Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

CÁC KHOA HỌC KHÁC => TOÁN HỌC => Tác giả chủ đề:: ddhoc trong 09:00:05 AM Ngày 21 Tháng Mười Hai, 2014

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=22311Tiêu đề: hình giải tích
Gửi bởi: ddhoc trong 09:00:05 AM Ngày 21 Tháng Mười Hai, 2014
Cho A(-1;6;6),B(3;-6;-2). Tìm M thuộc mp(Oxy) sap cho MA+MB nhỏ nhất.Em cảm ơn!
 


Tiêu đề: Trả lời: hình giải tích
Gửi bởi: Alexman113 trong 05:35:31 PM Ngày 21 Tháng Mười Hai, 2014
Cho A(-1;6;6),B(3;-6;-2). Tìm M thuộc mp(Oxy) sap cho MA+MB nhỏ nhất.Em cảm ơn!
Gợi ý: Vì [tex]A[/tex] và [tex]B[/tex] nằm khác phía so với [tex]\left(Oxy\right)[/tex] nên suy ra [tex]MA+MB\ge AB[/tex]
           Vậy: [tex]\left(MA+MB\right)_{min}[/tex] khi và chỉ khi [tex]M[/tex] là giao điểm của [tex]AB[/tex] với [tex]\left(Oxy\right)[/tex]