Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: miamiheat(HSBH) trong 10:18:31 PM Ngày 29 Tháng Sáu, 2014

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=21068Tiêu đề: quãng đường vật đi được
Gửi bởi: miamiheat(HSBH) trong 10:18:31 PM Ngày 29 Tháng Sáu, 2014
Một vật dao động điều hoà với pt x=4cos(5πt-2π/3)(cm). Tính khoảng thời gian vật đi được quãng đường  S=2(1+√2)cm kể từ thời điểm t=0

Mọi người giải giúp mình bài này với:


Tiêu đề: Trả lời: quãng đường vật đi được
Gửi bởi: Mai Minh Tiến trong 10:59:11 PM Ngày 29 Tháng Sáu, 2014
vẽ đường tròn ra nha
ban đâu đang ở -120 độ nó đi đến -90 thì quét đc A/2 = 2
còn thiếu 2 căn 2 nữa, cái này ứng với căn2 /2 A vậy là đi đến -45
Tổng lại là đi T/12 + T/8 = ....


Tiêu đề: Trả lời: quãng đường vật đi được
Gửi bởi: miamiheat(HSBH) trong 11:07:10 AM Ngày 30 Tháng Sáu, 2014
Một vật  dao động điều hoà trên quỹ đạo thẳng.Biết khoảng cách 2 điễm xa nhau nhất bằng 5 cm. Thời gian tối thiểu để vật tăng tốc từ 0 đến cực đại là 0,6 s. Tính quãng đường cực đại vật đi được trong 0,4 s.
Ai giúp tôi trả lời với?   


Tiêu đề: Trả lời: quãng đường vật đi được
Gửi bởi: Mai Minh Tiến trong 11:45:42 AM Ngày 30 Tháng Sáu, 2014
Một vật  dao động điều hoà trên quỹ đạo thẳng.Biết khoảng cách 2 điễm xa nhau nhất bằng 5 cm. Thời gian tối thiểu để vật tăng tốc từ 0 đến cực đại là 0,6 s. Tính quãng đường cực đại vật đi được trong 0,4 s.
Ai giúp tôi trả lời với?   
2A = 5 => A = 2,5
T/4 = 0,6 => T = 2,4
Smax = 2A sin 30 = A = 2,5


Tiêu đề: Trả lời: quãng đường vật đi được
Gửi bởi: miamiheat(HSBH) trong 10:48:15 PM Ngày 30 Tháng Sáu, 2014
1.Vật dao động  điều hoà với pt x=2cos(2πt+π/2) cm . Tính từ lúc khảo sát dao động, khoảng thời gian để vật đi được đoạn được đoạn đường 99cm?
2.Một vật nhỏ thực hiện dao động điều hoà theo pt x= 3cos (5πt - π/6)(cm). Tìm khoảng thòi gian ngắn nhất để vật đi được quãng đường 3√3 cm.
3.Một vật dao động điều hoà với tần số góc bằng 3π rad/s. Khoảng cách từ vị trí tốc độ của vật đạt cực đại đến vị trí tốc độ của nó cực tiểu bằng 5 cm. Tính quãng đường ngắn nhất giữa 2 vị trí vật có tốc độ cùng bằng 7,5π cm/s.
Ai giúp mình trả lời 3 câu hỏi này với? 


Tiêu đề: Trả lời: quãng đường vật đi được
Gửi bởi: miamiheat(HSBH) trong 10:42:09 AM Ngày 01 Tháng Bảy, 2014
1.Vật dao động  điều hoà với pt x=2cos(2πt+π/2) cm . Tính từ lúc khảo sát dao động, khoảng thời gian để vật đi được đoạn được đoạn đường 99cm?
2.Một vật nhỏ thực hiện dao động điều hoà theo pt x= 3cos (5πt - π/6)(cm). Tìm khoảng thòi gian ngắn nhất để vật đi được quãng đường 3√3 cm.
3.Một vật dao động điều hoà với tần số góc bằng 3π rad/s. Khoảng cách từ vị trí tốc độ của vật đạt cực đại đến vị trí tốc độ của nó cực tiểu bằng 5 cm. Tính quãng đường ngắn nhất giữa 2 vị trí vật có tốc độ cùng bằng 7,5π cm/s.
Ai giúp mình trả lời 3 câu hỏi này với? 

Mọi người giúp mình với.


Tiêu đề: Trả lời: quãng đường vật đi được
Gửi bởi: Nguyễn Tấn Đạt trong 10:46:33 AM Ngày 01 Tháng Bảy, 2014
1.Vật dao động  điều hoà với pt x=2cos(2πt+π/2) cm . Tính từ lúc khảo sát dao động, khoảng thời gian để vật đi được đoạn được đoạn đường 99cm?

