Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

CÁC KHOA HỌC KHÁC => HÓA HỌC => Tác giả chủ đề:: leaflife trong 04:52:06 PM Ngày 23 Tháng Sáu, 2014

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=20925Tiêu đề: luyện Đề Hóa Học
Gửi bởi: leaflife trong 04:52:06 PM Ngày 23 Tháng Sáu, 2014
tiếp tục trong chuỗi topic học nhóm trên TVVL :x :x :x :x
ở đây mọi người sẽ cùng thảo luận những bài tập hóa học hay, chia sẻ kiến thức, kinh nghiệm, kỹ năng làm bài
tất cả mọi người đều có quyền đăng bài trong topic nhưng hy vọng hình thức đề bài sẽ đẹp và khoa học một chút *-:) *-:)
xin được mở màn với câu đầu tiên
Câu 1
Trộn [tex]100ml[/tex] [tex]NaOH[/tex] [tex]1M [/tex] với [tex]100ml[/tex] dd  [tex]H_3PO_4[/tex] thu được [tex]dd X[/tex] có chứa [tex]6,12g[/tex] chất tan
hãy cho biết các chất tan trong [tex]X[/tex]
A. [tex]Na_2HPO_4[/tex] và [tex]H_3PO_4 [/tex] dư
B. [tex]Na_3PO_4[/tex] và [tex]Na_2HPO_4[/tex]
C. [tex]Na_2HPO_4[/tex] và [tex]NaH_2PO_4[/tex]
D. [tex]NaOH[/tex] dư và [tex]Na_3PO_4[/tex]


Tiêu đề: Trả lời: luyện Đề Hóa Học
Gửi bởi: Mai Minh Tiến trong 05:55:32 PM Ngày 23 Tháng Sáu, 2014

Câu 1
Trộn [tex]100ml[/tex] [tex]NaOH[/tex] [tex]1M [/tex] với [tex]100ml[/tex] dd  [tex]H_3PO_4[/tex] thu được [tex]dd X[/tex] có chứa [tex]6,12g[/tex] chất tan
hãy cho biết các chất tan trong [tex]X[/tex]
A. [tex]Na_2HPO_4[/tex] và [tex]H_3PO_4 [/tex] dư
B. [tex]Na_3PO_4[/tex] và [tex]Na_2HPO_4[/tex]
C. [tex]Na_2HPO_4[/tex] và [tex]NaH_2PO_4[/tex]
D. [tex]NaOH[/tex] dư và [tex]Na_3PO_4[/tex]

Phản ứng luôn cho số mol nước = số mol NaOH
vậy ta có
nH2O = 0,1
Bảo toàn khối lượng mH3PO4 = 6,12 + 0,1*18 - 0,1*40= 3,92
nH3PO4 = 0,04
nNaOH = 0,1
vậy chọn BTiêu đề: Trả lời: luyện Đề Hóa Học
Gửi bởi: Mai Nguyên trong 07:00:54 PM Ngày 23 Tháng Sáu, 2014
Một bài t đi học thêm, khas hay

Câu 2
Khi khảo sát 10 lit nước thì người ta thấy nó bị nhiễm bẩn miligam [tex]NaCN[/tex] (không còn tạp chất khác) và pH của loại nước này là 7,4. Biết axit [tex]HCN[/tex] là axit yếu có [tex]K_a=4,93.10^{-10}[/tex]. Giá trị của m là

A. 0,123
B. 0,125
C. 0,105
D. 0,103


Tiêu đề: Trả lời: luyện Đề Hóa Học
Gửi bởi: superburglar trong 07:10:43 PM Ngày 23 Tháng Sáu, 2014
Một bài t đi học thêm, khas hay

Câu 2
Khi khảo sát 10 lit nước thì người ta thấy nó bị nhiễm bẩn miligam [tex]NaCN[/tex] (không còn tạp chất khác) và pH của loại nước này là 7,4. Biết axit [tex]HCN[/tex] là axit yếu có [tex]K_a=4,93.10^{-10}[/tex]. Giá trị của m là

A. 0,123
B. 0,125
C. 0,105
D. 0,103
Bài này có công thức ùi đó. Nhớ không nhầm là; [tex]PH_{muoi}=7+\frac{1}{2}\left(pK_{a}+lgC_{muoi} \right)\Rightarrow C_{muoi}=...\Rightarrow n=..\Rightarrow m=...[/tex]


