Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => LUYỆN THI ĐẠI HỌC => Tác giả chủ đề:: thaihan83 trong 07:53:17 PM Ngày 08 Tháng Tám, 2014

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=21457Tiêu đề: Bài giao thoa sóng cơ khó cần trợ giúp!
Gửi bởi: thaihan83 trong 07:53:17 PM Ngày 08 Tháng Tám, 2014
Nhờ thầy cô và các bạn giải giúp mình bài này! Cảm ơn nhiều!

Hai sóng kết hợp luôn ngược pha có cùng biên độ A gây ra tại M sự giao thoa với biên độ 2A. Nếu tăng tần số dao động của hai nguồn lên 2 lần thì biên độ dao động tại M khi này là:
    A. 0            B. A                       C. 2A                                 D. A[tex]\sqrt{2}[/tex]
 


Tiêu đề: Trả lời: Bài giao thoa sóng cơ khó cần trợ giúp!
Gửi bởi: Hà Văn Thạnh trong 10:23:14 AM Ngày 10 Tháng Tám, 2014
Nhờ thầy cô và các bạn giải giúp mình bài này! Cảm ơn nhiều!
Hai sóng kết hợp luôn ngược pha có cùng biên độ A gây ra tại M sự giao thoa với biên độ 2A. Nếu tăng tần số dao động của hai nguồn lên 2 lần thì biên độ dao động tại M khi này là:
    A. 0            B. A                       C. 2A                                 D. A[tex]\sqrt{2}[/tex]
+ Biên độ tại M là cực đại ==> [tex]\Delta \varphi = 2\pi.(d1-d2)/\lambda-\pi/2=k2\pi ==> 2\pi(d1-d2)/\lambda=k2\pi+\pi/2[/tex]
+ Nếu tăng tần số 2 lần ==> lambda giảm 2 ==> [tex]\Delta \varphi = 4\pi.(d1-d2)/\lambda-\pi/2=2(k2\pi+\pi/2) - \pi/2=4k\pi+\pi/2[/tex] ==> hai sóng tới vuông pha ==> biên độ = [tex]A\sqrt{2}[/tex]