Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: nguyenthimyngan trong 01:54:32 PM Ngày 10 Tháng Mười, 2014

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=21882Tiêu đề: trắc nghiệm chương 1,2 cần giải đáp.
Gửi bởi: nguyenthimyngan trong 01:54:32 PM Ngày 10 Tháng Mười, 2014
Câu 1  Khi nói về sự truyền sóng cơ trong một môi trường, phát biểu nào sau đây đúng?
   A. Những phần tử của môi trường trên cùng một hướng truyền sóng và cách nhau một số nguyên lần bước sóng thì dao động cùng pha.
   B. Những phần tử của môi trường cách nhau một số nguyên lần bước sóng thì dao động cùng pha.
C. Hai phần tử của môi trường cáh nhau một phần tư bước sóng thì dao động lệch pha nhau 90°.
   D. Hai phần tử của môi trường cáh nhau một nủa bước sóng thì dao động ngược pha.
 Caâu2: Chu kyø dao ñoäng rieâng cuûa con laéc loø xo laø To . Neáu ta cho ñieåm treo con laéc dao ñoäng ñieàu hoaø vôùi
chu kyø T thì con laéc dao ñoäng nhö theá naøo vôùi chu kyø bao nhieâu ?
A.   Con laéc dao ñoäng cöôõng böùc vôùi chu kyø To               C. Con laéc dao ñoäng ñieàu hoaø vôùi chu kyø T
B.   Con laéc dao ñoäng töï do vôùi chu kyø T                         D. Con laéc dao ñoäng ñieàu hoaø vôùi chu kyø To
Câu 3  Động năng trong dao động điều hòa biến đổi theo thời gian
A. Tuần hoàn với chu kỳ T.   B. Như hàm cosin.   C. Không đổi.              D. Tuần hoàn với chu kỳ T/2.
Caâu6 : Giao thoa soùng vaø hieän töôïng soùng döøng khoâng coù chung ñaëc ñieåm naøo sau ñaây ?
A.  Laø söï toång hôïp cuûa hai soùng keát  hôïp.
B. Coù hình aûnh oån ñònh, khoâng phuï thuoäc thôøi gian.
C. Coù nhöõng ñieåm coá ñònh luoân dao ñoäng cöïc ñaïi vaø nhöõng ñieåm coá ñònh luoân ñöùng yeân.
D. Khoâng coù söï truyeàn naêng löôïng .


Tiêu đề: Trả lời: trắc nghiệm chương 1,2 cần giải đáp.
Gửi bởi: Nguyễn Tấn Đạt trong 02:31:14 PM Ngày 10 Tháng Mười, 2014
Copy bị vỡ font chữ hết sao trả lời được.