Tiêu đề: Trả lời: luyện Đề Hóa Học
Gửi bởi: leaflife trong 08:31:16 PM Ngày 23 Tháng Sáu, 2014
Phản ứng luôn cho số mol nước = số mol NaOH
vậy ta có
nH2O = 0,1
Bảo toàn khối lượng mH3PO4 = 6,12 + 0,1*18 - 0,1*40= 3,92
nH3PO4 = 0,04
nNaOH = 0,1
vậy chọn B
anh bad giải quá hay rồi
đáp án đúng theo đáp án em có
 =d> =d> =d> =d> =d> =d> =d> =d>


Tiêu đề: Trả lời: luyện Đề Hóa Học
Gửi bởi: Tóc Dài trong 06:59:27 AM Ngày 24 Tháng Sáu, 2014
Một bài t đi học thêm, khas hay

Câu 2
Khi khảo sát 10 lit nước thì người ta thấy nó bị nhiễm bẩn miligam [tex]NaCN[/tex] (không còn tạp chất khác) và pH của loại nước này là 7,4. Biết axit [tex]HCN[/tex] là axit yếu có [tex]K_a=4,93.10^{-10}[/tex]. Giá trị của m là

A. 0,123
B. 0,125
C. 0,105
D. 0,103
Bài này có công thức ùi đó. Nhớ không nhầm là; [tex]PH_{muoi}=7+\frac{1}{2}\left(pK_{a}+lgC_{muoi} \right)\Rightarrow C_{muoi}=...\Rightarrow n=..\Rightarrow m=...[/tex]

What is this?  ::)
Anh Sup làm đầy đủ lại đi ạ, em chẳng hiểu cái gì, bấm không ra giống đáp án nào!  :DTiêu đề: Trả lời: luyện Đề Hóa Học
Gửi bởi: leaflife trong 11:48:13 AM Ngày 24 Tháng Sáu, 2014
Câu 3
Hòa tan hoàn toàn [tex]27,36g[/tex] hồn hợp [tex]X [/tex] gồm [tex]Fe,Cu,FeO,Fe_2O_3,Fe_3O_4[/tex] và [tex]CuO[/tex] bằng dd [tex]HNO_3[/tex] đặc, nóng, dư thu được [tex]1,792(l)[/tex] khí [tex]Y[/tex] và dd [tex]Z[/tex], cô cạn dd [tex]Z[/tex] thu được [tex]76,6g[/tex] hỗn hợp muối nitrat
phần trăm [tex]Cu(NO3)2[/tex]  trong hỗn hợp đó là:
A. 24,54%                                 B. 75,46%
C. 36,81%                                  D. 63,19%


Tiêu đề: Trả lời: luyện Đề Hóa Học
Gửi bởi: Mai Minh Tiến trong 04:27:46 PM Ngày 24 Tháng Sáu, 2014
Câu 3
Hòa tan hoàn toàn [tex]27,36g[/tex] hồn hợp [tex]X [/tex] gồm [tex]Fe,Cu,FeO,Fe_2O_3,Fe_3O_4[/tex] và [tex]CuO[/tex] bằng dd [tex]HNO_3[/tex] đặc, nóng, dư thu được [tex]1,792(l)[/tex] khí [tex]Y[/tex] và dd [tex]Z[/tex], cô cạn dd [tex]Z[/tex] thu được [tex]76,6g[/tex] hỗn hợp muối nitrat
phần trăm [tex]Cu(NO3)2[/tex]  trong hỗn hợp đó là:
A. 24,54%                                 B. 75,46%
C. 36,81%                                  D. 63,19%
HNO3 đặc nóng => NO2
Gọi số mon Fe là a, Cu là b, Oxi là c ta có hệ sau
[tex]\begin{cases} & 3a+2b-2c=0,08 \\ & 56a+64b+16c= 27,36 \\ & 242a+188b=76,6 \end{cases}[/tex]
mCu(NO3)2 = 28,2
=>% = 36,81


Tiêu đề: Trả lời: luyện Đề Hóa Học
Gửi bởi: Mai Minh Tiến trong 06:28:29 PM Ngày 24 Tháng Sáu, 2014
Câu 4
Chia 0,16 mol hỗn hợp X gồm 2 anđ đơn chức A và B ( [tex]M_A <M_B[/tex]) thành 2 phần bằng nhau. Hidro hóa phần 1 cần vừa đúng 3,584l H2 (đktc). Cho phần 2 tác dụng với lượng dư dung dịch AgNO3/NH3 thu được 25,92g Ag và 8,52g hỗn hợp 2 muối amoni của 2 axit hữu cơ.Các phản ứng xảy ra hoàn toàn.
Thành phần % khối lượng của A trong hỗn hợp X là?
A 49,12%
B 50,88%
C 34,09%
D 65,91%


