Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: SolA trong 12:21:47 PM Ngày 30 Tháng Sáu, 2014

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=21076Tiêu đề: Bài Điện Khó
Gửi bởi: SolA trong 12:21:47 PM Ngày 30 Tháng Sáu, 2014
1. Đặt điện áp xoay chiều u=[tex]{U_0}cos\omegat[/tex] với [tex]{U_0}, \omega[/tex]
không đổi vào 2 đầu RLC trong đó cuộn dây thuần cảm có L thay đổi được. Khi L=[tex]L_1[/tex] hay L=[tex]L_2[/tex] với [tex]L_1 > L_2[/tex] thì P tiêu thụ của mạch điện t/ư [tex]P_1, P_2[/tex] với [tex]P_1= 3P_2[/tex] độ lệch pha giữa điện áp 2 đầu với cường độ dđ t/ư [tex]\varphi_1, \varphi_2[/tex] với [tex]|\varphi_1| + |\varphi_2| = \pi/2 [/tex]. Đọ lớn của [tex]\varphi_1, \varphi_2[/tex] là:
A. [tex]\varphi_1=\pi/3, \varphi_2=\pi/6[/tex]
B.[tex]\varphi_1=\pi/6, \varphi_2=\pi/3[/tex]
C.[tex]\varphi_1=5\pi/12, \varphi_2=\pi/12[/tex]
D.[tex]\varphi_1=\pi/12, \varphi_2=5\pi/12[/tex]

2. 2. Đặt điện áp xc có U=220V và f k đổi vào 2 đầu AB gồm RLC nt. Cuộn dây thuần cảm L k đổi. R và C có thể thay đổi. RLC là các đại lượng có gt hữu hạn khác không. Gọi N là điển nằm giữa L và C. Với C=[tex]C_1[/tex] thì hđt giữa 2 đầu biến trở R k đổi và khác 0 khi thay đổi gt R. Với C=[tex]{C_1}/2[/tex] thì [tex]U_{AN}[/tex]:
A.[tex]220\sqrt{2}[/tex]
B.[tex]110\sqrt{2}[/tex]
C.[tex]220[/tex]
D.[tex]110[/tex]

3. 4. Một chiếc đèn có P định mức [tex]40\wat[/tex], cường độ dòng điện định mức 0,8A. Đèn được mắc nt với 1 cuộn dây vào nguồn điện xoay chiều có U=120V f=50Hz thì nó sáng bình thường. Khi đó hiệu điện thế tức thời ở 2 đầu cuộn dây nhanh pha [tex]0,4841\pi[/tex](rad) so với dòng điện tức thời chạy trong mạch.Coi đèn ống như 1 điện trở thuần. Độ tự cảm và điện trở thuần của cuộn dây là:
A.[tex]427mH; 3,4\om[/tex]
B.[tex]427mH; 6,7\om[/tex]
C.[tex]626mH; 6,7\om[/tex]
D.[tex]626mH; 3,4\om[/tex]

4. Mắc vào đoạn mạch RLC k phân nhánh điện áp xc f thay đổi được. Ở[tex]f_1 =60Hz[/tex]  hệ số công suất đặt max cos[tex]\varphi=1[/tex]. Ở [tex]f_2 =120Hz[/tex] , [tex]cos\varphi=0,707[/tex]. Ở [tex]f_3 =90Hz[/tex] hệ số công suất:
A.0.872
B.0.486
C.0.625
D.0.781

5. Cho đoạn mạch nt theo thứ tự gồm R, C và L có r. Biết L=C[tex]R^2=Cr^2[/tex]
Đặt vào đoạn mạch điện áp xc u=[tex]U\sqrt{2}cos\omegat[/tex](V) thì điện áp hiệu dụng của đoạn mạch RC gấp \sqrt\{3} lần điệp áp hiệu dụng 2 đầu cuộn dây. Hệ số công suất:
A.0,866
B.0,657
C.0,758
D.0,5

giải hộ mình mấy bài này mình đang cần gấp!! cảm ơn mọi người nhiều.


Tiêu đề: Trả lời: Bài Điện Khó
Gửi bởi: Quang Dương trong 01:13:27 PM Ngày 30 Tháng Sáu, 2014
1. Đặt điện áp xoay chiều u=[tex]{U_0}cos\omegat[/tex] với [tex]{U_0}, \omega[/tex]
không đổi vào 2 đầu RLC trong đó cuộn dây thuần cảm có L thay đổi được. Khi L=[tex]L_1[/tex] hay L=[tex]L_2[/tex] với [tex]L_1 > L_2[/tex] thì P tiêu thụ của mạch điện t/ư [tex]P_1, P_2[/tex] với [tex]P_1= 3P_2[/tex] độ lệch pha giữa điện áp 2 đầu với cường độ dđ t/ư [tex]\varphi_1, \varphi_2[/tex] với [tex]|\varphi_1| + |\varphi_2| = \pi/2 [/tex]. Đọ lớn của [tex]\varphi_1, \varphi_2[/tex] là:
A. [tex]\varphi_1=\pi/3, \varphi_2=\pi/6[/tex]
B.[tex]\varphi_1=\pi/6, \varphi_2=\pi/3[/tex]
C.[tex]\varphi_1=5\pi/12, \varphi_2=\pi/12[/tex]
D.[tex]\varphi_1=\pi/12, \varphi_2=5\pi/12[/tex]


