Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: hellohi trong 10:06:58 PM Ngày 02 Tháng Mười, 2014

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=21830Tiêu đề: Mức thay đổi tần số là?
Gửi bởi: hellohi trong 10:06:58 PM Ngày 02 Tháng Mười, 2014
Nguồn phát tần số f chuyển động thẳng đều trên x'Ox với tốc độ u qua máy thu M đặt cố định trên phương x'Ox. Tốc độ truyền âm trong không khí là V(V>u) . Mức thay đồi tần số so với tần số f mà máy thu M ghi nhận được
A.[tex]\dfrac{\Delta f}{f}=\dfrac{2Vu}{V^{2}-u^{2}}[/tex]
B.[tex]\dfrac{\Delta f}{f}=\dfrac{2Vu}{V^{2}+u^{2}}[/tex]
C.[tex]\dfrac{\Delta f}{f}=\dfrac{Vu}{V^{2}-u^{2}}[/tex]
D.[tex]\dfrac{\Delta f}{f}=\dfrac{Vu}{V^{2}+u^{2}}[/tex]
Mọi người giải giúp em với ạ,


Tiêu đề: Trả lời: Mức thay đổi tần số là?
Gửi bởi: Hà Văn Thạnh trong 09:44:22 PM Ngày 03 Tháng Mười, 2014
Nguồn phát tần số f chuyển động thẳng đều trên x'Ox với tốc độ u qua máy thu M đặt cố định trên phương x'Ox. Tốc độ truyền âm trong không khí là V(V>u) . Mức thay đồi tần số so với tần số f mà máy thu M ghi nhận được
A.[tex]\dfrac{\Delta f}{f}=\dfrac{2Vu}{V^{2}-u^{2}}[/tex]
B.[tex]\dfrac{\Delta f}{f}=\dfrac{2Vu}{V^{2}+u^{2}}[/tex]
C.[tex]\dfrac{\Delta f}{f}=\dfrac{Vu}{V^{2}-u^{2}}[/tex]
D.[tex]\dfrac{\Delta f}{f}=\dfrac{Vu}{V^{2}+u^{2}}[/tex]
Mọi người giải giúp em với ạ,
nguồn tiến lại máy thu ==> máy thu thu được f' = f.(v+u)/v
nguồn tiến ra xa máy thu ==> may thu thu được f'=f(v-u)/v
em thế vào tính xem, đề thế này không biết là tiến đến hay tiến ra xa