Tiêu đề: Trả lời: luyện Đề Hóa Học
Gửi bởi: Mai Minh Tiến trong 06:38:38 PM Ngày 24 Tháng Sáu, 2014
Câu 5

Hợp chất hữu cơ X có công thức phân tử C9H16O4. Khi thủy phân trong môi trường kiềm thu được một muối mà từ muối này điều chế trực tiếp được axit dùng sản xuất tơ nilon-6,6
Số CTCT thỏa mãn là?
A 4
B 2
C 3
D 1


Tiêu đề: Trả lời: luyện Đề Hóa Học
Gửi bởi: leaflife trong 07:22:45 PM Ngày 24 Tháng Sáu, 2014
Câu 5

Hợp chất hữu cơ X có công thức phân tử C9H16O4. Khi thủy phân trong môi trường kiềm thu được một muối mà từ muối này điều chế trực tiếp được axit dùng sản xuất tơ nilon-6,6
Số CTCT thỏa mãn là?
A 4
B 2
C 3
D 1
axit điều chế tơ [tex]nilon-6,6[/tex] là axit adipic: [tex]C_6H_10O_4[/tex] => gốc axit của chó chiếm [tex]6C[/tex]=> còn 3 C lắp cho ancol(ancol no)
3C=3+0=1+2
=> 3 dồng phân, chọn C


Tiêu đề: Trả lời: Trả lời: luyện Đề Hóa Học
Gửi bởi: leaflife trong 08:56:21 PM Ngày 24 Tháng Sáu, 2014
Câu 4
Chia 0,16 mol hỗn hợp X gồm 2 anđ đơn chức A và B ( [tex]M_A <M_B[/tex]) thành 2 phần bằng nhau. Hidro hóa phần 1 cần vừa đúng 3,584l H2 (đktc). Cho phần 2 tác dụng với lượng dư dung dịch AgNO3/NH3 thu được 25,92g Ag và 8,52g hỗn hợp 2 muối amoni của 2 axit hữu cơ.Các phản ứng xảy ra hoàn toàn.
Thành phần % khối lượng của A trong hỗn hợp X là?
A 49,12%
B 50,88%
C 34,09%
D 65,91%
[tex]Ag_{tb}=3[/tex], 2 ancol đơn=> phải có [tex]HCHO[/tex], nhưng có [tex]HCHO[/tex] thì không thể cho 2 muối được  ??? ??? ???
em giải sai hay đề bài có lừa lọc gì chăng
dường như hỗn hợp phải gồm 1 andehit đơn 1 andehit đa ms đúng


Tiêu đề: Trả lời: Trả lời: luyện Đề Hóa Học
Gửi bởi: Mai Minh Tiến trong 09:09:30 PM Ngày 24 Tháng Sáu, 2014
Câu 4
Chia 0,16 mol hỗn hợp X gồm 2 anđ đơn chức A và B ( [tex]M_A <M_B[/tex]) thành 2 phần bằng nhau. Hidro hóa phần 1 cần vừa đúng 3,584l H2 (đktc). Cho phần 2 tác dụng với lượng dư dung dịch AgNO3/NH3 thu được 25,92g Ag và 8,52g hỗn hợp 2 muối amoni của 2 axit hữu cơ.Các phản ứng xảy ra hoàn toàn.
Thành phần % khối lượng của A trong hỗn hợp X là?
A 49,12%
B 50,88%
C 34,09%
D 65,91%
[tex]Ag_{tb}=3[/tex], 2 ancol đơn=> phải có [tex]HCHO[/tex], nhưng có [tex]HCHO[/tex] thì không thể cho 2 muối được  ??? ??? ???
em giải sai hay đề bài có lừa lọc gì chăng
dường như hỗn hợp phải gồm 1 andehit đơn 1 andehit đa ms đúng


Sorry. A đánh nhầm nha. Đúng như e nói nha.


