Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

CÁC KHOA HỌC KHÁC => HÓA HỌC => Tác giả chủ đề:: allstar(HSBH) trong 11:52:38 AM Ngày 23 Tháng Tám, 2014

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=21561Tiêu đề: Axit cacboxylic
Gửi bởi: allstar(HSBH) trong 11:52:38 AM Ngày 23 Tháng Tám, 2014
 Hỗn hợp X chứa 3 axit cacboxylic đều đơn chức, mạch hở, gồm 1 axit no và 2 axit không no đều có 1 liên kết đôi (C=C). Cho m g X tác dụng vừa đủ với 150 ml dung dịch NAOH 2M, thu được 25,56 g hỗn hợp muối. Đốt cháy hoàn toàn m g X, hấp thụ toàn bộ sản phẩm cháy bằng dung dịch NAOH dư khối lượng dung dịch tăng thêm 40,08 g. Tổng khối lượng của 2 axit cacboxylic không no trong m g X là?

Mọi người giúp mình trả lời với.     


Tiêu đề: Trả lời: Axit cacboxylic
Gửi bởi: 1412 trong 07:49:19 PM Ngày 23 Tháng Tám, 2014
Hỗn hợp X chứa 3 axit cacboxylic đều đơn chức, mạch hở, gồm 1 axit no và 2 axit không no đều có 1 liên kết đôi (C=C). Cho m g X tác dụng vừa đủ với 150 ml dung dịch NAOH 2M, thu được 25,56 g hỗn hợp muối. Đốt cháy hoàn toàn m g X, hấp thụ toàn bộ sản phẩm cháy bằng dung dịch NAOH dư khối lượng dung dịch tăng thêm 40,08 g. Tổng khối lượng của 2 axit cacboxylic không no trong m g X là?

Mọi người giúp mình trả lời với.     
Mình xin giải bài này như sau:
- Khi cho X  (hỗn hợp axit đơn) tác dụng với NaOH: [tex]n_{NaOH}=n_{X}=n_{H_{2}O}=0,15.2=0,3(mol)[/tex]
=> Bảo toàn khối lượng, ta có: [tex]m_{X}=m_{muoi}+m_{H_{2}O}-m_{NaOH}=25,56+18.0,3-40.0,3=18,96(g)[/tex]
(Do tác dụng vừa đủ thì các chất tham gia đều hết)
=> [tex]M_{X}=\frac{m_{X}}{n_{X}}=\frac{18,96}{0,3}=63,2[/tex]
Vì có axit đơn, không no có 1 liên kết đôi C=C nên số C của axit phải từ 3 trở lên ( từ axit [tex]C_{3} H_{4} O_{2}[/tex] (M=72) trở lên) có M luôn lớn hơn 63,2 => Axit no là axit có M=60 (CH3COOH) hoặc M=46 (HCOOH)
- Giả sử [tex]\begin{cases} n_{CO_{2}}= x(mol) \\ n_{H_{2}O}= y(mol) \end{cases}[/tex]
Hấp thụ sản phẩm cháy vào dd NaOH nên [tex]m_{CÓ_{2}}+ m_{H_{2}O}=m_{tang}=40,08 (g)[/tex]
Bảo toàn khối lượng có:
[tex]m_{O_{2}}= m_{CÓ_{2}}+ m_{H_{2}O} - m_{X}=21,12(g)\Rightarrow n_{O_{2}}=0,66 (mol)[/tex]
Vì X gồm axit đơn (2O) nên [tex]n_{O_{X}}=2.n_{X}=0,6 (mol)[/tex]
Bảo toàn O, ta có: [tex]n_{O_{sp chay}}=n_{O_{(X)}}+n_{O_{(O_{2})}}=0,6 + 0,66.2=1,92 (mol)[/tex]
Ta có hệ PT:
[tex]\begin{cases} 44x +18y= 40,08 \\ 2x+y= 1,92 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x= 0,69 \\ y= 0,54 \end{cases}[/tex]
( cái PT dưới là bảo toàn O của nước và CO2)
Vì axit no, đơn hở khi cháy có [tex]n_{CO_{2}} = n_{H_{2}O}[/tex], còn axit có 1 liên kết đôi C=C thì [tex]n_{CO_{2}} > n_{H_{2}O}[/tex] và [tex]n_{axit khong no} =n_{CO_{2}} - n_{H_{2}O}[/tex] (CO2 và H2O là của từng axit đốt cháy )
Nên xét cả hỗn hợp X, ta có: [tex]n_{axit khong no} =n_{CO_{2}} - n_{H_{2}O}=0,15 (mol)[/tex] (vì CO2 và H2O của axit no đã tự triệt tiêu)
=> [tex]n_{axit no} =n_{X}-n_{axit khong no}=0,15 (mol)[/tex]
=> Nếu axit no là CH3COOH thì [tex]m_{axit khong no} =m_{X}-m_{axit no}=18,96-0,15.60=9,96 (g)[/tex]
     Nếu axit no là HCOOH thì [tex]m_{axit khong no} =m_{X}-m_{axit no}=18,96-0,15.46=12,06 (g)[/tex]
Nếu em làm sai mong mọi người sửa lại giúp em với ạ ^-^
Vì bài này ra đến 2 đáp án nên không chắc lắm ạ


Tiêu đề: Trả lời: Axit cacboxylic
Gửi bởi: tabaothang97@gmail.com trong 09:39:27 PM Ngày 23 Tháng Tám, 2014
 n axit = n NaOH =0,3 mol
 m= m muối +m H 2O -m NaOH =18,96g
 suy ra M=63,2 suy ra axit no đó là HCOOH hoặc CH 3COOH
 TH1 HOOH a molvà C nH 2n-2O 2 b mol
Suy ra       a+b=0,3 và 46a +30b+14nb=18,96 và 44a+18a+44nb+18b(n-1)=40,08
 Suy ra a=0,15 và b=0,15 và n=3,6 thỏa mãn suy ra m khôngno =12,06g
 TH2 CH3COOH a mol  và  C nH 2n-2O 2 b mol
Suy ra a+b=0,3 và 60a+30b+14nb=18,96 và 124a+44nb+18b(n-1)=40,08 suy ra a=0,15 và b=0,15 và n=2,6  (Loại vì ait không no phải có tối thiểu 3C)