Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: allstar(HSBH) trong 07:33:22 PM Ngày 27 Tháng Bảy, 2014

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=21359Tiêu đề: Sự thay đổi chu kì do các yếu tố bên ngoài gây ra
Gửi bởi: allstar(HSBH) trong 07:33:22 PM Ngày 27 Tháng Bảy, 2014
1.Một con lắc đơn dao động điều hoà trong điện trường đều, có vectơ cường độ điện trường E hướng thẳng xuống. Khi vật treo chưa tích điện thì chu kì dao động là T = 2s; khi lần lượt tích điện cho vật treo q_1 và q_2 thì chu kì dao động tương ứng là T_1 = 2,4 s và T_2 = 1,6 s. Tỉ số q_1/q_2 là?

2.Có ba con lắc đơn cùng chiều dài, cùng khối lượng, cùng được treo trong điện trường đều có vectơ cường độ điện trường thẳng đứng. Con lắc thứ nhất và thứ hai tích điện q_1 và q_2, con lắc thứ ba không tích điện. Chu kì dao động nhỏ của chúng lần lượt là T_1, T_2 và T_3 với T_1 = T_3/3; T_2 = 5T_3/3. Tỉ số q_1/ q_2 là?

Mọi người giúp mình trả lời với.       


Tiêu đề: Trả lời: Sự thay đổi chu kì do các yếu tố bên ngoài gây ra
Gửi bởi: Mai Minh Tiến trong 09:27:44 PM Ngày 27 Tháng Bảy, 2014
1.Một con lắc đơn dao động điều hoà trong điện trường đều, có vectơ cường độ điện trường E hướng thẳng xuống. Khi vật treo chưa tích điện thì chu kì dao động là T = 2s; khi lần lượt tích điện cho vật treo q_1 và q_2 thì chu kì dao động tương ứng là T_1 = 2,4 s và T_2 = 1,6 s. Tỉ số q_1/q_2 là?
Mọi người giúp mình trả lời với.       

T1 > T => g' < g => F ' < F
=> lực điện ngược chiều trọng lực
E hướng xuống vậy q1 <0
tương tự có q2 > 0
nghĩa là q1/q2 < 0
T/T1 = 5/6 => 25/36 = g1 / g = [tex]\frac{P -F1 }{P}[/tex] => F1 = [tex]\frac{11P}{36}[/tex]
T/T2 = 5/4 => 25/16 = g2/g = [tex]\frac{P+F2 }{P}[/tex] => F2 =  [tex]\frac{9P}{16}[/tex]
F1/F2 = q1/q2 =
nhớ là dấu âm
Hy vọng k tính nhầm....bạn kiểm tra các kết quả
 


Tiêu đề: Trả lời: Sự thay đổi chu kì do các yếu tố bên ngoài gây ra
Gửi bởi: Mai Minh Tiến trong 09:33:48 PM Ngày 27 Tháng Bảy, 2014
2.Có ba con lắc đơn cùng chiều dài, cùng khối lượng, cùng được treo trong điện trường đều có vectơ cường độ điện trường thẳng đứng. Con lắc thứ nhất và thứ hai tích điện q_1 và q_2, con lắc thứ ba không tích điện. Chu kì dao động nhỏ của chúng lần lượt là T_1, T_2 và T_3 với T_1 = T_3/3; T_2 = 5T_3/3. Tỉ số q_1/ q_2 là?
Mọi người giúp mình trả lời với.       

làm tương tự bài 1
tỉ số sẽ mang dấu âm ( 1 cái lớn hơn T3, 1 cái nhỏ hơn)
T1/ T3 = 1/3 => 1/9 = g/g1 = ....
T2/T3 = 5/3 => 25/9 = g/g2 = ....
F1/F2 = q1/q2 = .....


Tiêu đề: Trả lời: Sự thay đổi chu kì do các yếu tố bên ngoài gây ra
Gửi bởi: Phồng Văn Tôm trong 09:54:10 PM Ngày 27 Tháng Bảy, 2014
1.Một con lắc đơn dao động điều hoà trong điện trường đều, có vectơ cường độ điện trường E hướng thẳng xuống. Khi vật treo chưa tích điện thì chu kì dao động là T = 2s; khi lần lượt tích điện cho vật treo q_1 và q_2 thì chu kì dao động tương ứng là T_1 = 2,4 s và T_2 = 1,6 s. Tỉ số q_1/q_2 là?
  
Mình thì ko suy luận cầu kì như anh Bad, chỉ biết biến đổi thuần túy kiểu này thôi

[tex]\vec{E}[/tex] hướng xuống nên

[tex]T_{1}=2\pi \sqrt{\frac{l}{g+\frac{q_{1}E}{m}}}\Rightarrow q_{1}=\frac{\frac{(2\pi )^{2}ml}{T_{1}^{2}}-mg}{E}[/tex]

[tex]T_{2}=2\pi \sqrt{\frac{l}{g+\frac{q_{2}E}{m}}}\Rightarrow q_{2}=\frac{\frac{(2\pi )^{2}ml}{T_{2}^{2}}-mg}{E}[/tex]

[tex]\frac{q_{1}}{q_{2}}=...=\frac{(2\pi )^{2}l-gT_{1}^{2}}{(2\pi )^{2}l-gT_{2}^{2}}[/tex] (1)

Khi chưa có điện trường thì [tex]T=2\pi\sqrt{\frac{l}{g}}\Rightarrow l=g.(\frac{T}{2\pi})^{2}[/tex] (2)

Thay (2) vào (1) [tex]\Rightarrow \frac{q_{1}}{q_{2}}=\frac{gT^{2}-gT_{1}^{2}}{gT^{2}-gT_{2}^{2}}=\frac{T^{2}-T_{1}^{2}}{T^{2}-T_{2}^{2}}=-\frac{11}{9}[/tex]