Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

CÁC KHOA HỌC KHÁC => HÓA HỌC => Tác giả chủ đề:: MTP trong 03:44:11 PM Ngày 01 Tháng Tám, 2014

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=21402Tiêu đề: Bài tập lập CTPT este
Gửi bởi: MTP trong 03:44:11 PM Ngày 01 Tháng Tám, 2014
1)Đốt cháy hoàn toàn x(không mang chức khác bằng 02 thấy nC02:nH20:n02phanung=1,5:1,5:1,95.Tìm công thức phân tử của x..
2)Đốt cháy hoàn toàn 0,03 mol hỗn hợp x gồm 2 este đơn chức,liên tiếp nhau trong dãy đồng đẳng mạch hở thu được 2,912 lít c02 (đkc) và 1,8 gam H20.Tìm CTPT và số mol của mỗi este thu được...Mọi người giải kỹ giùm em...tks m.n nhiều


Tiêu đề: Trả lời: Bài tập lập CTPT este
Gửi bởi: 1412 trong 12:27:17 AM Ngày 02 Tháng Tám, 2014
1)Đốt cháy hoàn toàn x(không mang chức khác bằng 02 thấy nC02:nH20:n02phanung=1,5:1,5:1,95.Tìm công thức phân tử của x..
Mình xin giải bài này như sau:
Theo đề cho, giả sử số mol: [tex]n_{CO_{2}}=1,5( mol)[/tex], [tex]n_{H_{2}O}=1,5( mol)[/tex], [tex]n_{O_{2pu}}=1,95( mol)[/tex]
=> [tex]n_{C_{X}}=1,5(mol);n_{H_{X}}=3(mol)[/tex]
Bảo toàn O có  [tex]n_{O_{X}}=2.1,5+1,5-2.1,95=0,6[/tex]
(Lấy O trong CO2 và nước trừ O trong O2)
Ta có Số C : Số H: Số O = [tex]n_{C_{X}}:n_{H_{X}}:n_{O_{X}}=1,5:3:0,6=5:10:2[/tex]
=> Công thức PT là (C5H10O2)n (n là số tự nhiên)
Nếu em làm sai mong mọi người sửa lại giúp với ạ ^-^Tiêu đề: Trả lời: Bài tập lập CTPT este
Gửi bởi: 1412 trong 01:02:01 AM Ngày 02 Tháng Tám, 2014
2)Đốt cháy hoàn toàn 0,03 mol hỗn hợp x gồm 2 este đơn chức,liên tiếp nhau trong dãy đồng đẳng mạch hở thu được 2,912 lít c02 (đkc) và 1,8 gam H20.Tìm CTPT và số mol của mỗi este thu được...Mọi người giải kỹ giùm em...tks m.n nhiều
Mình xin giải bài này như sau:
Có [tex]n_{CO_{2}}=0,13(mol);n_{H_{2}O}=0,1(mol)[/tex]
Quy 2 este liên tiếp về 1 este đơn chức, mạch hở, trong phân tử chứa k[tex]\pi[/tex] ([tex]k\geq 1[/tex] vì 1 [tex]\pi[/tex] trong chức, gốc có thể có [tex]\pi[/tex] hoặc không)
=> Công thức phân tử là [tex]C_{n}H_{2n+2-2k}O_{2}[/tex] ([tex]n=\frac{n_{CO_{2}}}{n_{este}}=\frac{0,13}{0,03}=\frac{13}{3}[/tex]=4,3...... => 2 este C4 và C5)
=> PT đốt cháy: [tex]C_{n}H_{2n+2-2k}O_{2}+\frac{3n-k-1}{2}O_{2}\rightarrow nCO_{2}+(n+1-k)H_{2}O[/tex]
Tỉ lệ hệ số PT cũng là tỉ lệ mol nên ta có: [tex]\frac{n_{CO_{2}}}{n_{H_{2}O}}=\frac{n}{n+1-k}\Leftrightarrow \frac{n}{n+1-k}=\frac{0,13}{0,1}=\frac{13}{10} \Leftrightarrow k=\frac{3n+13}{13}[/tex]
Thay n=[tex]\frac{13}{3}[/tex]=>k=2 => 2 este là [tex]C_{4}H_{2.4+2-2.2}O_{2}[/tex] và [tex]C_{5}H_{2.5+2-2.2}O_{2}[/tex] hay [tex]C_{4}H_{6}O_{2}[/tex]
và [tex]C_{5}H_{8}O_{2}[/tex].
Còn số mol bạn đường chéo dựa vào số C trung bình là ra quan hệ mol => số mol
Nếu em làm sai mong mọi người sửa lại giúp với ạ  ^-^