Lần sau bạn nhờ mọi người giúp luôn đi, chứ hỏi ai giúp với làm gì?

Lấy 99/4A = 12,375 => vật thực hiện hơn 12 chu kì mới đi được 99cm.

t = 0 vật qua vị trí cân bằng theo chiều âm. Sau 12T thì vật đi được 12.4A = 96cm và quay lại vị trí O.

Muốn được 99cm thì vật đi thêm 3cm nữa, nghĩa là ra biên rồi quay lại tới vị trí x = -A/2

Vậy t = 12T + T/4 + T/6


Tiêu đề: Trả lời: quãng đường vật đi được
Gửi bởi: Nguyễn Tấn Đạt trong 10:51:19 AM Ngày 01 Tháng Bảy, 2014
2.Một vật nhỏ thực hiện dao động điều hoà theo pt x= 3cos (5πt - π/6)(cm). Tìm khoảng thời gian ngắn nhất để vật đi được quãng đường 3√3 cm.

Chắc bạn là HS mới lên 12. Bạn xem tài liệu về quãng đường ngắn nhất, dài nhất sẽ làm mấy bài này dễ dàng.

dễ thấy [tex]3\sqrt{3}=2.A\frac{\sqrt{3}}{2}[/tex]  . Muốn vật đi nhanh nhất thì cho nó băng ngang qua VTCB, như vậy vật sẽ đi từ vị trí [tex]-A\frac{\sqrt{3}}{2}[/tex]  đến [tex]A\frac{\sqrt{3}}{2}[/tex]

=> tmin = 2.T/6 = T/3
Tiêu đề: Trả lời: quãng đường vật đi được
Gửi bởi: Nguyễn Tấn Đạt trong 10:56:22 AM Ngày 01 Tháng Bảy, 2014
3.Một vật dao động điều hoà với tần số góc bằng 3π rad/s. Khoảng cách từ vị trí tốc độ của vật đạt cực đại đến vị trí tốc độ của nó cực tiểu bằng 5 cm. Tính quãng đường ngắn nhất giữa 2 vị trí vật có tốc độ cùng bằng 7,5π cm/s.
Ai giúp mình trả lời 3 câu hỏi này với? 

Mọi người giúp mình với.

Theo đề thì khoảng cách từ O tới biên là 5 cm hay A = 5cm => vmax = 15pi cm/s

Vị trí v = 7,5pi cm/s = vmax /2 => [tex]x=+-A\frac{\sqrt{3}}{2}[/tex] => quãng đường ngắn nhất là [tex]2(A-A\frac{\sqrt{3}}{2})[/tex]Tiêu đề: Trả lời: Tổng hợp hai dao động
Gửi bởi: miamiheat(HSBH) trong 12:15:56 PM Ngày 01 Tháng Bảy, 2014
1.Cho hai dao động điều hoà cùng phương; x_1=2 cos(4t+φ_1) cm và x_2=2 cos(4t+φ_2)cm. Với 0<=φ_1 - φ_2<=π. Biết pt dao động tổng hợp x=2 cos(4t+π/6)cm. Pha ban đầu φ_2 là?
2.Một vật tham gia đồng thời hai dao động cùng phương, cùng tần số với biên độ và pha ban lần lượt A_1= 20cm, φ_1= π/3; A_2(thay đổi được) và φ_2= -π/2. Tìm A_2 để biên độ dao động tổng hợp A có giá trị nhỏ nhất.
Mọi người ai giúp mình với?
  


Tiêu đề: Trả lời: Tổng hợp hai dao động
Gửi bởi: miamiheat(HSBH) trong 09:42:14 PM Ngày 01 Tháng Bảy, 2014
1.Cho hai dao động điều hoà cùng phương; x_1=2 cos(4t+φ_1) cm và x_2=2 cos(4t+φ_2)cm. Với 0<=φ_1 - φ_2<=π. Biết pt dao động tổng hợp x=2 cos(4t+π/6)cm. Pha ban đầu φ_2 là?
2.Một vật tham gia đồng thời hai dao động cùng phương, cùng tần số với biên độ và pha ban lần lượt A_1= 20cm, φ_1= π/3; A_2(thay đổi được) và φ_2= -π/2. Tìm A_2 để biên độ dao động tổng hợp A có giá trị nhỏ nhất.
Mọi người ai giúp mình với?
  

Mọi người giúp với!


Tiêu đề: Trả lời: quãng đường vật đi được
Gửi bởi: Nguyễn Tấn Đạt trong 08:19:38 AM Ngày 02 Tháng Bảy, 2014
Bạn nên lập topic khác, 1 topic về quãng đường không thể hỏi mãi sang các dạng khác được, người đọc sẽ thấy lung tung, chủ đề topic không hợp với nội dung.