Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

CÁC KHOA HỌC KHÁC => HÓA HỌC => Tác giả chủ đề:: Mai Minh Tiến trong 09:24:32 PM Ngày 25 Tháng Sáu, 2014

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=20987Tiêu đề: Kim loại cần giải đáp
Gửi bởi: Mai Minh Tiến trong 09:24:32 PM Ngày 25 Tháng Sáu, 2014
Cho 6.6g hỗn hợp Na, Al,Na2O và Al2O3 vào nước dư thu được 1.68l H2 và dd Y.
Cho từ từ dd HCl 2M vào dd Y khi hết 40ml và 80ml thì thu được m g kết tủa. Giá trị của m là:
A. 3,12
B. 3,9
C. 4,29
D. 2,73
Nhờ mn giải giúp


Tiêu đề: Trả lời: Kim loại cần giải đáp
Gửi bởi: leaflife trong 10:35:33 PM Ngày 25 Tháng Sáu, 2014
Cho 6.6g hỗn hợp Na, Al,Na2O và Al2O3 vào nước dư thu được 1.68l H2 và dd Y.
Cho từ từ dd HCl 2M vào dd Y khi hết 40ml và 80ml thì thu được m g kết tủa. Giá trị của m là:
A. 3,12
B. 3,9
C. 4,29
D. 2,73
Nhờ mn giải giúp
quy đổi hh lúc trước thành [tex]Na_2O[/tex] và [tex]Al_2O_3[/tex]
=> khối lượng 2 oxit này là [tex]m'=m+16.n_{H_2}=7,8g[/tex]
sau khi phản ứng hỗn hợp thu được gồm [tex]NaAl(OH)4+NaOH[/tex], gọi số mol tương ứng là x và y
=> [tex]n_{Al_2O_3}=x/2[/tex]
[tex]n_{Na_2O}=(x+y)/2[/tex]
=> [tex]m'=82x+31y=7,8[/tex] (*)

cho 0,08 mol [tex]H^+[/tex] hay 0,16 mol đều thu được cùng một lượng kết tủa
=> [tex]0,08-y=\frac{4.x-(0,16-y)}{3}[/tex]
=>[tex]x+y=0,1[/tex]
giải không ra đáp số
em giải sai chỗ nào chăng