Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: serebi2014 trong 04:26:29 PM Ngày 17 Tháng Bảy, 2014

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=21250Tiêu đề: Bài tập về dao động điều hòa
Gửi bởi: serebi2014 trong 04:26:29 PM Ngày 17 Tháng Bảy, 2014
Mọi người giải dùm mình mấy bài này  ^-^
1/ một vật dao động điều hòa theo phương trình x= 6cos(4[tex]\pi[/tex]t) (cm). Lấy (pi)^2 = 10, vận tốc của vật tại thời điểm t = 7,5(s) và gia tốc tại thời điểm t'=5(s) có giá trị là
 >>> ĐS: v=0 ; a=-9,6 (m/s^2)

2/ cho một con lắc đơn dao động điều hòa với tần số f. Kể từ khi thế năng của con lắc cực đại thì sao một khoảng thời gian ngắn nhất là bao nhiêu thì động năng của con lắc cực đại
>>> DS: [tex]\frac{1}{4f}[/tex]


3/ con lắc đơn có chiều dài l dao động tại nơi có g = (pi)^2 (m/s^2). Nếu con lắc này dao động cưỡng bức điều hòa dưới tác dụng của ngoại lực F= 40cos(pi.t) (N) thì con lắc dao động có biên độ cực đại. Tính chiều dài của con lắc >>> DS: 1(m)

4/ một con lắc lò xo dao động điều hòa trên phương ngang với vận tốc cực đại Vmax. Khi vật năng dao động qua vị trí có li độ là x= [tex]\frac{-A}{2}[/tex] thì tỉ số giữa độ lớn của vận tốc tức thời và vận tốc cực đại của nó có giá trị bằng
>>> DS: [tex]\frac{\sqrt{3}}{2}[/tex]

5/ Trên trục x'Ox có hai điểm M1, M2 cùng dao động điều hòa với phương trình [tex]x1 = 4cos(\pi t)vàx2 = 8cos(\omega t + \frac{\pi }{3}) (cm)[/tex] . Khoảng cách lớn nhất giữa 2 điểm M1 và M2 có giá trị bằng
>>> DS: [tex]4\sqrt{3}[/tex]

Thank you  :D


Tiêu đề: Trả lời: Bài tập về dao động điều hòa
Gửi bởi: 1412 trong 05:33:06 PM Ngày 17 Tháng Bảy, 2014
Mọi người giải dùm mình mấy bài này  ^-^
1/ một vật dao động điều hòa theo phương trình x= 6cos(4[tex]\pi[/tex]t) (cm). Lấy (pi)^2 = 10, vận tốc của vật tại thời điểm t = 7,5(s) và gia tốc tại thời điểm t'=5(s) có giá trị là
Cái này gặp [tex]\Delta t[/tex] đặc biệt nên có thể nhẩm được không bạn?
[tex]T=\frac{2\pi }{4\pi }=0,5[/tex]
Thay t vào PT dao động có:
Khi t=0 => x=6 (vị trí biên)
Khi t= 7,5 = 15 T => Vật cũng đang ở vị trí biên => v=0 (tại biên vật dừng để đổi chiều dao động)
Khi t=  5 = 10T => Vật cũng đang ở vị trí biên => a=[tex]-\omega ^{2}x=-\omega ^{2}A=-(4\pi)^{2} .6=-96\pi ^{2}=-960(cm/s^{2})=-9,6(m/s^{2})[/tex]
Làm như vậy được không bạn?


Tiêu đề: Trả lời: Bài tập về dao động điều hòa
Gửi bởi: Libra.soo trong 05:50:35 PM Ngày 17 Tháng Bảy, 2014
2/ cho một con lắc đơn dao động điều hòa với tần số f. Kể từ khi thế năng của con lắc cực đại thì sao một khoảng thời gian ngắn nhất là bao nhiêu thì động năng của con lắc cực đại
>>> DS: [tex]\frac{1}{4f}[/tex]

................
[tex]W_{t}[/tex] = [tex]\frac{1}{2}[/tex] k.[tex]x^{2}[/tex] => [tex]W_{t}[/tex]_max khi x=A
[tex]W_{d}[/tex] = [tex]\frac{1}{2}[/tex] m.[tex]v^{2}[/tex] => [tex]W_{d}[/tex] _max khi v_max hay x=0
Từ A -> VTCB : t = [tex]\frac{T}{4}[/tex] = [tex]\frac{1}{4f}[/tex]


