Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: sun_fun99 trong 04:08:58 PM Ngày 12 Tháng Tám, 2014

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=21491Tiêu đề: bài tập phóng xạ
Gửi bởi: sun_fun99 trong 04:08:58 PM Ngày 12 Tháng Tám, 2014
Câu 1: Chất phóng xạ pôlôni phóng xạ ra tia [tex]\alpha[/tex] và biến đổi thành chì . Trong 0,168g pôlôni có bao nhiêu nguyên tử bị phân rã sau 414 ngày đêm và xác định lượng chì được tạo thành trong khoảng thời gian nói trên. Cho biết chu kì bán rã của pôlôni là 138 ngày.
Câu 2: Tính khối lượng pôlôni có độ phóng xạ 1Ci
Mong mọi người giúp giùm em!


Tiêu đề: Trả lời: bài tập phóng xạ
Gửi bởi: Mai Minh Tiến trong 04:41:30 PM Ngày 12 Tháng Tám, 2014
Câu 1: Chất phóng xạ pôlôni phóng xạ ra tia [tex]\alpha[/tex] và biến đổi thành chì . Trong 0,168g pôlôni có bao nhiêu nguyên tử bị phân rã sau 414 ngày đêm và xác định lượng chì được tạo thành trong khoảng thời gian nói trên. Cho biết chu kì bán rã của pôlôni là 138 ngày.

số hạt poloni là N= [tex]\frac{m}{M}N_A[/tex]
số hạt chì tạo thành [tex]n = N.(1- 2^{\frac{-t}{T}}[/tex] )
khối lượng chì là m' = n/Na * M chì
túm lại sẽ được công thức sau
m' = [tex]m.\frac{M_{Pb}}{M_{Po}}(1-2^{\frac{-t}{T}}[/tex])
Tiêu đề: Trả lời: bài tập phóng xạ
Gửi bởi: Mai Minh Tiến trong 04:44:25 PM Ngày 12 Tháng Tám, 2014
Câu 2: Tính khối lượng pôlôni có độ phóng xạ 1Ci.Cho biết chu kì bán rã của pôlôni là 138 ngày.
Mong mọi người giúp giùm em!
H = [tex]\lambda N[/tex]
=> N =......
=> m = N/Na * M(Po)


Tiêu đề: Trả lời: bài tập phóng xạ
Gửi bởi: dhmtanphysics trong 10:33:00 PM Ngày 12 Tháng Tám, 2014
Câu 1: Chất phóng xạ pôlôni phóng xạ ra tia [tex]\alpha[/tex] và biến đổi thành chì . Trong 0,168g pôlôni có bao nhiêu nguyên tử bị phân rã sau 414 ngày đêm và xác định lượng chì được tạo thành trong khoảng thời gian nói trên. Cho biết chu kì bán rã của pôlôni là 138 ngày.
Câu 2: Tính khối lượng pôlôni có độ phóng xạ 1Ci
Mong mọi người giúp giùm em!


Câu 1 là dạng toán thường thấy trong đề thi ĐH và bạn ở trên đã giải giúp em rồi!
Còn câu 2 em đừng bận tâm nhé, trong đề thi ĐH k cho "độ phóng xạ H".
Chúc em học tốt!