Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: abcd1234 trong 03:51:31 PM Ngày 28 Tháng Sáu, 2014

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=21047Tiêu đề: dao động điền hòa-hsbh
Gửi bởi: abcd1234 trong 03:51:31 PM Ngày 28 Tháng Sáu, 2014
2 chất điểm cùng khối lượng có pt x1=4cos2[tex]\pi[/tex]t (cm) và x2=5sin2[tex]\pi[/tex]t (cm). tỉ số động năng của vật 1 và vật 2 ờ thời điểm vật 1 có động năng =2 lần thế năng là ?
mong thầy cô và các bạn giải giúpTiêu đề: Trả lời: dao động điền hòa-hsbh
Gửi bởi: Vp3.kilo trong 04:27:53 PM Ngày 28 Tháng Sáu, 2014
Thời điểm vật 1 có động năng bằng 2 lần thế năng ta tìm ra [tex]\cos (2\Pi t)=\frac{1}{\sqrt{3}}\Rightarrow sin(2\Pi t)=\frac{\sqrt{2}}{\sqrt{3}}[/tex]
Ta có:
[tex]\frac{v_{1}}{v_{2}}=-\frac{4sin(2\Pi t)}{5cos(2\Pi t)}[/tex]
Nên: [tex]\frac{W_{d1}}{W_{d2}}=(\frac{v_{1}}{v_{1}})^{2}=\frac{32}{25}[/tex]