Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: allstar(HSBH) trong 07:55:58 PM Ngày 20 Tháng Tám, 2014

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=21552Tiêu đề: Độ lệch pha - phương trình sóng
Gửi bởi: allstar(HSBH) trong 07:55:58 PM Ngày 20 Tháng Tám, 2014
1. Một sóng cơ học lan truyền trên 1 phương truyền sóng với vận tốc 40 cm/s và tần số 1 Hz. Lúc t = 0, điểm O trên phương truyền đó đi qua VTCB với vận tốc 4[tex]\pi[/tex] cm/s. Pt sóng tại 1 điểm M nằm trước O và cách nó 10 cm là?

2. Lúc t = 0 đầu O của dây cao su căng ngang bắt đầu dao động đi lên với biên độ a, chu kì T = 1 s. Biết hai điểm gần nhau nhất trên dây dao động ngược pha thì cách nhau 6 cm. Tính thời điểm đầu tiên để M cách O 12 cm dao động ngược pha với trạng thái ban đầu của O.  

3. Lúc t = 0 đầu O của dây cao su căng ngang bắt đầu dao động đi lên với biên độ 4 cm, tốc độ truyền sóng 3 cm/s. Hai điểm gần nhau nhất trên dây dao động cùng pha là 6 cm. Coi biên độ không đổi. Tính thời điểm đầu tiên để M cách nguồn 6 cm lên đến độ cao [tex]2\sqrt{2}[/tex] cm so với VTCB là?

Mọi người giúp mình trả lời với.
 
  


Tiêu đề: Trả lời: Độ lệch pha - phương trình sóng
Gửi bởi: Quang Dương trong 04:25:09 AM Ngày 21 Tháng Tám, 2014
1. Một sóng cơ học lan truyền trên 1 phương truyền sóng với vận tốc 40 cm/s và tần số 1 Hz. Lúc t = 0, điểm O trên phương truyền đó đi qua VTCB với vận tốc 4[tex]\pi[/tex] cm/s. Pt sóng tại 1 điểm M nằm trước O và cách nó 10 cm là?

  


Tiêu đề: Trả lời: Độ lệch pha - phương trình sóng
Gửi bởi: Quang Dương trong 04:29:23 AM Ngày 21 Tháng Tám, 2014

2. Lúc t = 0 đầu O của dây cao su căng ngang bắt đầu dao động đi lên với biên độ a, chu kì T = 1 s. Biết hai điểm gần nhau nhất trên dây dao động ngược pha thì cách nhau 6 cm. Tính thời điểm đầu tiên để M cách O 12 cm dao động ngược pha với trạng thái ban đầu của O.  
Tiêu đề: Trả lời: Độ lệch pha - phương trình sóng
Gửi bởi: Quang Dương trong 04:32:56 AM Ngày 21 Tháng Tám, 2014

3. Lúc t = 0 đầu O của dây cao su căng ngang bắt đầu dao động đi lên với biên độ 4 cm, tốc độ truyền sóng 3 cm/s. Hai điểm gần nhau nhất trên dây dao động cùng pha là 6 cm. Coi biên độ không đổi. Tính thời điểm đầu tiên để M cách nguồn 6 cm lên đến độ cao [tex]2\sqrt{2}[/tex] cm so với VTCB là?

Mọi người giúp mình trả lời với.