Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: miamiheat(HSBH) trong 10:19:05 PM Ngày 25 Tháng Chín, 2014

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=21780Tiêu đề: Sóng cơ
Gửi bởi: miamiheat(HSBH) trong 10:19:05 PM Ngày 25 Tháng Chín, 2014
Một sợi dây đàn hồi chiều dài L có 2 đầu cố định. Khi tăng chiều dài của dây thêm 1 đoạn 2d thì tần số tần số của âm cơ bản do dây phát ra là 10 Hz; khi giảm chiều dài của dây 1 đoạn d thì tần số của âm cơ bản do dây phát ra là 30 Hz. Xem tốc độ truyền sóng không đổi. Tìm tần số của âm thứ 2 do dây lúc đầu phát ra.

Mọi người giúp mình trả lời với.   


Tiêu đề: Sóng cơ
Gửi bởi: miamiheat(HSBH) trong 12:23:45 PM Ngày 27 Tháng Chín, 2014
1. Tại 2 điểm A,B trên mặt nước có 2 nguồn sóng dao động các pt lần lượt: u_1 = 10 cos(10[tex]\pi[/tex]t) cm; u_2 = 10 cos(10[tex]\pi[/tex]t+[tex]\pi[/tex]/3) cm. Biết vận tốc truyền sóng là v = 0,5 m/s và biên độ sóng do mỗi nguồn tạo ra được xem là không đổi trong quá trình sóng truyền. Tìm biên độ dao động tại điểm M với MA = 30 cm; MB = 13,75 cm.  

2.Một sợi dây đàn hồi chiều dài L có 2 đầu cố định. Khi tăng chiều dài của dây thêm 1 đoạn 2d thì tần số tần số của âm cơ bản do dây phát ra là 10 Hz; khi giảm chiều dài của dây 1 đoạn d thì tần số của âm cơ bản do dây phát ra là 30 Hz. Xem tốc độ truyền sóng không đổi. Tìm tần số của âm thứ 2 do dây lúc đầu phát ra.

3.Trong một thí nghiệm về sóng dừng trên một sợi dây đàn hồi có 2 đầu cố định, tần số dao động của nguồn thay đổi được. Khi tần số là 45 Hz thì trên dây có sóng dừng. Tăng dần tần số tới 54 Hz thì trên dây mới lại có sóng dừng. Số nút sóng trên dây ứng với tần số 54 Hz.  

4. Hai nguồn sóng mặt nước kết hợp S_1,S_2 tạo hệ vân giao thoa trên mặt nước. Xét 2 điểm M có MS_1 = 14 cm; MS_2 = 8 cm và N có NS_1 = 7 cm; NS_2 = 13 cm. Biết giữa M và N có 6 đường cực đại và N là cực tiểu. Tính bước sóng và cho biết 2 nguồn ngược pha hay cùng pha?    

Mọi người giúp mình trả lời với.  


Tiêu đề: Trả lời: Sóng cơ
Gửi bởi: Hà Văn Thạnh trong 09:56:46 PM Ngày 28 Tháng Chín, 2014
Một sợi dây đàn hồi chiều dài L có 2 đầu cố định. Khi tăng chiều dài của dây thêm 1 đoạn 2d thì tần số tần số của âm cơ bản do dây phát ra là 10 Hz; khi giảm chiều dài của dây 1 đoạn d thì tần số của âm cơ bản do dây phát ra là 30 Hz. Xem tốc độ truyền sóng không đổi. Tìm tần số của âm thứ 2 do dây lúc đầu phát ra.

Mọi người giúp mình trả lời với.   
L+2d = v/2f=v/20
L-d = v/2f=v/60
==> L=v/60+v/90
tần số thứ 2:  f2=2.v/2L=v/L=1/(1/60+1/90)


Tiêu đề: Trả lời: Sóng cơ
Gửi bởi: Hà Văn Thạnh trong 10:12:37 PM Ngày 28 Tháng Chín, 2014
1. Tại 2 điểm A,B trên mặt nước có 2 nguồn sóng dao động các pt lần lượt: u_1 = 10 cos(10[tex]\pi[/tex]t) cm; u_2 = 10 cos(10[tex]\pi[/tex]t+[tex]\pi[/tex]/3) cm. Biết vận tốc truyền sóng là v = 0,5 m/s và biên độ sóng do mỗi nguồn tạo ra được xem là không đổi trong quá trình sóng truyền. Tìm biên độ dao động tại điểm M với MA = 30 cm; MB = 13,75 cm.  
dùng ct : a=2.A.cos(pi(d1-d2)/lambda+(phi2-phi1)/2)
Trích dẫn
2.Một sợi dây đàn hồi chiều dài L có 2 đầu cố định. Khi tăng chiều dài của dây thêm 1 đoạn 2d thì tần số tần số của âm cơ bản do dây phát ra là 10 Hz; khi giảm chiều dài của dây 1 đoạn d thì tần số của âm cơ bản do dây phát ra là 30 Hz. Xem tốc độ truyền sóng không đổi. Tìm tần số của âm thứ 2 do dây lúc đầu phát ra.
Trích dẫn
3.Trong một thí nghiệm về sóng dừng trên một sợi dây đàn hồi có 2 đầu cố định, tần số dao động của nguồn thay đổi được. Khi tần số là 45 Hz thì trên dây có sóng dừng. Tăng dần tần số tới 54 Hz thì trên dây mới lại có sóng dừng. Số nút sóng trên dây ứng với tần số 54 Hz.  
fmin=f2-f1=9 ==> v/2L=9 ==> L=v/18
L=k.v/2f ==> k=L/(v/2f) = 2f/18 ==> SN=k+1
Trích dẫn
4. Hai nguồn sóng mặt nước kết hợp S_1,S_2 tạo hệ vân giao thoa trên mặt nước. Xét 2 điểm M có MS_1 = 14 cm; MS_2 = 8 cm và N có NS_1 = 7 cm; NS_2 = 13 cm. Biết giữa M và N có 6 đường cực đại và N là cực tiểu. Tính bước sóng và cho biết 2 nguồn ngược pha hay cùng pha?    
N là cực tiêu ==> M là cực tiểu (vì d1-d2 giống nhau)
gọi N là cực tiểu (k+0,5) ==> M là cự tiểu (k+0,5+6)
==> ĐK cực tiểu cho N và M (GS 2 nguồn đồng pha)
-6 = (k+0,5).lambda
6 = (k+0,5+6).lambda

==> 12=6.lambda ==> lambda=2 ==>  k = -3,5 ==> 2 nguồn ngược pha