Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: allstar(HSBH) trong 10:13:29 PM Ngày 08 Tháng Tám, 2014

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=21459Tiêu đề: Dao động điều hoà
Gửi bởi: allstar(HSBH) trong 10:13:29 PM Ngày 08 Tháng Tám, 2014
Trong khoảng thời gian t_2 - t_1 = [tex]\Delta[/tex]t = [tex]\pi[/tex]/48 s, động năng cực đại rồi sau đó giảm dần về 16,5 mJ. Biết rằng, ở thời điểm t_1 thế năng dao động của vật (mốc thế năng ở VTCB) cũng bằng 16,5 mJ. Cho m = 100 g, biên độ dao động của  vật  là?

Mọi người giúp mình trả lời với.     Tiêu đề: Trả lời: Dao động điều hoà
Gửi bởi: Phồng Văn Tôm trong 11:31:57 PM Ngày 08 Tháng Tám, 2014
Ở thời điểm [tex]t_{2}[/tex], [tex]W_{d}_{max}\Rightarrow[/tex] vật đang ở VTCB

Ở thời điểm [tex]t_{1}[/tex], [tex]W_{d}=W_{t}\Rightarrow x=\frac{A}{\sqrt{2}}[/tex]

[tex]\Rightarrow \Delta t=\frac{T}{8}=\frac{\pi }{48}(s)\Rightarrow T=\frac{\pi }{6}(s)[/tex]

[tex]W=W_{d}+W_{t}=33.10^{-3}(J)[/tex]

Có [tex]W=\frac{1}{2}m\omega ^{2}A^{2}\Rightarrow A=...[/tex]