\lambda=335000J/kgK[/tex].Nước có c=4200J/kgK và D2=1g/cm3.Bỏ qua sự trao đổi nhiệt giữa nước đá với bình chứa và môi trường.
 :-* :-* :-* =d> =d> Cảm ơn các bạn đã đọc giúp mình.Mấy bạn làm ơn giải hộ mình với,làm mấy bữa rồi mà không được.


Tiêu đề: Trả lời: Nhiệt chuyển thể của đá khiến mực nước trong bình thay đổi
Gửi bởi: cái gáo nhỏ trong 11:29:01 AM Ngày 13 Tháng Một, 2015
Gọi [tex]h{o}[/tex] là chiều cao mực nước ban đầu
 h là chiều cao mực nước sau cân bằng nhiệt
Ta có: [tex]\frac{h}{h{o}}= 0.98[/tex]
[tex]<=> \frac{V}{V_{o}}= 0.98[/tex]
Trong đó V là thể tích nước và đá sau khi cân bằng nhiệt, do độ cao mực nước giảm nên đá chưa tan hết, nhiệt độ cân bằng là 0
gọi [tex]\Delta m[/tex] là khối lượng đá đã tan.
 [tex]V = V{nuoc}+ V{da}[/tex] [tex]= \frac{m}{D_{2}}+ \frac{\Delta m}{D_{2}}+ \frac{m-\Delta m}{D_{1}}[/tex]
[tex]V_{o}[/tex] là thể tích nước và đá ban đầu
[tex]V_{o}=\frac{m}{D_{2}}+\frac{m}{D_{1}}[/tex]
Do đó          
[tex]\frac{V}{V_{o}}= \frac{\frac{m}{D_{2}}+ \frac{\Delta m}{D_{2}}+ \frac{m-\Delta m}{D_{1}}}{\frac{m}{D_{2}}+\frac{m}{D_{1}}}=0.98[/tex]
Rút gọn được [tex]\Delta m[/tex] theo m
Áp dụng phương trình cân bằng nhiệt
[tex]Q_{toa}= Q_{thu}[/tex]
[tex]mc_{2}(t_{2}-0) = \Delta m\lambda +mc_{1}(0 - t_{1})[/tex]
t1 = 0
Từ đó tìm đc t2 là nhiệt độ ban đầu của nước.