Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: allstar(HSBH) trong 10:44:22 PM Ngày 06 Tháng Bảy, 2014

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=21158Tiêu đề: Tổng hợp hai dao động
Gửi bởi: allstar(HSBH) trong 10:44:22 PM Ngày 06 Tháng Bảy, 2014
1.Hai dao động điều hoà có pt lần lượt x_1 = A_1 cos(ωt); x_2 = 2,5V3 cos(ωt + φ_2) cm. Biết dao động tổng hợp có biên độ 2,5 cm và A_1 có giá trị lớn nhất  có thể có. Giá trị của φ_2?   
2.Cho hai dao điều hoà cùng phương, cùng chu kì và có biên độ lần lượt là 1 cm và √3 cm. Lúc t = 0, dao động thứ nhất có li độ bằng biên độ; dao động thứ hai có li độ bằng 0. Biên độ dao động tổng hợp của hai dao động trên là?
3.Gọi  x là dao động tổng hợp của hai dao động tổng hợp của hai dao động sau: x_1 =6 cos(10 t + π/3)  và x_2 = 8 cos (10t - π/6). Lúc li độ của vật x=8 và đang giảm thì giá trị của x_1 là?
Mọi người giúp mình trả lời với?


Tiêu đề: Trả lời: Tổng hợp hai dao động
Gửi bởi: Nguyễn Tấn Đạt trong 09:09:59 AM Ngày 07 Tháng Bảy, 2014
3.Gọi  x là dao động tổng hợp của hai dao động tổng hợp của hai dao động sau: x_1 =6 cos(10 t + π/3)  và x_2 = 8 cos (10t - π/6). Lúc li độ của vật x=8 và đang giảm thì giá trị của x_1 là?
Mọi người giúp mình trả lời với?

x1 và x2 vuông pha nên: [tex]\frac{x_1^2}{36}+\frac{x_2^2}{64}=1[/tex]  (1)

x = x1 + x2 = 8cm  (2)

từ 2 pt => x1, x2.


Tiêu đề: Trả lời: Tổng hợp hai dao động
Gửi bởi: Nguyễn Tấn Đạt trong 09:12:59 AM Ngày 07 Tháng Bảy, 2014
2.Cho hai dao điều hoà cùng phương, cùng chu kì và có biên độ lần lượt là 1 cm và √3 cm. Lúc t = 0, dao động thứ nhất có li độ bằng biên độ; dao động thứ hai có li độ bằng 0. Biên độ dao động tổng hợp của hai dao động trên là?

Một vật có li độ cực đại, vật kia li độ triệt tiêu => vuông pha => [tex]A=\sqrt{A_1^2+A_2^2}=2cm[/tex]


Tiêu đề: Trả lời: Tổng hợp hai dao động
Gửi bởi: Nguyễn Tấn Đạt trong 09:40:43 AM Ngày 07 Tháng Bảy, 2014
1.Hai dao động điều hoà có pt lần lượt x_1 = A_1 cos(ωt); x_2 = 2,5V3 cos(ωt + φ_2) cm. Biết dao động tổng hợp có biên độ 2,5 cm và A_1 có giá trị lớn nhất  có thể có. Giá trị của φ_2?   

Em vẽ giản đồ vecto tổng hợp dao động ra. Dùng công thức hàm cos trong tam giác, gọi beta là góc đối diện cạnh A1 thì

[tex]A_1^2=2,5^2+3.2,5^2-2.2,5.2,5\sqrt{3}.cos\beta[/tex]

để A1max thì [tex]\beta =90^0[/tex]

từ đó e sẽ tìm được các góc còn lại.


Tiêu đề: Trả lời: Tổng hợp hai dao động
Gửi bởi: allstar(HSBH) trong 12:13:12 PM Ngày 07 Tháng Bảy, 2014
1.Hai dao động điều hoà (1) và (2) cùng phương ; cúng biên độ ; cùng tần số và lệch pha nhau π/2. Tại một thời điểm nào đó, dao động (1) có li độ x_1 = 2√3 cm, còn dao động (2) có li độ x_2 =2√3 cm. Biên của dao động tổng hợp của hai dao động trên. 