Tiêu đề: Trả lời: Trả lời: luyện Đề Hóa Học
Gửi bởi: leaflife trong 09:34:11 PM Ngày 24 Tháng Sáu, 2014
Câu 4
Chia 0,16 mol hỗn hợp X gồm 2 anđ đơn chức A và đa B ( [tex]M_A <M_B[/tex]) thành 2 phần bằng nhau. Hidro hóa phần 1 cần vừa đúng 3,584l H2 (đktc). Cho phần 2 tác dụng với lượng dư dung dịch AgNO3/NH3 thu được 25,92g Ag và 8,52g hỗn hợp 2 muối amoni của 2 axit hữu cơ.Các phản ứng xảy ra hoàn toàn.
Thành phần % khối lượng của A trong hỗn hợp X là?
A 49,12%
B 50,88%
C 34,09%
D 65,91%
[tex]Ag_{tb}=3[/tex] mà 1 and là đơn, [tex]\pi_{tb}=2[/tex]=> and còn lại 2 chức , tỉ lệ mol 1:1, and đơn có 1 [tex]\pi[/tex]
=> đám muối lúc sau cũng có tỉ lệ 1:1, [tex]M_{tb muoi}[/tex]=106,5
gs chúng là [tex]RCOONH_4,R'(COONH_4)_2[/tex] thì [tex]R+R'=27[/tex]
=> 2 and là [tex](CHO)_2, C_2H_3CHO[/tex]
=> A là [tex]C_2H_3CHO[/tex]
=> %=49,12%


Tiêu đề: Trả lời: luyện Đề Hóa Học
Gửi bởi: leaflife trong 11:15:35 PM Ngày 24 Tháng Sáu, 2014
Câu 5
Hỗn hợp [tex]X[/tex] gồm [tex]KCl[/tex] và [tex]KClO_3[/tex] người ta cho thêm [tex]10g[/tex] [tex]MnO_2[/tex] vào [tex]39,4g[/tex] hỗn hợp [tex]X[/tex] thu được hỗn hợp [tex]Y[/tex].Nung [tex]Y[/tex] ở nhiệt cao thu được rắn [tex]Z[/tex] và khí [tex]P[/tex].Cho [tex]Z[/tex] vào dung dịch [tex]AgNO_3[/tex] lấy dư thu được [tex]67,4g[/tex] chất rắn .Lấy [tex]13[/tex] khí [tex]P[/tex] sục vào dd chứa [tex]0,5[/tex] mol [tex]FeSO_4[/tex] và [tex]0,3[/tex] mol [tex]H_2SO_4[/tex] thu được dd [tex]Q[/tex]. cho dd [tex]Ba(OH)_2[/tex] lấy dư vào dung dịch Q thu được X gam kết tủa . Biết các phản ứng hoàn toàn. Giá trị của X là:
A, 185,3
B.197,5
C.212,4
D.238,2


Tiêu đề: Trả lời: luyện Đề Hóa Học
Gửi bởi: 1412 trong 05:32:44 PM Ngày 25 Tháng Sáu, 2014
Câu 5
Hỗn hợp [tex]X[/tex] gồm [tex]KCl[/tex] và [tex]KClO_3[/tex] người ta cho thêm [tex]10g[/tex] [tex]MnO_2[/tex] vào [tex]39,4g[/tex] hỗn hợp [tex]X[/tex] thu được hỗn hợp [tex]Y[/tex].Nung [tex]Y[/tex] ở nhiệt cao thu được rắn [tex]Z[/tex] và khí [tex]P[/tex].Cho [tex]Z[/tex] vào dung dịch [tex]AgNO_3[/tex] lấy dư thu được [tex]67,4g[/tex] chất rắn .Lấy [tex]13[/tex] khí [tex]P[/tex] sục vào dd chứa [tex]0,5[/tex] mol [tex]FeSO_4[/tex] và [tex]0,3[/tex] mol [tex]H_2SO_4[/tex] thu được dd [tex]Q[/tex]. cho dd [tex]Ba(OH)_2[/tex] lấy dư vào dung dịch Q thu được X gam kết tủa . Biết các phản ứng hoàn toàn. Giá trị của X là:
A, 185,3
B.197,5
C.212,4
D.238,2

Khí P hình như là O2
PTPU của O2 với hỗn hợp:
     O2 + 4FeSO4+ 2H2SO4 --->   2Fe2(SO4)3 + 2H2O
              0.5 mol   0.25  mol          0.25 mol
(Lập tỉ lệ số mol chia hệ số thấy theo FeSO4 là nhỏ nhất nên bài toàn tính theo FeSO4)
xem PT tạo tủa ở file đính kèm ạ
Tủa tạo ra là Fe(OH)3 và BaSO4
 m = 0,5.107 + (0,75 + 0,05).233 = 239,9 g
Nếu sai mọi người sửa giúp em với ạ


