Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: gdtjdngth trong 07:42:43 PM Ngày 28 Tháng Sáu, 2014

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=21052Tiêu đề: Bài tập về tế bào Quang điện
Gửi bởi: gdtjdngth trong 07:42:43 PM Ngày 28 Tháng Sáu, 2014
Xét hiện tượng Quang điện ngoài xảy ra trong tế  bào Quang điện. Khi Uak =2V thì tốc độ cự đại của Quang điện tử khi đến anot lớn gấp 1,5 lần tốc độ cực đại của Quang điện tử khi mới rời catot(v0max) . Xác định hiệu điện thế hãm
A 2,5 B 1,0 C 1,6 D 4,0


Tiêu đề: Trả lời: Bài tập về tế bào Quang điện
Gửi bởi: Ngọc Anh trong 08:12:05 PM Ngày 28 Tháng Sáu, 2014
Xét hiện tượng Quang điện ngoài xảy ra trong tế  bào Quang điện. Khi Uak =2V thì tốc độ cự đại của Quang điện tử khi đến anot lớn gấp 1,5 lần tốc độ cực đại của Quang điện tử khi mới rời catot(v0max) . Xác định hiệu điện thế hãm
A 2,5 B 1,0 C 1,6 D 4,0

Áp dụng định lí động năng ta có

[tex]W_{da} - W_{dk} = |e| U_{AK}[/tex]

[tex]\Leftrightarrow \frac{1}{2}m. v_{A^{2}} - \frac{1}{2}mv_{K}^{2} = |e| U_{AK}[/tex]

mà [tex]v_{A} = 1,5v_{K}[/tex] => thay vào ta có : [tex]\frac{5}{4} .\frac{1}{2}mv_{K}^{2} = 2eV[/tex]

Mặt khác: [tex]\frac{1}{2}mv_{K}^{2} = eU_{h}[/tex]

[tex]\Rightarrow \frac{5}{4}eU_{h} = 2eV \Rightarrow Uh = 1,6[/tex]