Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: miamiheat(HSBH) trong 12:26:36 PM Ngày 13 Tháng Chín, 2014

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=21669Tiêu đề: Phương trình và trạng thái sóng dừng
Gửi bởi: miamiheat(HSBH) trong 12:26:36 PM Ngày 13 Tháng Chín, 2014
1.Phương trình sóng dừng có biểu thức u = 10 cos(0,2[tex]\pi[/tex]x) sin(20[tex]\pi[/tex]t + [tex]\pi[/tex]/4), x và y đo bằng cm, t đo bằng s. Khoảng cách từ một nút sóng, qua 4 bụng sóng đến một nút sóng khác là?

2.Sóng dừng trên một sợi dây đàn hồi dài 14 cm, có một đầu cố định một đầu tự do có dạng u = 3 sin(25[tex]\pi[/tex]x) cos(50[tex]\pi[/tex]t) cm trong đó x tính bằng m, t tính bằng s. Số bụng sóng trên dây là?

3.

 
Tiêu đề: Trả lời: Phương trình và trạng thái sóng dừng
Gửi bởi: miamiheat(HSBH) trong 12:38:27 PM Ngày 13 Tháng Chín, 2014
1.Phương trình sóng dừng có biểu thức u = 10 cos(0,2[tex]\pi[/tex]x) sin(20[tex]\pi[/tex]t + [tex]\pi[/tex]/4), x và y đo bằng cm, t đo bằng s. Khoảng cách từ một nút sóng, qua 4 bụng sóng đến một nút sóng khác là?

2.Sóng dừng trên một sợi dây đàn hồi dài 14 cm, có một đầu cố định một đầu tự do có dạng u = 3 sin(25[tex]\pi[/tex]x) cos(50[tex]\pi[/tex]t) cm trong đó x tính bằng m, t tính bằng s. Số bụng sóng trên dây là?

3.Một sóng dừng trên dây có pt: u(x,t) = a sin(bx) cos([tex]\omega[/tex]t) (cm) (a;b là các hằng số dương); trong đó u là li độ dao động của một phần tử trên dây tại thời điểm t mà vị trí cân bằng của phần tử này cách gốc toạ độ O một khoảng x (x đo bằng m, t đo bằng s). Cho biết bước sóng [tex]\lambda[/tex] = 0,4 m; khoảng thời gian giữa 2 lần liên tiếp sợi dây duỗi thẳng là 0,01 (s) và biên độ dao động của phần tử tại M cách một nút sóng 5 cm có giá trị 5 mm. Tính li độ u và vận tốc của một phần tử N cách O một khoảng ON = 50 cm tại thời điểm t = 0,25 s.

Mọi người giúp mình trả lời với.
   

 

Tiêu đề: Trả lời: Phương trình và trạng thái sóng dừng
Gửi bởi: miamiheat(HSBH) trong 12:32:22 PM Ngày 14 Tháng Chín, 2014
1.Phương trình sóng dừng có biểu thức u = 10 cos(0,2[tex]\pi[/tex]x) sin(20[tex]\pi[/tex]t + [tex]\pi[/tex]/4), x và y đo bằng cm, t đo bằng s. Khoảng cách từ một nút sóng, qua 4 bụng sóng đến một nút sóng khác là?

2.Sóng dừng trên một sợi dây đàn hồi dài 14 cm, có một đầu cố định một đầu tự do có dạng u = 3 sin(25[tex]\pi[/tex]x) cos(50[tex]\pi[/tex]t) cm trong đó x tính bằng m, t tính bằng s. Số bụng sóng trên dây là?

3.Một sóng dừng trên dây có pt: u(x,t) = a sin(bx) cos([tex]\omega[/tex]t) (cm) (a;b là các hằng số dương); trong đó u là li độ dao động của một phần tử trên dây tại thời điểm t mà vị trí cân bằng của phần tử này cách gốc toạ độ O một khoảng x (x đo bằng m, t đo bằng s). Cho biết bước sóng [tex]\lambda[/tex] = 0,4 m; khoảng thời gian giữa 2 lần liên tiếp sợi dây duỗi thẳng là 0,01 (s) và biên độ dao động của phần tử tại M cách một nút sóng 5 cm có giá trị 5 mm. Tính li độ u và vận tốc của một phần tử N cách O một khoảng ON = 50 cm tại thời điểm t = 0,25 s.


Mọi người giúp mình trả lời với.


Tiêu đề: Trả lời: Phương trình và trạng thái sóng dừng
Gửi bởi: Mai Minh Tiến trong 09:12:48 AM Ngày 15 Tháng Chín, 2014
1.Phương trình sóng dừng có biểu thức u = 10 cos(0,2[tex]\pi[/tex]x) sin(20[tex]\pi[/tex]t + [tex]\pi[/tex]/4), x và y đo bằng cm, t đo bằng s. Khoảng cách từ một nút sóng, qua 4 bụng sóng đến một nút sóng khác là?

Mọi người giúp mình trả lời với.

[tex]\frac{2\pi x}{\lambda } = \frac{\pi x }{5}[/tex]
=> lamda =  10 cm
d = 4. lamda/2 = 2 lamda = 20 cm


Tiêu đề: Trả lời: Phương trình và trạng thái sóng dừng
Gửi bởi: Mai Minh Tiến trong 10:08:48 AM Ngày 15 Tháng Chín, 2014
2.Sóng dừng trên một sợi dây đàn hồi dài 14 cm, có một đầu cố định một đầu tự do có dạng u = 3 sin(25[tex]\pi[/tex]x) cos(50[tex]\pi[/tex]t) cm trong đó x tính bằng m, t tính bằng s. Số bụng sóng trên dây là?

Mọi người giúp mình trả lời với.

[tex]\frac{2\pi x}{\lambda } = 25\pi x[/tex]
lamda = 2/25 = 0,08 m = 8cm
14 = 4* 3+2
=> có 4 bụng


Tiêu đề: Trả lời: Phương trình và trạng thái sóng dừng
Gửi bởi: Mai Minh Tiến trong 10:15:06 AM Ngày 15 Tháng Chín, 2014

3.Một sóng dừng trên dây có pt: u(x,t) = a sin(bx) cos([tex]\omega[/tex]t) (cm) (a;b là các hằng số dương); trong đó u là li độ dao động của một phần tử trên dây tại thời điểm t mà vị trí cân bằng của phần tử này cách gốc toạ độ O một khoảng x (x đo bằng m, t đo bằng s). Cho biết bước sóng [tex]\lambda[/tex] = 0,4 m; khoảng thời gian giữa 2 lần liên tiếp sợi dây duỗi thẳng là 0,01 (s) và biên độ dao động của phần tử tại M cách một nút sóng 5 cm có giá trị 5 mm. Tính li độ u và vận tốc của một phần tử N cách O một khoảng ON = 50 cm tại thời điểm t = 0,25 s.


Mọi người giúp mình trả lời với.
T/2 = 0,01 => T = 0,02
2A sin [tex]\frac{2\pi x}{\lambda }[/tex] = Am
=> A = ...
sau đó bạn sẽ thiết lập được u=...
rồi => uN = ....
thay t vào => đáp án