Tiêu đề: Trả lời: luyện Đề Hóa Học
Gửi bởi: superburglar trong 05:37:42 PM Ngày 25 Tháng Sáu, 2014
Yêu cầu làm tự giác. K gg seach nhé :-p
Câu 6: : Cho 14,4 gam hỗn hợp gồm Mg, Fe, Cu ( với số mol bằng nhau ) tác dụng hết với dung dịch [tex]HNO_{3}[/tex] dư thu được dung dịch X và 2,688 (lít) ( đktc) hỗn hợp khí Y gồm [tex]NO_{2},NO, N_{2}O,N_{2}[/tex]. Trong đó số mol của [tex]N_{2}=NO_{2}[/tex]. Cô cạn cẩn thận dd X thu được 58,8 gam muối khan. Số mol [tex]HNO_{3}[/tex] tham gia phản ứng là:
A. 0,893                B.0,7                    C. 0,725                D. 0,832
Tiêu đề: Trả lời: luyện Đề Hóa Học
Gửi bởi: superburglar trong 05:44:29 PM Ngày 25 Tháng Sáu, 2014
Yêu cầu làm tự giác. K gg seach nhé :-p
Câu 7:Có hai bình điện phân (1) và bình điện phân (2) .Trong đó bình 1 đựng dung dịch (1) làNaOH  có thể tích 38 ml và nồng độ 0,5M. Trong đó bình 2 chứa dung dịch gồm 2 muối Cu(NO3)2 và NaCl tổng khối lượng chất tan 258,2 gam. Mắc nối tiếp bình (1) và bình (2). Điện phân cho đến khi bình (2) vừa có khí thoát ra ở cả hai điện cực thì dừng lại. Lấy dung dịch sau phản ứng :
- Ở bình (1): định lượng xác định thấy nồng độ NaOH sau điện phân là 0,95M.
- Ở bình (2) đem phản ứng với lượng dư bột Fe. Hỏi sau phản ứng khối lượng bột Fe bị tan ra là m gam, và thoát ra một khí duy nhất là NO có thể tích x (lít) được đo ở điều kiện tiêu chuẩn.
Giá trị của m và x lần lượt là:
A. 7,47 gam và 2,99   
B. 11,2  và 4,48   
C. 11,2 gam và 6,72   
D. 16,8 và 4,48


Tiêu đề: Trả lời: luyện Đề Hóa Học
Gửi bởi: superburglar trong 05:51:49 PM Ngày 25 Tháng Sáu, 2014
Yêu cầu làm tự giác. K gg seach nhé :-p
Câu 8: Nung hỗn hợp gồm 6,4 gam Cu và 54 gam [tex]Fe(NO_{3})_{2}[/tex] trong bình kín, cân khoong. Sau phản ứng hoàn toàn thu được hỗn hợp khí X. Cho X phản ứng hết với nước thu được 2 lít dd Y. PH của dd Y là:
A. 1,3       B.1         C. 0,664     D. 0,523


Tiêu đề: Trả lời: luyện Đề Hóa Học
Gửi bởi: Mai Minh Tiến trong 06:47:34 PM Ngày 25 Tháng Sáu, 2014
Yêu cầu làm tự giác. K gg seach nhé :-p
Câu 8: Nung hỗn hợp gồm 6,4 gam Cu và 54 gam [tex]Fe(NO_{3})_{2}[/tex] trong bình kín, cân khoong. Sau phản ứng hoàn toàn thu được hỗn hợp khí X. Cho X phản ứng hết với nước thu được 2 lít dd Y. PH của dd Y là:
A. 1,3       B.1         C. 0,664     D. 0,523

2Fe(NO3)2 -----> Fe2O3 + 4NO2 + 1/2 O2
0,3                                               0,6         0,075
Cu +1/2 O2
0,1     0,05
nO2 còn = 0,025
=> nHNO3 = 0,01
=>pH = 1,3


Tiêu đề: Trả lời: luyện Đề Hóa Học
Gửi bởi: superburglar trong 06:51:45 PM Ngày 25 Tháng Sáu, 2014
Yêu cầu làm tự giác. K gg seach nhé :-p
Câu 8: Nung hỗn hợp gồm 6,4 gam Cu và 54 gam [tex]Fe(NO_{3})_{2}[/tex] trong bình kín, cân khoong. Sau phản ứng hoàn toàn thu được hỗn hợp khí X. Cho X phản ứng hết với nước thu được 2 lít dd Y. PH của dd Y là:
A. 1,3       B.1         C. 0,664     D. 0,523

2Fe(NO3)2 -----> Fe2O3 + 4NO2 + 1/2 O2
0,3                                               0,6         0,075
Cu +1/2 O2
0,1     0,05
nO2 còn = 0,025
=> nHNO3 = 0,01
=>pH = 1,3
Sai rùi đó @bad. =)). Đừng tưởng ngắn mà ngon ăn  :P