2.Dao động của một chất điểm là tổng hợp của hai dao động có pt lần lượt là x_1= 3 cos(2πt/3 - π/2) và x_2= 3√3 cos(2πt/3) (x_1 và x_2 tính bằng cm, và t tính bằng s). Tại các thời điểm x_1 và x_2 li độ của dao động tổng hợp là?

3.Một vật tham gia đồng thời hai dao động điều hoà cùng phương, cùng tần số. Biết dao động thứ nhất có biên độ 6 cm và trễ pha hơn dao động tổng hợp là π/2. Tại thời điểm dao động thứ hai có li độ bằng biên độ của dao động thứ nhất thì dao động tổng hợp có li độ bằng 9cm. Biên độ dao động thứ hai là? 

Mọi người giúp mình trả lời với.


Tiêu đề: Trả lời: Tổng hợp hai dao động
Gửi bởi: Mai Minh Tiến trong 04:12:40 PM Ngày 07 Tháng Bảy, 2014
1.Hai dao động điều hoà (1) và (2) cùng phương ; cúng biên độ ; cùng tần số và lệch pha nhau π/2. Tại một thời điểm nào đó, dao động (1) có li độ x_1 = 2√3 cm, còn dao động (2) có li độ x_2 =2√3 cm. Biên của dao động tổng hợp của hai dao động trên. 

Mọi người giúp mình trả lời với.

2 dao động vuông pha
dao động tổng hợp có biên độ là
[tex]A^{2} = x_1^{2}+ x_2^{2}[/tex]


Tiêu đề: Trả lời: Tổng hợp hai dao động
Gửi bởi: Nguyễn Tấn Đạt trong 04:20:43 PM Ngày 07 Tháng Bảy, 2014
1.Hai dao động điều hoà (1) và (2) cùng phương ; cúng biên độ ; cùng tần số và lệch pha nhau π/2. Tại một thời điểm nào đó, dao động (1) có li độ x_1 = 2√3 cm, còn dao động (2) có li độ x_2 =2√3 cm. Biên của dao động tổng hợp của hai dao động trên. 

2.Dao động của một chất điểm là tổng hợp của hai dao động có pt lần lượt là x_1= 3 cos(2πt/3 - π/2) và x_2= 3√3 cos(2πt/3) (x_1 và x_2 tính bằng cm, và t tính bằng s). Tại các thời điểm x_1 và x_2 li độ của dao động tổng hợp là?

3.Một vật tham gia đồng thời hai dao động điều hoà cùng phương, cùng tần số. Biết dao động thứ nhất có biên độ 6 cm và trễ pha hơn dao động tổng hợp là π/2. Tại thời điểm dao động thứ hai có li độ bằng biên độ của dao động thứ nhất thì dao động tổng hợp có li độ bằng 9cm. Biên độ dao động thứ hai là? 

Mọi người giúp mình trả lời với.

Câu 1: Hai dao động vuông pha dùng công thức độc lập thời gian giống 1 câu ở trên, chú ý A1 = A2 nên trong phương trình chỉ có 1 nghiệm.

Câu 2: chưa rõ ràng.

Câu 3:
x2 = A1 = 6m, ta có: x = x1 + x2 => x1 = 3cm
x và x1 vuông pha => [tex]\frac{x^2}{A^2}+\frac{x_1^2}{A_1^2}=1=>A=..[/tex]  và [tex]A_2^2=A^2+A_1^2=>A_2=...[/tex]

Tiêu đề: Trả lời: Tổng hợp hai dao động
Gửi bởi: allstar(HSBH) trong 10:33:03 PM Ngày 07 Tháng Bảy, 2014
1.Dao động của một chất điểm là tổng hợp của hai dao động có pt lần lượt là x_1= 3 cos(2πt/3 - π/2) và x_2= 3√3 cos(2πt/3) (x_1 và x_2 tính bằng cm, t tính bằng s). Tại các thời điểm x_1 = x_2 li độ của dao động tổng hợp là?

