Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

CÁC KHOA HỌC KHÁC => HÓA HỌC => Tác giả chủ đề:: 1412 trong 12:42:57 AM Ngày 30 Tháng Sáu, 2014

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=21070Tiêu đề: Đồng phân phenol
Gửi bởi: 1412 trong 12:42:57 AM Ngày 30 Tháng Sáu, 2014
Cho a mol chất hữu cơ X có CTPT C7H8O2 tác dụng với Na dư thu được a mol khí H2 (dktc).
Mặt khác, a mol X tác dụng vừa đủ với a mol Ba(OH)2.
Trong phân tử X có thể chứa:
     A. 1 nhóm -O-CH2OH liên kết với nhân thơm
     B. 2 nhóm -OH liên kết trực tiếp với nhân thơm
     C. 1 nhóm -COOH liên kết với nhâm thơm
     D. 1 nhóm -CH2OH và 1 nhóm -OH liên kết với nhân thơm
Mọi người giúp em giải bài này với ạ!


Tiêu đề: Trả lời: Đồng phân phenol
Gửi bởi: leaflife trong 06:52:54 AM Ngày 30 Tháng Sáu, 2014
Cho a mol chất hữu cơ X có CTPT C7H8O2 tác dụng với Na dư thu được a mol khí H2 (dktc).
Mặt khác, a mol X tác dụng vừa đủ với a mol Ba(OH)2.
Trong phân tử X có thể chứa:
     A. 1 nhóm -O-CH2OH liên kết với nhân thơm
     B. 2 nhóm -OH liên kết trực tiếp với nhân thơm
     C. 1 nhóm -COOH liên kết với nhâm thơm
     D. 1 nhóm -CH2OH và 1 nhóm -OH liên kết với nhân thơm
Mọi người giúp em giải bài này với ạ!
vì a mol X có thể tác dụng với 2a mol [tex]OH- [/tex] và tạo a mol [tex]H_2[/tex]=> X có 2 H linh động không phải của ancol
kiểm tra độ bất bão hòa thì X không thể chứa nhóm COOH
vậy B là thỏa mãn
chọn B