Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: rosamultiflora trong 03:30:21 PM Ngày 11 Tháng Tám, 2014

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=21482Tiêu đề: BÀI TẬP VỀ ĐIỆN XOAY CHIỀU CẦN GIẢI ĐÁP.
Gửi bởi: rosamultiflora trong 03:30:21 PM Ngày 11 Tháng Tám, 2014
1.Đặt điện áp u=U[tex]\sqrt{2}[/tex] cos([tex]\omega[/tex]
[tex]\omega[/tex]t+[tex])(V) vào 2 đầu mạch RLC nối tiếp,cuộn dây thuần cảm, điện dung C thay đổi được.Khi điện dung có C=C1, đo điện áp 2 đầu cuộn dây,tụ điện và điện trở lần lượt là UL=310V và UC=UR=155V.Khi C=C2 để UC2=155[tex]\sqrt{2}[/tex] thì điện áp hai đầu cuộn dây khi đó bằng bao nhiêu?

2.Đặt điện áp xoay chiều u=U[tex]\sqrt{2}[/tex] cos100[tex]\pi[/tex]t vào 2 đầu đoạn mạch mắc nối tiếp gồm điện trở thuần R, tụ điện có điện dung C và cuộn cảm thuần R có độ tự cảm L thay đổi được.Điều chỉnh L để điện áp hiệu dụng ở 2 đầu cuộn cảm đạt giá trị cực đại thì thấy giá trị cực đại đó bằng 100V và điện áp hiệu dụng ở 2 đầu tụ điện bằng 36V.Giá trị của U là bao nhiêu?

3.Cho mạch điện xc gồm cuộn dây (L,r) và C mắc nt.Điện áp 2 đầu mạch là u=240[tex]\sqrt{2}[/tex]cos100pit(V);R=30[tex]\Omega[/tex].Tụ điện có C thay đổi.Khi cho C có 2 giá trị C1= (1/pi)*10^-3F và C2=(1/7pi)*10^-3F. thì cường độ như nhau.Xác định Udây của đoạn mạch chứa cuộn dây?

 Nhờ các thầy/cô và các bạn giải giúp!

Tiêu đề: Trả lời: BÀI TẬP VỀ ĐIỆN XOAY CHIỀU CẦN GIẢI ĐÁP.
Gửi bởi: huongduongqn trong 02:10:59 PM Ngày 12 Tháng Tám, 2014
2.Đặt điện áp xoay chiều u=U[tex]\sqrt{2}[/tex] cos100[tex]\pi[/tex]t vào 2 đầu đoạn mạch mắc nối tiếp gồm điện trở thuần R, tụ điện có điện dung C và cuộn cảm thuần R có độ tự cảm L thay đổi được.Điều chỉnh L để điện áp hiệu dụng ở 2 đầu cuộn cảm đạt giá trị cực đại thì thấy giá trị cực đại đó bằng 100V và điện áp hiệu dụng ở 2 đầu tụ điện bằng 36V.Giá trị của U là bao nhiêu?
bài 1 bị lỗi rồi
Bài 2:
[tex]U_L_m_a_x^2-U_CU_L_m_a_x-U^2=0\rightarrow U=80V[/tex]


Tiêu đề: Trả lời: BÀI TẬP VỀ ĐIỆN XOAY CHIỀU CẦN GIẢI ĐÁP.
Gửi bởi: huongduongqn trong 02:20:59 PM Ngày 12 Tháng Tám, 2014

3.Cho mạch điện xc gồm cuộn dây (L,r) và C mắc nt.Điện áp 2 đầu mạch là u=240[tex]\sqrt{2}[/tex]cos100pit(V);R=30[tex]\Omega[/tex].Tụ điện có C thay đổi.Khi cho C có 2 giá trị C1= (1/pi)*10^-3F và C2=(1/7pi)*10^-3F. thì cường độ như nhau.Xác định Udây của đoạn mạch chứa cuộn dây?

 Nhờ các thầy/cô và các bạn giải giúp!

[tex]Z_L=\frac{Z_C_1+Z_C_2}{2}=40\Omega \rightarrow Z_1=\sqrt{r^2+(Z_L-Z_C_1)^2}\rightarrow U_L_r=U\frac{\sqrt{r^2+Z_L^2}}{Z_1}[/tex]
Tuy nhiên có lẽ bạn gõ nhầm đề R = 30 hay r =  30???


Tiêu đề: Trả lời: BÀI TẬP VỀ ĐIỆN XOAY CHIỀU CẦN GIẢI ĐÁP.
Gửi bởi: rosamultiflora trong 09:57:04 PM Ngày 12 Tháng Tám, 2014

3.Cho mạch điện xc gồm cuộn dây (L,r) và C mắc nt.Điện áp 2 đầu mạch là u=240[tex]\sqrt{2}[/tex]cos100pit(V);R=30[tex]\Omega[/tex].Tụ điện có C thay đổi.Khi cho C có 2 giá trị C1= (1/pi)*10^-3F và C2=(1/7pi)*10^-3F. thì cường độ như nhau.Xác định Udây của đoạn mạch chứa cuộn dây?

