Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: miamiheat(HSBH) trong 08:51:50 PM Ngày 08 Tháng Mười, 2014

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=21869Tiêu đề: Điện xoay chiều
Gửi bởi: miamiheat(HSBH) trong 08:51:50 PM Ngày 08 Tháng Mười, 2014
1. Dòng điện xoay chiều hình sin chạy qua một đoạn mạch có biểu thức  [tex]i = 2 sin (10\pi t-\pi /2)[/tex] (A). Tính từ lúc t = 0, thì điện lượng chuyển qua một tiết diện thẳng của dây dẫn trong thời gian 0,05 s tính theo C là?

2.Dòng điện xoay chiều hình sin chạy qua một đoạn mạch có biểu thức là [tex]i = I_0 sin (10\pi t-\pi /2)[/tex] (A). Tình từ lúc t = 0, điện lượng chuyển qua tiết diện thẳng của dây dẫn của đoạn mạch đó trong thời gian bằng nửa chu kì của dòng điện là 100 mC. Giá trị của [tex]I_0[/tex] theo đơn vị A là?

3.Cho dòng điện xoay chiều i = [tex]i = 2\sqrt{2} cos (\omega t + \varphi )[/tex] (A) chạy qua điện trở thuần R. Nếu mắc nối tiếp R với một điốt bán dẫn thì giá trị hiệu dụng của dòng đện này là?

4. Cho dòng điện [tex]i = 2\sqrt{2} cos^{2} (100\pi t + \pi /4)[/tex] (A) chạy qua điện trở thuần R. Cường độ hiệu dụng của dòng này?

Mọi người giúp mình trả lời với.


  


Tiêu đề: Trả lời: Điện xoay chiều
Gửi bởi: Hà Văn Thạnh trong 10:04:53 PM Ngày 08 Tháng Mười, 2014
1. Dòng điện xoay chiều hình sin chạy qua một đoạn mạch có biểu thức  [tex]i = 2 sin (10\pi t-\pi /2)[/tex] (A). Tính từ lúc t = 0, thì điện lượng chuyển qua một tiết diện thẳng của dây dẫn trong thời gian 0,05 s tính theo C là?
i nhanh hơn q một góc 90 ==> [tex]q=(Io/w).sin(10\pi.t-\pi)[/tex]
[tex]\Delta q=|q(t)-q(0)| = (Io/w).sin(10.\pi.0,05-\pi) - (Io/w).sin(-\pi)|[/tex]
Trích dẫn
2.Dòng điện xoay chiều hình sin chạy qua một đoạn mạch có biểu thức là [tex]i = I_0 sin (10\pi t-\pi /2)[/tex] (A). Tình từ lúc t = 0, điện lượng chuyển qua tiết diện thẳng của dây dẫn của đoạn mạch đó trong thời gian bằng nửa chu kì của dòng điện là 100 mC. Giá trị của [tex]I_0[/tex] theo đơn vị A là?
em làm tương tự bài 1
Trích dẫn
3.Cho dòng điện xoay chiều i = [tex]i = 2\sqrt{2} cos (\omega t + \varphi )[/tex] (A) chạy qua điện trở thuần R. Nếu mắc nối tiếp R với một điốt bán dẫn thì giá trị hiệu dụng của dòng đện này là?
Tác dụng nhiệt chỉ xảy ra trong 1/2 chu kỳ khi có dòng điện thuận
==> RI_{hd}^2.T=RI^2.T/2 ==> [tex]I_{hd} = Io/2[/tex]
Trích dẫn
4. Cho dòng điện [tex]i = 2\sqrt{2} cos^{2} (100\pi t + \pi /4)[/tex] (A) chạy qua điện trở thuần R. Cường độ hiệu dụng của dòng này?
bài này em hạ bậc về dạng i = A + B.cos(wt+phi) trong đó A,B là hằng số ==> dòng trên gồm 2 dòng 1 chiều I=A và xoay chiều Io=B cùng chạy qua R, xét trong 1 chu kỳ
[tex]RI_{hd}^2.T=R.A^2.T + RB^2/2.T ==> I_{hd} = \sqrt{A^2+B^2/2}[/tex]
Mọi người giúp mình trả lời với.


  
[/quote]