Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: MTP trong 10:47:52 AM Ngày 19 Tháng Bảy, 2014

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=21273Tiêu đề: Bài tập năng lượng con lắc lò xo lý 12
Gửi bởi: MTP trong 10:47:52 AM Ngày 19 Tháng Bảy, 2014
1 vật dđđh vận tốc khi gia tốc dổi chiều là 20cm/s.Gia tốc khi vận tốc đổi chiều là 40[tex]pi[/tex] cm/[tex]s^{2}[/tex]

.xác định thời gian đi từ động năng = thế năng đến vị trí động năng bằng thế năng tiếp theo..M.n giải giùm em bài này..tks m.n trướcTiêu đề: Trả lời: Bài tập năng lượng con lắc lò xo lý 12
Gửi bởi: Nguyễn Tấn Đạt trong 10:56:10 AM Ngày 19 Tháng Bảy, 2014
1 vật dđđh vận tốc khi gia tốc dổi chiều là 20cm/s.Gia tốc khi vận tốc đổi chiều là 40[tex]pi[/tex] cm/[tex]s^{2}[/tex]

.xác định thời gian đi từ động năng = thế năng đến vị trí động năng bằng thế năng tiếp theo..M.n giải giùm em bài này..tks m.n trước

Gia tốc đổi chiều khi vật qua VTCB => Vmax = 20cm/s.

Vận tốc đổi chiều khi vật ở biên => [tex]\left|a_m_a_x \right|=40cm/s^2[/tex]

[tex]\omega =\frac{a_m_a_x}{V_m_a_x}=2=>T=\pi (s)[/tex]

Thời gian giữa hai lần liên tiếp Wd = Wt là T/4.Tiêu đề: Trả lời: Bài tập năng lượng con lắc lò xo lý 12
Gửi bởi: Phồng Văn Tôm trong 10:58:07 AM Ngày 19 Tháng Bảy, 2014
[tex]v_{max}=\omega A=20(cm/s)[/tex] (1)

[tex]|a_{max}|=\omega .\omega A=40\pi (cm/s^{2})[/tex] (2)

Thay (1) vào (2) tìm được [tex]\omega \Rightarrow T[/tex]

Khoảng thời gian đi từ động năng = thế năng đến vị trí động năng bằng thế năng tiếp theo là [tex]\frac{T}{8}+\frac{T}{8}=\frac{T}{4}=...[/tex]