Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: hellohi trong 09:21:35 PM Ngày 27 Tháng Chín, 2014

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=21805Tiêu đề: Biên độ dao động?
Gửi bởi: hellohi trong 09:21:35 PM Ngày 27 Tháng Chín, 2014
Một vật thực hiện hai dao động cùng phương, cùng tần số có phương trình lần lượt là x1=A1cos(ωt) và x2=A2cos(ωt+π/3). Biết rằng khoảng cách lớn nhất giữa hai tọa độ của chất điểm không vượt quá 4(cm) và trong quá trình dao động hai biên độ thành phần luôn thỏa mãn hệ thức [tex]\dfrac{1}{A_1^2}+\dfrac{1}{A_2^2}=\dfrac{1}{2}[/tex]. Tìm biên độ dao động tổng hợp?
Mọi người giải giúp em với ạ.


Tiêu đề: Trả lời: Biên độ dao động?
Gửi bởi: Trịnh Minh Hiệp trong 08:48:35 AM Ngày 30 Tháng Chín, 2014
Một vật thực hiện hai dao động cùng phương, cùng tần số có phương trình lần lượt là x1=A1cos(ωt) và x2=A2cos(ωt+π/3). Biết rằng khoảng cách lớn nhất giữa hai tọa độ của chất điểm không vượt quá 4(cm) và trong quá trình dao động hai biên độ thành phần luôn thỏa mãn hệ thức [tex]\dfrac{1}{A_1^2}+\dfrac{1}{A_2^2}=\dfrac{1}{2}[/tex]. Tìm biên độ dao động tổng hợp?
Mọi người giải giúp em với ạ.
Bài này tam sao thất bản nên đáp án xấu