 Nhờ các thầy/cô và các bạn giải giúp!

[tex]Z_L=\frac{Z_C_1+Z_C_2}{2}=40\Omega \rightarrow Z_1=\sqrt{r^2+(Z_L-Z_C_1)^2}\rightarrow U_L_r=U\frac{\sqrt{r^2+Z_L^2}}{Z_1}[/tex]
Tuy nhiên có lẽ bạn gõ nhầm đề R = 30 hay r =  30???
Là R đó bạn
Udây=[tex]\sqrt{R^{2}+Z_{L}^{2}}* I=200\sqrt{2}[/tex]

Nhưng cái công thức ZL ở trên mình ko hiểu sao lại có..Bạn có thể CM  cho mình được ko?tks bạn.
Tiêu đề: Trả lời: BÀI TẬP VỀ ĐIỆN XOAY CHIỀU CẦN GIẢI ĐÁP.
Gửi bởi: rosamultiflora trong 10:06:41 PM Ngày 12 Tháng Tám, 2014
M.n Giai giúp mình bài 1 với,xl lúc đánh máy bị lỗi

1.Đặt điện áp u=U[tex]\sqrt{2}cos(\omega t+\varphi[/tex] (V) vào 2 đầu mach RLC nối tiếp,cuộn dây thuần cảm,điện dung C thay đổi được,Khi điện dung có C=C1,đo điện áp 2 đầu cuộn dây,tụ điện và điện trở thuần lâng lượt là UL=310V và UC=UR=155V.Khi thay đổi C=C2 để U(C2)=155[tex]\sqrt{2}[/tex](V) thì điện áp hai đầu cuộn dây đó là bao nhiêu?


Tiêu đề: Trả lời: BÀI TẬP VỀ ĐIỆN XOAY CHIỀU CẦN GIẢI ĐÁP.
Gửi bởi: huongduongqn trong 03:57:19 PM Ngày 13 Tháng Tám, 2014

3.Cho mạch điện xc gồm cuộn dây (L,r) và C mắc nt.Điện áp 2 đầu mạch là u=240[tex]\sqrt{2}[/tex]cos100pit(V);R=30[tex]\Omega[/tex].Tụ điện có C thay đổi.Khi cho C có 2 giá trị C1= (1/pi)*10^-3F và C2=(1/7pi)*10^-3F. thì cường độ như nhau.Xác định Udây của đoạn mạch chứa cuộn dây?

 Nhờ các thầy/cô và các bạn giải giúp!

[tex]Z_L=\frac{Z_C_1+Z_C_2}{2}=40\Omega \rightarrow Z_1=\sqrt{r^2+(Z_L-Z_C_1)^2}\rightarrow U_L_r=U\frac{\sqrt{r^2+Z_L^2}}{Z_1}[/tex]
Tuy nhiên có lẽ bạn gõ nhầm đề R = 30 hay r =  30???
Là R đó bạn
Udây=[tex]\sqrt{R^{2}+Z_{L}^{2}}* I=200\sqrt{2}[/tex]

Nhưng cái công thức ZL ở trên mình ko hiểu sao lại có..Bạn có thể CM  cho mình được ko?tks bạn.[tex]I=\frac{U}{Z};I_1=I_2\rightarrow Z_1=Z_2\rightarrow Z_L-Z_C_1=Z_C_2-Z_L\rightarrow Z_L=\frac{Z_C_1+Z_C_2}{2}[/tex]


Tiêu đề: Trả lời: BÀI TẬP VỀ ĐIỆN XOAY CHIỀU CẦN GIẢI ĐÁP.
Gửi bởi: huongduongqn trong 04:14:19 PM Ngày 13 Tháng Tám, 2014
M.n Giai giúp mình bài 1 với,xl lúc đánh máy bị lỗi

1.Đặt điện áp u=U[tex]\sqrt{2}cos(\omega t+\varphi[/tex] (V) vào 2 đầu mach RLC nối tiếp,cuộn dây thuần cảm,điện dung C thay đổi được,Khi điện dung có C=C1,đo điện áp 2 đầu cuộn dây,tụ điện và điện trở thuần lâng lượt là UL=310V và UC=UR=155V.Khi thay đổi C=C2 để U(C2)=155[tex]\sqrt{2}[/tex](V) thì điện áp hai đầu cuộn dây đó là bao nhiêu?

Bước 1:
Bạn tính U như sau:[tex]U=\sqrt{U_R^2+(U_L-U_C_1)^2}=\sqrt{48050}[/tex]
Bước 2: bạn lập tỉ số
[tex]\frac{U_L}{U_R}=2\rightarrow U_R_2=\frac{U_L_2}{2}(1)\\\rightarrow U=\sqrt{U_R_2^2+(U_L_2-U_C_2)^2}(2)[/tex]
Giải (1) và (2) bạn tìm được UL2