Tiêu đề: Trả lời: luyện Đề Hóa Học
Gửi bởi: 1412 trong 07:05:17 PM Ngày 25 Tháng Sáu, 2014
Yêu cầu làm tự giác. K gg seach nhé :-p
Câu 8: Nung hỗn hợp gồm 6,4 gam Cu và 54 gam [tex]Fe(NO_{3})_{2}[/tex] trong bình kín, cân khoong. Sau phản ứng hoàn toàn thu được hỗn hợp khí X. Cho X phản ứng hết với nước thu được 2 lít dd Y. PH của dd Y là:
A. 1,3       B.1         C. 0,664     D. 0,523

Em không biết đúng hay sai đâu nha! Anh cho bài ác quá  >:(


Tiêu đề: Trả lời: luyện Đề Hóa Học
Gửi bởi: superburglar trong 07:15:17 PM Ngày 25 Tháng Sáu, 2014
Yêu cầu làm tự giác. K gg seach nhé :-p
Câu 8: Nung hỗn hợp gồm 6,4 gam Cu và 54 gam [tex]Fe(NO_{3})_{2}[/tex] trong bình kín, cân khoong. Sau phản ứng hoàn toàn thu được hỗn hợp khí X. Cho X phản ứng hết với nước thu được 2 lít dd Y. PH của dd Y là:
A. 1,3       B.1         C. 0,664     D. 0,523

Em không biết đúng hay sai đâu nha! Anh cho bài ác quá  >:(
bài @1412 làm sâu hơn bài của @bad nhưng vẫn thiếu nữa. hihi. chờ mọi người vào giải. Nếu k ai giải thì mình giải cho. hr


Tiêu đề: Trả lời: luyện Đề Hóa Học
Gửi bởi: superburglar trong 07:39:22 PM Ngày 25 Tháng Sáu, 2014
Câu 5
Hỗn hợp [tex]X[/tex] gồm [tex]KCl[/tex] và [tex]KClO_3[/tex] người ta cho thêm [tex]10g[/tex] [tex]MnO_2[/tex] vào [tex]39,4g[/tex] hỗn hợp [tex]X[/tex] thu được hỗn hợp [tex]Y[/tex].Nung [tex]Y[/tex] ở nhiệt cao thu được rắn [tex]Z[/tex] và khí [tex]P[/tex].Cho [tex]Z[/tex] vào dung dịch [tex]AgNO_3[/tex] lấy dư thu được [tex]67,4g[/tex] chất rắn .Lấy [tex]13[/tex] khí [tex]P[/tex] sục vào dd chứa [tex]0,5[/tex] mol [tex]FeSO_4[/tex] và [tex]0,3[/tex] mol [tex]H_2SO_4[/tex] thu được dd [tex]Q[/tex]. cho dd [tex]Ba(OH)_2[/tex] lấy dư vào dung dịch Q thu được X gam kết tủa . Biết các phản ứng hoàn toàn. Giá trị của X là:
A, 185,3
B.197,5
C.212,4
D.238,2
@Leaf: xem lại đề bài đi nhé ban @@


Tiêu đề: Trả lời: luyện Đề Hóa Học
Gửi bởi: superburglar trong 02:54:23 PM Ngày 26 Tháng Sáu, 2014
Câu 9:: Hỗn hợp M gồm ancol no, đơn chức, mạch hở X và hidrocacbon Y. Đót cháy hoàn toàn 1 lượng M cần dùng vừa đủ 0,07 mol [tex]O_{2}[/tex] thu được 0,04 mol [tex]CO_{2}[/tex]. Công thức của Y là:
A. [tex]C_{3}H_{8}[/tex]     B. [tex]C_{2}H_{6}[/tex]       C. [tex]CH_{4}[/tex]        D. [tex]C_{4}H_{10}[/tex]
PS: Yêu cầu tự giác làm bài.:-p


Tiêu đề: Trả lời: luyện Đề Hóa Học
Gửi bởi: superburglar trong 02:57:48 PM Ngày 26 Tháng Sáu, 2014
Câu 10:: Thủy phân hoàn toàn một tetrapeptit thu được hai loại aminoaxit glyxin và alanin. Hỏi tetrapeptit trên có bao nhiêu công thức cấu tạo:
A. 8       B. 14       C.12     D.6
PS: Yêu cầu tự giác làm bài nhé :-p


