Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: miamiheat(HSBH) trong 07:51:53 PM Ngày 17 Tháng Chín, 2014

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=21702Tiêu đề: Khoảng thời gian trong sóng dừng
Gửi bởi: miamiheat(HSBH) trong 07:51:53 PM Ngày 17 Tháng Chín, 2014
1.A là nút, B là bụng gần A nhất. Biết AB = 10 cm và C thuộc AB. Khoảng thời gian ngắn nhất B đi qua hai vị trí có độ lớn của li độ bằng biên độ của C là t/6. Tính độ dài của đoạn AC.

2.A là nút, B là bụng gần A nhất. C thuộc đoạn AB. Biết AB = 4 BC và f = 1/3 Hz. Tìm khoảng thời gian ngắn nhất giữa 2 lần li độ dao động của phần tử B có độ lớn bằng biên độ C?

3.A là nút, B là bụng gần A nhất. C thuộc đoạn AB. Biết AB = 5 BC. Tìm khoảng thời gian ngắn nhất giữa 2 lần li độ dao động của phần tử B có độ lớn bằng biên độ C? 

Mọi người giúp mình trả lời với.   


Tiêu đề: Trả lời: Khoảng thời gian trong sóng dừng
Gửi bởi: Mai Minh Tiến trong 04:58:00 PM Ngày 18 Tháng Chín, 2014
1.A là nút, B là bụng gần A nhất. Biết AB = 10 cm và C thuộc AB. Khoảng thời gian ngắn nhất B đi qua hai vị trí có độ lớn của li độ bằng biên độ của C là t/6. Tính độ dài của đoạn AC.
Mọi người giúp mình trả lời với.   Tiêu đề: Trả lời: Khoảng thời gian trong sóng dừng
Gửi bởi: miamiheat(HSBH) trong 10:07:11 PM Ngày 18 Tháng Chín, 2014

2.A là nút, B là bụng gần A nhất. C thuộc đoạn AB. Biết AB = 4 BC và f = 1/3 Hz. Tìm khoảng thời gian ngắn nhất giữa 2 lần li độ dao động của phần tử B có độ lớn bằng biên độ C?

3.A là nút, B là bụng gần A nhất. C thuộc đoạn AB. Biết AB = 5 BC. Tìm khoảng thời gian ngắn nhất giữa 2 lần li độ dao động của phần tử B có độ lớn bằng biên độ C? 


Mọi người giúp mình trả lời với.   


Tiêu đề: Trả lời: Khoảng thời gian trong sóng dừng
Gửi bởi: Nguyễn Tấn Đạt trong 09:30:26 AM Ngày 19 Tháng Chín, 2014

2.A là nút, B là bụng gần A nhất. C thuộc đoạn AB. Biết AB = 4 BC và f = 1/3 Hz. Tìm khoảng thời gian ngắn nhất giữa 2 lần li độ dao động của phần tử B có độ lớn bằng biên độ C?

3.A là nút, B là bụng gần A nhất. C thuộc đoạn AB. Biết AB = 5 BC. Tìm khoảng thời gian ngắn nhất giữa 2 lần li độ dao động của phần tử B có độ lớn bằng biên độ C?  


Mọi người giúp mình trả lời với.    


Bạn đã đăng loại bài tập này trong topic khác.

Dữ kiện bài bạn post lẻ về thời gian và biên độ so với đường tròn về mối liên hệ giữa khoảng cách từ một điểm trên dây tới nút gần nhất và biên cực đại.

Thầy giải bài 2, bài 3 tương tự

AB = 4BC  => AC = 3/4AB = [tex]3/4\frac{\lambda }{4}=\frac{3\lambda }{16}[/tex]

=> thời gian sóng truyền từ A đến C là 3T/16 tương ứng thời gian B dao động từ B ===> I như hình vẽ.

=> thời gian B đi từ I đến biên trên là T/4 - 3T/16 = T/16 :  ĐÂY CŨNG LÀ THỜI GIAN NGẮN NHẤT GIỮA HAI LẦN LI ĐỘ B BẰNG BIÊN ĐỘ C.