Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => LUYỆN THI ĐẠI HỌC => Tác giả chủ đề:: thaihan83 trong 05:07:34 PM Ngày 07 Tháng Tám, 2014

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=21451Tiêu đề: Bài giao thoa sóng cơ khó cần trợ giúp!
Gửi bởi: thaihan83 trong 05:07:34 PM Ngày 07 Tháng Tám, 2014
NhờThầy cô/ các bạn giải giúp mình bài này!

Trên mặt thoáng của một chất lỏng có hai nguồn kết hợp dao động cùng pha uS1 = uS2 =acos[tex]\omega[/tex]t (mm; s), bước sóng của mỗi nguồn là [tex]\lambda[/tex]. Biết S1S2 = 4[tex]\lambda[/tex]mm. Trên đoạn S1S2 có bao nhiêu điểm dao động với biên độ bằng a[tex]\sqrt{2}[/tex]?            
             A. 16                B. 12           C. 10               D. 5


Tiêu đề: Trả lời: Bài giao thoa sóng cơ khó cần trợ giúp!
Gửi bởi: dhmtanphysics trong 11:02:54 PM Ngày 07 Tháng Tám, 2014
NhờThầy cô/ các bạn giải giúp mình bài này!

Trên mặt thoáng của một chất lỏng có hai nguồn kết hợp dao động cùng pha uS1 = uS2 =acos[tex]\omega[/tex]t (mm; s), bước sóng của mỗi nguồn là [tex]\lambda[/tex]. Biết S1S2 = 4[tex]\lambda[/tex]mm. Trên đoạn S1S2 có bao nhiêu điểm dao động với biên độ bằng a[tex]\sqrt{2}[/tex]?            
             A. 16                B. 12           C. 10               D. 5

Ta đã biết: trong giao thoa điểm có Amax = 2a, Amin = 0, và k/c từ điểm có Amin đến điểm có Amax là lamda/4, trong đoạn này sẽ tồn tại 1 điểm có biên độ bất kì, chẳng hạn ở bài này là a.can2 . Nhận thấy S1S2 = 16(lamda/4) nên trên S1S2 có 16 điểm thỏa yêu cầu!