Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => LUYỆN THI ĐẠI HỌC => Tác giả chủ đề:: kinhkha trong 09:10:12 PM Ngày 27 Tháng Sáu, 2014

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=21036Tiêu đề: Một bài truyền tải điện năng cần giúp đỡ!
Gửi bởi: kinhkha trong 09:10:12 PM Ngày 27 Tháng Sáu, 2014
 Điện năng được truyền từ một trạm phát điện đến một hộ tiêu thụ điện bằng đường dây một pha với hiệu suất truyền tải là 82%. Coi hao phí điện năng chỉ do tỏa nhiệt trên đường dây và không vượt quá 30%.  Nếu công suất sử dụng điện của hộ tiêu thụ tăng 25% và giữ nguyên điện áp ở nơi phát thì hiệu suất của quá trình truyền tải điện năng trên chính đường đây đó là
A. 78,5%.
B. 75,6%.
C. 72,6%.
D. 77,4%.


Tiêu đề: Trả lời: Một bài truyền tải điện năng cần giúp đỡ!
Gửi bởi: Mai Minh Tiến trong 09:24:42 PM Ngày 27 Tháng Sáu, 2014
Công suất truyền đi ban đầu là P1 => công suất nhận được nơi tiêu thụ là 0,82P1
Công suất truyền đi lúc sau là P2 => tơi nơi tiêu thụ : 1,25*0,82*P1 = 1,025P1
H2P2 = 1,025P1 => [tex]\frac{P1}{P2} = \frac{H2}{1,025}[/tex]  (1)

[tex]\begin{cases} & 1-\frac{P1R}{U^{2}} = 0,82 \\ & 1- \frac{P2R}{U^{2}} = H2 \end{cases}[/tex]


[tex]\begin{cases} &\frac{P1R}{U^{2}} = 1-0,82= 0,18 \\ & \frac{P2R}{U^{2}} =1- H2 \end{cases}[/tex]
=> [tex]\frac{P1}{P2} = \frac{0,18}{1-H_2}[/tex]   (2)
thế (1) vào (2) ta có pt 1 ẩn H2 giải ra => H2 ( chú ý H2>0,7)