Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: hellochao trong 04:42:09 PM Ngày 04 Tháng Chín, 2014

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=21622Tiêu đề: Tìm biên độ sóng và li độ tại O?
Gửi bởi: hellochao trong 04:42:09 PM Ngày 04 Tháng Chín, 2014
Lúc[tex]t=t_{1}[/tex] sóng ngang có [tex]\lambda =2m[/tex] mới truyền đến A làm cho điểm A bắt đầu dao động đi lên. Điểm O cách A 2,5m lần đầu tiên lên đến vị trí cao nhất là ở thời điểm [tex]t=t_{1}+0,3(s)[/tex]
a. Tìm tốc độ truyền sóng; chu kỳ sóng và khoảng thời gian hai lần liên tiếp A qua vị trí cân bằng?
b. Tại thời điểm các điểm O và B (B nằm trong AO và [tex]BO=\frac{\lambda }{4}[/tex]) ở trên vị trí cân bằng lần lượt là 0,75cm và 1cm và đều đang đi lên. Tìm biên độ sóng và li độ tại O ở thời điểm [tex]t=t_{1}+\frac{1}{30}(s)[/tex]?
Mong mọi người giải giúp em ạ.


Tiêu đề: Trả lời: Tìm biên độ sóng và li độ tại O?
Gửi bởi: Quang Dương trong 05:03:20 PM Ngày 04 Tháng Chín, 2014
Lúc[tex]t=t_{1}[/tex] sóng ngang có [tex]\lambda =2m[/tex] mới truyền đến A làm cho điểm A bắt đầu dao động đi lên. Điểm O cách A 2,5m lần đầu tiên lên đến vị trí cao nhất là ở thời điểm [tex]t=t_{1}+0,3(s)[/tex]
a. Tìm tốc độ truyền sóng; chu kỳ sóng và khoảng thời gian hai lần liên tiếp A qua vị trí cân bằng?
b. Tại thời điểm các điểm O và B (B nằm trong AO và [tex]BO=\frac{\lambda }{4}[/tex]) ở trên vị trí cân bằng lần lượt là 0,75cm và 1cm và đều đang đi lên. Tìm biên độ sóng và li độ tại O ở thời điểm [tex]t=t_{1}+\frac{1}{30}(s)[/tex]?
Mong mọi người giải giúp em ạ.


Hướng dẫn :

Ta có khoảng cách [tex]AO = \lambda + \frac{\lambda }{4}[/tex]  nên khoảng thời gian truyền sóng từ A đến O là [tex]\Delta t = T + \frac{T}{4}[/tex]

Khoảng thời gian kể từ lúc O bắt đầu dao động cho đến lúc nó lên đến vị trí cao nhất là T/4

Vậy ta có : [tex]0,3 s = T + \frac{T}{4} + \frac{T}{4} = \frac{3T}{2} \Rightarrow T = 0,2 s[/tex]

Đến đây em có thể làm tiếp câu a)

Câu b)

Do O và B vuông pha nên biên độ dao động của chúng được tính bởi : [tex]A^{2} = x_{O}^{2} + x_{B}^{2} = 1,25 cm[/tex]

Vẽ vec tơ quay ta có chúng quay được một góc pi/3
Đến đây cố gắng làm tiếp em nhé ! ( vì có khách