Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: allstar(HSBH) trong 07:40:41 PM Ngày 02 Tháng Tám, 2014

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=21414Tiêu đề: Một vài vấn đề về dao động điều hoà
Gửi bởi: allstar(HSBH) trong 07:40:41 PM Ngày 02 Tháng Tám, 2014
1. Một vật thực hiện đồng thời ba dao động điều hoà cùng phương với pt có dạng:[tex]x_1 = \sqrt{3} cos(\pi t) cm; x_2 = 2 cos (\pi t+\pi /2) cm; x_3 = 3 cos(\pi t - \pi /2) cm.[/tex] Pt dao động tổng hợp là?

2.Một vật thực hiện đồng thời ba dao động điều hoà cùng pha cùng tần số có pt lần lượt là x_1 = A_1cos(2[tex]\pi[/tex]t + 2[tex]\pi[/tex]/3), x_2 = A_2 cos([tex]\omega[/tex]t), x_3 = A_3 cos([tex]\omega[/tex]t - 2[tex]\pi[/tex]/3). Tại thời điểm t_0 các giá trị li độ các giá trị li độ x_01 = -2,5 cm, x_02 = 10 cm, x_03 = -5 cm, thời điểm t_2 = t_1 + T/4 các giá trị li độ x_1 = -2,5[tex]\sqrt{3}[/tex] cm, x_2 = 0 cm, x_3 = 5[tex]\sqrt{3}[/tex] cm. Pt dao động tổng hợp?

3.Có hai chất điểm dao động điều hoà trên cùng trục Ox có cùng biên độ nhưng chu kì T_1 = 0,8 s và T_2 = 2,4 s. Tại thời điểm t = 0 chúng cùng đi qua gốc O theo chiều dương. Thời điểm đầu tiên hai chất điểm cách xa nhau nhất là?

Mọi người giúp mình trả lời với.
 
  


 
 
 


Tiêu đề: Trả lời: Một vài vấn đề về dao động điều hoà
Gửi bởi: Phồng Văn Tôm trong 09:17:26 PM Ngày 02 Tháng Tám, 2014
1. Một vật thực hiện đồng thời ba dao động điều hoà cùng phương với pt có dạng:[tex]x_1 = \sqrt{3} cos(\pi t) cm; x_2 = 2 cos (\pi t+\pi /2) cm; x_3 = 3 cos(\pi t - \pi /2) cm.[/tex] Pt dao động tổng hợp là?

Dùng máy tính để bấm cho nhanh, ra kết qả là [tex]x=2 \cos (\pi t-\frac{\pi }{6})[/tex]
 
Để biết thêm chi tiết về việc bấm máy, xem bài giảng này https://www.youtube.com/watch?v=bkpBBNZx1Do từ chỗ 3:45, nhưng tốt nhất là cứ xem toàn bộ  :D


Tiêu đề: Trả lời: Một vài vấn đề về dao động điều hoà
Gửi bởi: Phồng Văn Tôm trong 11:39:56 PM Ngày 02 Tháng Tám, 2014
2.Một vật thực hiện đồng thời ba dao động điều hoà cùng pha cùng tần số có pt lần lượt là [tex]x_{1}=A_{1}\cos (2\pi t +\frac{2\pi }{3})[/tex], [tex]x_{2}=A_{2}\cos (\omega t)[/tex], [tex]x_{3}=A_{3}\cos (\omega t-\frac{2\pi }{3})[/tex]. Tại thời điểm [tex]t_{o}[/tex] các giá trị li độ các giá trị li độ [tex]x_{o}_{1} = -2,5 cm[/tex], [tex]x_{o}_{2} = 10 cm[/tex], [tex]x_{o}_{3}= -5 cm[/tex], thời điểm[tex]t_{2} = t_{1}+ \frac{T}{4}[/tex] các giá trị li độ [tex]x_{1} = -2,5\sqrt{3} cm[/tex], [tex]x_{2} = 0 cm[/tex], [tex]x_{3} = 5\sqrt{3} cm[/tex]. Pt dao động tổng hợp?

Anh ra kết qả là [tex]x=5\cos(2\pi t-\frac{\pi }{3})[/tex], ko biết có đúng ko  :P


Tiêu đề: Trả lời: Một vài vấn đề về dao động điều hoà
Gửi bởi: allstar(HSBH) trong 07:14:27 PM Ngày 03 Tháng Tám, 2014

3.Có hai chất điểm dao động điều hoà trên cùng trục Ox có cùng biên độ nhưng chu kì T_1 = 0,8 s và T_2 = 2,4 s. Tại thời điểm t = 0 chúng cùng đi qua gốc O theo chiều dương. Thời điểm đầu tiên hai chất điểm cách xa nhau nhất là?


Mọi người giúp mình trả lời câu 3 với.


Tiêu đề: Trả lời: Một vài vấn đề về dao động điều hoà
Gửi bởi: allstar(HSBH) trong 11:13:59 PM Ngày 04 Tháng Tám, 2014
3.Có hai chất điểm dao động điều hoà trên cùng trục Ox có cùng biên độ nhưng chu kì T_1 = 0,8 s và T_2 = 2,4 s. Tại thời điểm t = 0 chúng cùng đi qua gốc O theo chiều dương. Thời điểm đầu tiên hai chất điểm cách xa nhau nhất là?
Mọi người giúp mình trả lời câu 3 với.
Thầy cô, các bạn trả lời giúp em với.