Tiêu đề: Trả lời: luyện Đề Hóa Học
Gửi bởi: superburglar trong 03:48:00 PM Ngày 26 Tháng Sáu, 2014
Câu 11: Dung dịch X chứa x mol [tex]Na_{2}CO_{3}[/tex] và y mol [tex]NaHCO_{3}[/tex] với x : y = 1 : 2. Dung dịch Y chứa z mol, thực hiện 2 thí nghiệm sau:
- Cho từ từ đến hết dd X vào dd Y thấy thoát 16,8 lít ra 1,8 lít khí [tex]CO_{2}[/tex] (đktc )
- Cho  từ từ đến hết dd Y vào dd X thấy thoát ra 5,6 lít khí [tex]CO_{2}[/tex] (đktc )
Tổng giá trí của x + y là:
A. 2       B. 2,5      C.1,75        D. 2,25
PS: Yêu cầu tự giác làm bài :-p


Tiêu đề: Trả lời: luyện Đề Hóa Học
Gửi bởi: superburglar trong 03:55:43 PM Ngày 26 Tháng Sáu, 2014
Câu 12: Đun nóng hỗn hợp chứa etyl isobutirat; axit 2- metyl propannoic, metyl butanoat cần dùng 120 gam dung dịch NaOH 6%; KOH 11,2%. Cô cạn cẩn thận dd sau phản ứng thu được a gam hỗn hợp hơi các chất. Đốt cháy hoàn
toàn a gam hỗ hợp hơi thu được 114,84 gam nước. Giá trị của m là:
A. 43,12 gam                      B. 44,24 gam                      C. 42,56 gam                  D. 41,72 gam
PS: yêu cầu tự giác làm bài nhé :-p


Tiêu đề: Trả lời: luyện Đề Hóa Học
Gửi bởi: 1412 trong 03:57:03 PM Ngày 26 Tháng Sáu, 2014
Câu 9:: Hỗn hợp M gồm ancol no, đơn chức, mạch hở X và hidrocacbon Y. Đót cháy hoàn toàn 1 lượng M cần dùng vừa đủ 0,07 mol [tex]O_{2}[/tex] thu được 0,04 mol [tex]CO_{2}[/tex]. Công thức của Y là:
A. [tex]C_{3}H_{8}[/tex]     B. [tex]C_{2}H_{6}[/tex]       C. [tex]CH_{4}[/tex]        D. [tex]C_{4}H_{10}[/tex]
PS: Yêu cầu tự giác làm bài.:-p
Em xin giải bài này như sau:
Vì đáp án đề cho toàn ankan nên lấy trường hợp ankan để giải: Y là CnH2n+2
Đặt số mol 2 chất ancol no đơn hở và ankan lần lượt là x,y mol
=> Số mol O trong hỗn hợp là x mol (ancol đề cho có một O)
     Số mol H2O là: nH2O = x+ y + 0,04
(nH2O=nchất+ nCO2 ở cả ancol no đơn hở và ankan)
Bảo toàn O, ta có
x + 2.0,07 = 2.0,04 + x + y + 0,04 => y = 0,02 (mol)
=> số mol CO2 của ankan là 0,02n (mol) phải nhỏ hơn tổng CO2 là 0,04
=> 0,02n <0,04 => n < 2 => n = 1 => Y là CH4
Chọn C ạ!


Tiêu đề: Trả lời: luyện Đề Hóa Học
Gửi bởi: superburglar trong 04:15:15 PM Ngày 26 Tháng Sáu, 2014
Câu 13:: Một pentapeptit A khi thủy phân hoàn toàn thu được 3 loại [tex]\alpha -aminoaxit[/tex] khác nhau. Mặt khác trong một phản ứng thủy phân không hoàn toàn pentapeptit đó người ta thu được tripeptit có 3 gốc [tex]\alpha -aminoaxit[/tex] giống nhau. Số công thức A thỏa mãn để ra là:
A. 18      B.6    C.8     D.4
PS: Yêu cầu tự giác làm bài nhé :-pTiêu đề: Trả lời: luyện Đề Hóa Học
Gửi bởi: leaflife trong 10:16:10 PM Ngày 26 Tháng Sáu, 2014
Yêu cầu làm tự giác. K gg seach nhé :-p
Câu 8: Nung hỗn hợp gồm 6,4 gam Cu và 54 gam [tex]Fe(NO_{3})_{2}[/tex] trong bình kín, cân khoong. Sau phản ứng hoàn toàn thu được hỗn hợp khí X. Cho X phản ứng hết với nước thu được 2 lít dd Y. PH của dd Y là:
A. 1,3       B.1         C. 0,664     D. 0,523
sơ đồ (hinh)
bảo toàn O=> n_O_2=0,05
=> [tex]n_{e-O_2}=0,2<n_{e-NO_2}=0,6[/tex]=> O_2 dư
=> [tex]n_{HNO_3}=0,2[/tex]
=> PH=1