Em xem lời giải trong file đính kèm


Tiêu đề: Trả lời: Bài Điện Khó
Gửi bởi: Quang Dương trong 01:16:12 PM Ngày 30 Tháng Sáu, 2014

2. 2. Đặt điện áp xc có U=220V và f k đổi vào 2 đầu AB gồm RLC nt. Cuộn dây thuần cảm L k đổi. R và C có thể thay đổi. RLC là các đại lượng có gt hữu hạn khác không. Gọi N là điển nằm giữa L và C. Với C=[tex]C_1[/tex] thì hđt giữa 2 đầu biến trở R k đổi và khác 0 khi thay đổi gt R. Với C=[tex]{C_1}/2[/tex] thì [tex]U_{AN}[/tex]:
A.[tex]220\sqrt{2}[/tex]
B.[tex]110\sqrt{2}[/tex]
C.[tex]220[/tex]
D.[tex]110[/tex]
Tiêu đề: Trả lời: Bài Điện Khó
Gửi bởi: Quang Dương trong 01:29:26 PM Ngày 30 Tháng Sáu, 2014

4. Mắc vào đoạn mạch RLC k phân nhánh điện áp xc f thay đổi được. Ở[tex]f_1 =60Hz[/tex]  hệ số công suất đặt max cos[tex]\varphi=1[/tex]. Ở [tex]f_2 =120Hz[/tex] , [tex]cos\varphi=0,707[/tex]. Ở [tex]f_3 =90Hz[/tex] hệ số công suất:
A.0.872
B.0.486
C.0.625
D.0.781

Với [tex]f_1 = 60Hz[/tex] ta có [tex]Z_{L} = Z_{C}[/tex]

Với [tex]f_2 = 120Hz[/tex] ta có [tex]Z'_{L} = 2 Z_{L} = [/tex] và  [tex]Z'_{C} = Z_{C} / 2 < Z'_{L} [/tex] .

Lúc này [tex]cos\varphi = \frac{\sqrt{2}}{2} \Rightarrow \varphi = \frac{\pi }{4}[/tex]

Hay : [tex]1 = tan\varphi = \frac{2Z_{L} - Z_{L}/2}{R} \Rightarrow R = \frac{3Z_{L}}{2}[/tex]

Với [tex]f_3 = 90Hz[/tex] ta có [tex]Z''_{L} = 1,5 Z_{L} = [/tex] và  [tex]Z''_{C} = 2Z_{C} /3  = 2Z_{L} /3 < Z'_{L} [/tex] .

Thay vào biểu thức [tex]cos\varphi = \frac{1,5Z_{L}}{\sqrt{\left(1,5Z_{L} \right)^{2}+ \left( 1,5Z_{L} - 2Z_{L}/3\right)^{2}}}[/tex]

Tiêu đề: Trả lời: Bài Điện Khó
Gửi bởi: Quang Dương trong 01:45:17 PM Ngày 30 Tháng Sáu, 2014

5. Cho đoạn mạch nt theo thứ tự gồm R, C và L có r. Biết L=C[tex]R^2=Cr^2[/tex]
Đặt vào đoạn mạch điện áp xc u=[tex]U\sqrt{2}cos\omegat[/tex](V) thì điện áp hiệu dụng của đoạn mạch RC gấp \sqrt\{3} lần điệp áp hiệu dụng 2 đầu cuộn dây. Hệ số công suất:
A.0,866
B.0,657
C.0,758
D.0,5Tiêu đề: Trả lời: Bài Điện Khó
Gửi bởi: Quang Dương trong 02:00:29 PM Ngày 30 Tháng Sáu, 2014

3.  Một chiếc đèn có P định mức [tex]40\wat[/tex], cường độ dòng điện định mức 0,8A. Đèn được mắc nt với 1 cuộn dây vào nguồn điện xoay chiều có U=120V f=50Hz thì nó sáng bình thường. Khi đó hiệu điện thế tức thời ở 2 đầu cuộn dây nhanh pha [tex]0,4841\pi[/tex](rad) so với dòng điện tức thời chạy trong mạch.Coi đèn ống như 1 điện trở thuần. Độ tự cảm và điện trở thuần của cuộn dây là:
A.[tex]427mH; 3,4\om[/tex]
B.[tex]427mH; 6,7\om[/tex]
C.[tex]626mH; 6,7\om[/tex]
D.[tex]626mH; 3,4\om[/tex]

Xem hướng dẫn