2.Vật thực hiện đồng thời hai dao động có pt lần lượt : x_1 = A_1 cos(4πt - π/6) (cm); x_2 = A_2 cos(4πt + π/2) (cm). Tại thời điểm t_1 các giá trị li độ x_1(t_1) = 4cm; x_2(t_1) = -4 cm. Thời điểm t_2 = t_1 + 0,125 (s) các  giá trị li độ x_1(t_2) = 0;  x_2(t_2) = -4√3 cm. Pt dao động tổng hợp.

Mọi người giúp mình trả lời với.

Tiêu đề: Trả lời: Tổng hợp hai dao động
Gửi bởi: Huỳnh Phước Tuấn trong 09:21:11 AM Ngày 08 Tháng Bảy, 2014
1.Dao động của một chất điểm là tổng hợp của hai dao động có pt lần lượt là x_1= 3 cos(2πt/3 - π/2) và x_2= 3√3 cos(2πt/3) (x_1 và x_2 tính bằng cm, t tính bằng s). Tại các thời điểm x_1 = x_2 li độ của dao động tổng hợp là?
Dễ hơn khi vẽ giản đồ vécto quay, thấy rằng x_1 = x_2 khi x_1 = x_2vecto A_1 tạo với trục góc 30 độ còn A_2 tạo góc 60 độ, khi đó x_1 = x_2  = 1,5 √3cm (tự vẽ hình nhé). Do đó x = x1 + x2 =3√3 cm.


Tiêu đề: Trả lời: Tổng hợp hai dao động
Gửi bởi: Huỳnh Phước Tuấn trong 09:23:28 AM Ngày 08 Tháng Bảy, 2014
2.Vật thực hiện đồng thời hai dao động có pt lần lượt : x_1 = A_1 cos(4πt - π/6) (cm); x_2 = A_2 cos(4πt + π/2) (cm). Tại thời điểm t_1 các giá trị li độ x_1(t_1) = 4cm; x_2(t_1) = -4 cm. Thời điểm t_2 = t_1 + 0,125 (s) các  giá trị li độ x_1(t_2) = 0;  x_2(t_2) = -4√3 cm. Pt dao động tổng hợp.
Dạng này có nhiều trên diễn đàn rồi, em tự tìm thử xem.


Tiêu đề: Trả lời: Tổng hợp hai dao động
Gửi bởi: Huỳnh Phước Tuấn trong 12:03:03 PM Ngày 11 Tháng Bảy, 2014
1.Dao động của một chất điểm là tổng hợp của hai dao động có pt lần lượt là x_1= 3 cos(2πt/3 - π/2) và x_2= 3√3 cos(2πt/3) (x_1 và x_2 tính bằng cm, t tính bằng s). Tại các thời điểm x_1 = x_2 li độ của dao động tổng hợp là?
Dễ hơn khi vẽ giản đồ vécto quay, thấy rằng x_1 = x_2 khi x_1 = x_2vecto A_1 tạo với trục góc 30 độ còn A_2 tạo góc 60 độ, khi đó x_1 = x_2  = 1,5 √3cm (tự vẽ hình nhé). Do đó x = x1 + x2 =+-3√3 cm.
Có thể giải nhanh hơn nếu nhận biết được tính chất vuông pha nên:[tex]\frac{x^{2}_{1}}{A^{2}_{1}}+\frac{x^{2}_{2}}{A^{2}_{2}}=1\Leftrightarrow \frac{x^{2}_{1}}{A^{2}_{1}}+\frac{x^{2}_{1}}{A^{2}_{2}}=1\rightarrow x_{1}=+-1,5\sqrt{3}\rightarrow x=+-3\sqrt{3}[/tex]