Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: miamiheat(HSBH) trong 08:46:12 PM Ngày 23 Tháng Tám, 2014

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=21568Tiêu đề: Bài tập về độ lệch pha - phương trình sóng
Gửi bởi: miamiheat(HSBH) trong 08:46:12 PM Ngày 23 Tháng Tám, 2014
1. Một sóng cơ học lan truyền trên một phương truyền trên một phương truyền sóng với vận tốc v = 50 cm/s. Phương trình sóng của một điểm O trên phương truyền sóng đó là: [tex]u_o = A cos (2\pi t/T)[/tex] cm. Ở thời điểm t = 1/6 T, một điểm M cách O khoảng [tex]\lambda[/tex]/3 có độ dịch chuyển [tex]u_M[/tex] = 2cm. Biên độ sóng A là?

2.Sóng với tốc độ 20 cm/s và tần số f = 2 Hz truyền trên một sợi dây gây ra các dao động theo phương thẳng đứng của các phần tử. Hai điểm M,N cách nhau 22,5 cm. Biết điểm M gần nguồn sóng hơn. Gọi t là thời điểm đầu tiên M hạ xuồng thấp nhất. Khoảng thời gian sau đó để điểm N sẽ hạ xuống thấp nhất lần thứ 2013?

Moi người giúp mình trả lời với.  


  


Tiêu đề: Trả lời: Bài tập về độ lệch pha - phương trình sóng
Gửi bởi: miamiheat(HSBH) trong 08:13:13 PM Ngày 24 Tháng Tám, 2014
1. Một sóng cơ học lan truyền trên một phương truyền trên một phương truyền sóng với vận tốc v = 50 cm/s. Phương trình sóng của một điểm O trên phương truyền sóng đó là: [tex]u_o = A cos (2\pi t/T)[/tex] cm. Ở thời điểm t = 1/6 T, một điểm M cách O khoảng [tex]\lambda[/tex]/3 có độ dịch chuyển [tex]u_M[/tex] = 2cm. Biên độ sóng A là?

2.Sóng với tốc độ 20 cm/s và tần số f = 2 Hz truyền trên một sợi dây gây ra các dao động theo phương thẳng đứng của các phần tử. Hai điểm M,N cách nhau 22,5 cm. Biết điểm M gần nguồn sóng hơn. Gọi t là thời điểm đầu tiên M hạ xuồng thấp nhất. Khoảng thời gian sau đó để điểm N sẽ hạ xuống thấp nhất lần thứ 2013?

3. Hai điểm A,B cùng phương truyền sóng cách nhau 21 cm, A và B dao động ngược pha nhau. Trên đoạn AB chỉ có 3 điểm dao động cùng pha với A. Bước sóng có giá trị? 
 

Moi người giúp mình trả lời với.   


Tiêu đề: Trả lời: Bài tập về độ lệch pha - phương trình sóng
Gửi bởi: Điền Quang trong 09:26:01 PM Ngày 24 Tháng Tám, 2014
1. Một sóng cơ học lan truyền trên một phương truyền trên một phương truyền sóng với vận tốc v = 50 cm/s. Phương trình sóng của một điểm O trên phương truyền sóng đó là: [tex]u_o = A cos (2\pi t/T)[/tex] cm. Ở thời điểm t = 1/6 T, một điểm M cách O khoảng [tex]\lambda[/tex]/3 có độ dịch chuyển [tex]u_M[/tex] = 2cm. Biên độ sóng A là? 

Xem bài này:
một sóng cơ học lan truyền trên 1 phương truyền sóng với tốc độ v= 50 cm/s ,pt sóng của 1 điểm O trên phương truyền sóng đó là  u= acos ([tex]\frac{2\pi }{T}t[/tex]) cm ,ở thời điểm t=1/6 chu kì ,1 điểm M cách O một khoảng [tex]\frac{\lambda }{3}[/tex] có độ dịch chuyển [tex]u_{M}[/tex] =2 cm ,biên độ sóng a là
A 2 cm
B 4 cm
C [tex]4\sqrt{3}[/tex] cm
D [tex]2\sqrt{3}[/tex] cm

mong thầy cô và các bạn giúp em giải bài này bằng cách dùng đường tròn ạ vì em rất kém cách này ,em ko biết chọn các điểm như thế nào chiều quay như thế nào ,em cảm ơn ạ
+ Độ lệch pha giữa O,M : [tex]\Delta \varphi=2\pi.(OM)/\lambda=2\pi/3[/tex]
+ Thời gian truyền từ O đến M : [tex]OM=v.t=\lambda.f.t ==> t = T/3(s)[/tex]
(T/6 nó chưa truyền đến M mà làm gì có dao động)


Tiêu đề: Trả lời: Bài tập về độ lệch pha - phương trình sóng
Gửi bởi: Điền Quang trong 09:28:17 PM Ngày 24 Tháng Tám, 2014
2.Sóng với tốc độ 20 cm/s và tần số f = 2 Hz truyền trên một sợi dây gây ra các dao động theo phương thẳng đứng của các phần tử. Hai điểm M,N cách nhau 22,5 cm. Biết điểm M gần nguồn sóng hơn. Gọi t là thời điểm đầu tiên M hạ xuồng thấp nhất. Khoảng thời gian sau đó để điểm N sẽ hạ xuống thấp nhất lần thứ 2013?

Moi người giúp mình trả lời với.    

Xem bài giải, lần sau hãy tìm kiếm trước khi hỏi:

Bài 6: Sóng có tần số 20Hz truyền trên mặt thoáng nằm ngang của một chất lỏng, với tốc 2m/s, gây ra các dao động theo phương thẳng đứng của các phần tử chất lỏng. Hai điểm M và N thuộc mặt thoáng chất lỏng, nằm trên cùng một phương truyền sóng, cách nhau 22,5 cm. Biết điểm M nằm gần nguồn sóng hơn.Tại thời điểm t, điểm N hạ xuống thấp nhất.Sau thời điểm đó, khoảng thời gian ngắn nhất để điểm M sẽ hạ xuống thấp nhất là:
A.7/160 B. 3/20 C. 1/160 D.3/80
đơn vị: giây
+[tex] \lambda=10cm[/tex]
+ N chậm pha hơn M 1 góc :[tex]\Delta \varphi=\frac{2\pi.MN}{\lambda}=4,5\pi ==>[/tex] M nhanh pha với N [tex]\pi/2[/tex].
+ N hạ thấp nhất (-A) thì M đang ở VTCB và đang đi lên ==> để M hạ thấp nhất thì M phải di chuyển [tex]3/4T=3/80(s)[/tex]


Tiêu đề: Trả lời: Bài tập về độ lệch pha - phương trình sóng
Gửi bởi: miamiheat(HSBH) trong 08:35:30 PM Ngày 25 Tháng Tám, 2014

3. Hai điểm A,B cùng phương truyền sóng cách nhau 21 cm, A và B dao động ngược pha nhau. Trên đoạn AB chỉ có 3 điểm dao động cùng pha với A. Bước sóng có giá trị? 
 

Moi người giúp mình trả lời câu 3 với.