Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: miamiheat(HSBH) trong 01:48:50 PM Ngày 07 Tháng Chín, 2014

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=21640Tiêu đề: Số điểm dao động cực đại, cực tiểu
Gửi bởi: miamiheat(HSBH) trong 01:48:50 PM Ngày 07 Tháng Chín, 2014
1.Hai nguồn kết hợp A,B cách nhau 24 cm, dao động vuông góc với mặt nước cùng pt: x = a cos(50[tex]\pi[/tex]t) (cm). C là một điểm trên mặt nước có biên độ cực tiểu, giữa C và đường trung trực của AB có một vân giao thoa cực đại. Biết AC = 17,2 cm. BC = 13,6 cm. Số vân giao thoa cực đại đi qua cạnh AC là?

2.Một cần rung dao động với tần số f tạo ra trên mặt nước hai nguồn sóng nước A và B giống nhau. Biết tốc độ truyền sóng là 1,5 m/s và M là điểm trên mặt nước cách A và B lần lượt 16 cm và 25 cm có biên độ dao động cực đại và trên MB số điểm dao động cực tiểu nhiều hơn trên MA là 6 điểm. Tần số f của cần rung là?

Mọi người giúp mình trả lời với.   


Tiêu đề: Trả lời: Số điểm dao động cực đại, cực tiểu
Gửi bởi: Quang Dương trong 02:22:12 PM Ngày 07 Tháng Chín, 2014
1.Hai nguồn kết hợp A,B cách nhau 24 cm, dao động vuông góc với mặt nước cùng pt: x = a cos(50[tex]\pi[/tex]t) (cm). C là một điểm trên mặt nước có biên độ cực tiểu, giữa C và đường trung trực của AB có một vân giao thoa cực đại. Biết AC = 17,2 cm. BC = 13,6 cm. Số vân giao thoa cực đại đi qua cạnh AC là?


Xem lời giải


Tiêu đề: Trả lời: Số điểm dao động cực đại, cực tiểu
Gửi bởi: miamiheat(HSBH) trong 07:37:56 PM Ngày 07 Tháng Chín, 2014

2.Một cần rung dao động với tần số f tạo ra trên mặt nước hai nguồn sóng nước A và B giống nhau. Biết tốc độ truyền sóng là 1,5 m/s và M là điểm trên mặt nước cách A và B lần lượt 16 cm và 25 cm có biên độ dao động cực đại và trên MB số điểm dao động cực tiểu nhiều hơn trên MA là 6 điểm. Tần số f của cần rung là?


Mọi người giúp mình trả lời với.


Tiêu đề: Trả lời: Số điểm dao động cực đại, cực tiểu và sóng dừng
Gửi bởi: miamiheat(HSBH) trong 07:47:48 PM Ngày 08 Tháng Chín, 2014

1.Một cần rung dao động với tần số f tạo ra trên mặt nước hai nguồn sóng nước A và B giống nhau. Biết tốc độ truyền sóng là 1,5 m/s và M là điểm trên mặt nước cách A và B lần lượt 16 cm và 25 cm có biên độ dao động cực đại và trên MB số điểm dao động cực tiểu nhiều hơn trên MA là 6 điểm. Tần số f của cần rung là?

2.Sợi dây mảnh AB dài 50 cm, đầu B tự do và đầu A dao động với tần số f, tốc độ truyền sóng trên dây 25 cm/s. Với k [tex]\in[/tex] N. Để xảy ra hiện tượng sóng dừng trên dây f (tính theo Hz) phải thoả?  

A. f = 0,125 (k + 0,5)             B. f = 0,25 k             C. f = 0,125 k             D. f = 0,25 (k + 0,5)
 

Mọi người giúp mình trả lời với.


Tiêu đề: Trả lời: Số điểm dao động cực đại, cực tiểu và sóng dừng
Gửi bởi: miamiheat(HSBH) trong 09:36:18 PM Ngày 09 Tháng Chín, 2014

1.Một cần rung dao động với tần số f tạo ra trên mặt nước hai nguồn sóng nước A và B giống nhau. Biết tốc độ truyền sóng là 1,5 m/s và M là điểm trên mặt nước cách A và B lần lượt 16 cm và 25 cm có biên độ dao động cực đại và trên MB số điểm dao động cực tiểu nhiều hơn trên MA là 6 điểm. Tần số f của cần rung là?

2.Sợi dây mảnh AB dài 50 cm, đầu B tự do và đầu A dao động với tần số f, tốc độ truyền sóng trên dây 25 cm/s. Với k [tex]\in[/tex] N. Để xảy ra hiện tượng sóng dừng trên dây f (tính theo Hz) phải thoả?  

A. f = 0,125 (k + 0,5)             B. f = 0,25 k             C. f = 0,125 k             D. f = 0,25 (k + 0,5)
 

Mọi người giúp mình trả lời với.Tiêu đề: Trả lời: Số điểm dao động cực đại, cực tiểu và sóng dừng
Gửi bởi: Mai Minh Tiến trong 11:15:55 AM Ngày 12 Tháng Chín, 2014

2.Sợi dây mảnh AB dài 50 cm, đầu B tự do và đầu A dao động với tần số f, tốc độ truyền sóng trên dây 25 cm/s. Với k [tex]\in[/tex] N. Để xảy ra hiện tượng sóng dừng trên dây f (tính theo Hz) phải thoả?  

A. f = 0,125 (k + 0,5)             B. f = 0,25 k             C. f = 0,125 k             D. f = 0,25 (k + 0,5)
 

Mọi người giúp mình trả lời với.


[tex]l = (k+1/2) \frac{\lambda }{2}[/tex]
4= (k+1/2) /f
=> f = 0,25( k + 0,5)