 


Tiêu đề: Trả lời: Bài tập về dao động điều hòa
Gửi bởi: 1412 trong 05:58:11 PM Ngày 17 Tháng Bảy, 2014
4/ một con lắc lò xo dao động điều hòa trên phương ngang với vận tốc cực đại Vmax. Khi vật năng dao động qua vị trí có li độ là x= [tex]\frac{-A}{2}[/tex] thì tỉ số giữa độ lớn của vận tốc tức thời và vận tốc cực đại của nó có giá trị bằng
Ta có hệ thức độc lập [tex]A^{2}=x^{2}+\frac{v^{2}}{\omega ^{2}}\Leftrightarrow v^{2}=(A^{2}-x^{2})\omega ^{2}\Leftrightarrow v=\sqrt{(A^{2}-x^{2})}\omega [/tex]
Tại [tex]x=\frac{-A}{2}[/tex], [tex]v_{o}=\omega \sqrt{A^{2}-(\frac{-A}{2})^{2}}=\omega \sqrt{\frac{3A^{2}}{4}}=\frac{\omega A\sqrt{3}}{2}[/tex]
Mà [tex]v_{max}=\omega A[/tex] => [tex]\frac{v_{o}}{v_{max}}=\frac{\sqrt{3}}{2}[/tex]
Nếu có cách khác hay hơn mong mọi người chỉ giúp em với ạ  ^-^


Tiêu đề: Trả lời: Bài tập về dao động điều hòa
Gửi bởi: Libra.soo trong 06:01:48 PM Ngày 17 Tháng Bảy, 2014

4/ một con lắc lò xo dao động điều hòa trên phương ngang với vận tốc cực đại Vmax. Khi vật năng dao động qua vị trí có li độ là x= [tex]\frac{-A}{2}[/tex] thì tỉ số giữa độ lớn của vận tốc tức thời và vận tốc cực đại của nó có giá trị bằng
>>> DS: [tex]\frac{\sqrt{3}}{2}[/tex]
.................
[tex]\frac{v}{v_{max}}[/tex] = [tex]\frac{w.\sqrt{A^{2}-x^{2}}}{wA}[/tex] = [tex]\frac{\sqrt{A^{2}-x^{2}}}{A}[/tex]=[tex]\sqrt{\frac{A^{2}-x^{2}}{A^{2}}}[/tex] = [tex]\sqrt{1 - \frac{x^{2}}{A^{2}}}[/tex]
Với x = [tex]\frac{-A}{2}[/tex] thay vào biểu thức trên ta được [tex]\frac{v}{v_{max}}[/tex] = [tex]\sqrt{1 - \frac{1}{4}}[/tex]= [tex]\frac{\sqrt{3}}{2}[/tex]

Tiêu đề: Trả lời: Bài tập về dao động điều hòa
Gửi bởi: Nguyễn Tấn Đạt trong 06:56:22 PM Ngày 17 Tháng Bảy, 2014
Mọi người giải dùm mình mấy bài này  ^-^

3/ con lắc đơn có chiều dài l dao động tại nơi có g = (pi)^2 (m/s^2). Nếu con lắc này dao động cưỡng bức điều hòa dưới tác dụng của ngoại lực F= 40cos(pi.t) (N) thì con lắc dao động có biên độ cực đại. Tính chiều dài của con lắc >>> DS: 1(m)


Con lắc dao động biên cực đại nên tần số ngoại lực bằng tần số riêng => [tex]\omega _0=\pi =\sqrt{\frac{g}{l}}=>l=1m[/tex]


Tiêu đề: Trả lời: Bài tập về dao động điều hòa
Gửi bởi: Nguyễn Tấn Đạt trong 06:59:07 PM Ngày 17 Tháng Bảy, 2014
Mọi người giải dùm mình mấy bài này  ^-^
5/ Trên trục x'Ox có hai điểm M1, M2 cùng dao động điều hòa với phương trình [tex]x1 = 4cos(\pi t)vàx2 = 8cos(\omega t + \frac{\pi }{3}) (cm)[/tex] . Khoảng cách lớn nhất giữa 2 điểm M1 và M2 có giá trị bằng
>>> DS: [tex]4\sqrt{3}[/tex]

Có công thức khoảng cách lớn nhất

[tex]d_m_a_x=\sqrt{A_1^2+A_2^2-2A_1A_2cos\Delta \varphi }=4\sqrt{3}cm[/tex]