Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: trauluo1i97 trong 06:25:41 PM Ngày 09 Tháng Mười Hai, 2014

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=22265Tiêu đề: Bài toán tổng hợp dao động khó
Gửi bởi: trauluo1i97 trong 06:25:41 PM Ngày 09 Tháng Mười Hai, 2014
Hai dao động điều hoà cùng phương, cùng tần số có phương trình [tex]x_{1}=5cos(wt + \frac{\Pi }{3})[/tex] (cm) và [tex]x_{2}=A_{2}cos(wt + \varphi _{2})[/tex] (cm). Dao động tổng hợp có phương trình [tex]x=4cos(wt + \varphi)[/tex] (cm). Để biên độ A2 có giá trị cực tiểu thì [tex]\varphi _{2}[/tex] có giá trị bao nhiêu?


Tiêu đề: Trả lời: Bài toán tổng hợp dao động khó
Gửi bởi: Hà Văn Thạnh trong 11:03:38 PM Ngày 09 Tháng Mười Hai, 2014
Hai dao động điều hoà cùng phương, cùng tần số có phương trình [tex]x_{1}=5cos(wt + \frac{\Pi }{3})[/tex] (cm) và [tex]x_{2}=A_{2}cos(wt + \varphi _{2})[/tex] (cm). Dao động tổng hợp có phương trình [tex]x=4cos(wt + \varphi)[/tex] (cm). Để biên độ A2 có giá trị cực tiểu thì [tex]\varphi _{2}[/tex] có giá trị bao nhiêu?
Phương trinh biên độ tổng hợp
em vẽ hình dùng ĐL hàm cos
A2^2 = 25+16-2.5.4.cos(60-phi)
để A2min thì cos(60-phi)=1 ==> phi=60 ==> x đồng pha x1 ==> x2 ngược pha x1 và có biên độ bằng 1