Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: xchauchaux trong 07:01:00 PM Ngày 15 Tháng Mười Hai, 2014

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=22294Tiêu đề: Sóng điện từ khó hiểu
Gửi bởi: xchauchaux trong 07:01:00 PM Ngày 15 Tháng Mười Hai, 2014
1)- Mạch dao động LC  khi dùng tụ  C1 mắc song song C2 thì tần số dao động f = 48 Khz  , dùng C1 và C2 Mắc Nối tiếp thì tần số f= 100 kHz
(L ko đổi ) . hổi nếu chỉ dùng C1 thì tần số f1  của mạch là bao nhiêu ( f1<f2)   và f2 là tần số riêng của hệ khi co C2
A- 60 KHz               70 KHz                    80 KHz                       90KHz   

2)Mạch đao động lý tưởng gồn L và C , Khi C= C1 thì f = 30 KHz , khi C= C2 thì f =40  kHz  . hỏi Nếu
  C= [tex]\frac{C1.C2}{C1+C2}[/tex]  thì tần số dao đông của mạch là
 A 60 kHz          24 KHz            70 KHz             10 KHz
- xin cảm ơn


Tiêu đề: Trả lời: Sóng điện từ khó hiểu
Gửi bởi: xchauchaux trong 01:18:33 AM Ngày 21 Tháng Mười Hai, 2014
 8-xcác thầy cô và bạn bè giúp mình giải câu này với ., treo mấy ngày rồi ạ 8-x 8-x 8-x


Tiêu đề: Trả lời: Sóng điện từ khó hiểu
Gửi bởi: timtoi trong 10:55:07 AM Ngày 21 Tháng Mười Hai, 2014
8-xcác thầy cô và bạn bè giúp mình giải câu này với ., treo mấy ngày rồi ạ 8-x 8-x 8-x
1.f// = f1.f2/can(f1binh+f2binh)
   fnt = can (f1binh + f2binh) thay so giai he la xong.
2.fnt =can (f1binh + f2 binh) thay so la xong.