Tiêu đề: Trả lời: Trả lời: luyện Đề Hóa Học
Gửi bởi: superburglar trong 10:41:36 PM Ngày 26 Tháng Sáu, 2014
Yêu cầu làm tự giác. K gg seach nhé :-p
Câu 8: Nung hỗn hợp gồm 6,4 gam Cu và 54 gam [tex]Fe(NO_{3})_{2}[/tex] trong bình kín, cân khoong. Sau phản ứng hoàn toàn thu được hỗn hợp khí X. Cho X phản ứng hết với nước thu được 2 lít dd Y. PH của dd Y là:
A. 1,3       B.1         C. 0,664     D. 0,523
sơ đồ (hinh)
bảo toàn O=> n_O_2=0,05
=> [tex]n_{e-O_2}=0,2<n_{e-NO_2}=0,6[/tex]=> O_2 dư
=> [tex]n_{HNO_3}=0,2[/tex]
=> PH=1

=)) =)) =)). 3 người làm 3 đáp án sai. Haha. ai làm ra đáp án đúng t thưởng 1 khen :)))


Tiêu đề: Trả lời: Trả lời: luyện Đề Hóa Học
Gửi bởi: Mai Minh Tiến trong 10:53:16 PM Ngày 26 Tháng Sáu, 2014
Yêu cầu làm tự giác. K gg seach nhé :-p
Câu 8: Nung hỗn hợp gồm 6,4 gam Cu và 54 gam [tex]Fe(NO_{3})_{2}[/tex] trong bình kín, cân khoong. Sau phản ứng hoàn toàn thu được hỗn hợp khí X. Cho X phản ứng hết với nước thu được 2 lít dd Y. PH của dd Y là:
A. 1,3       B.1         C. 0,664     D. 0,523
sơ đồ (hinh)
bảo toàn O=> n_O_2=0,05
=> [tex]n_{e-O_2}=0,2<n_{e-NO_2}=0,6[/tex]=> O_2 dư
=> [tex]n_{HNO_3}=0,2[/tex]
=> PH=1

=)) =)) =)). 3 người làm 3 đáp án sai. Haha. ai làm ra đáp án đúng t thưởng 1 khen :)))

4Fe3+ ---> 8NO2 + O2
0,3               0,6         0,075
Cu + 1/2 O2
0,1       0,05
O2  còn 0,025 => nHNO3 = 0,1 ( O2+ 4NO2 --> 4HNO3)
NO2 còn 0,5
3NO2 + H2O --> 2HNO3
0,5                    1/3
Tổng lại 13/30
=> Cm = 13/60
pH = 0,664


Tiêu đề: Trả lời: Trả lời: Trả lời: luyện Đề Hóa Học
Gửi bởi: superburglar trong 11:00:48 PM Ngày 26 Tháng Sáu, 2014
Yêu cầu làm tự giác. K gg seach nhé :-p
Câu 8: Nung hỗn hợp gồm 6,4 gam Cu và 54 gam [tex]Fe(NO_{3})_{2}[/tex] trong bình kín, cân khoong. Sau phản ứng hoàn toàn thu được hỗn hợp khí X. Cho X phản ứng hết với nước thu được 2 lít dd Y. PH của dd Y là:
A. 1,3       B.1         C. 0,664     D. 0,523
sơ đồ (hinh)
bảo toàn O=> n_O_2=0,05
=> [tex]n_{e-O_2}=0,2<n_{e-NO_2}=0,6[/tex]=> O_2 dư
=> [tex]n_{HNO_3}=0,2[/tex]
=> PH=1

=)) =)) =)). 3 người làm 3 đáp án sai. Haha. ai làm ra đáp án đúng t thưởng 1 khen :)))

4Fe3+ ---> 8NO2 + O2
0,3               0,6         0,075
Cu + 1/2 O2
0,1       0,05
O2  còn 0,025 => nHNO3 = 0,1 ( O2+ 4NO2 --> 4HNO3)
NO2 còn 0,5
3NO2 + H2O --> 2HNO3
0,5                    1/3
Tổng lại 13/30
=> Cm = 13/60
pH = 0,664
Chúc mừng bạn đã trả lời đúng ;))


Tiêu đề: Trả lời: luyện Đề Hóa Học
Gửi bởi: Mai Minh Tiến trong 12:48:01 PM Ngày 27 Tháng Sáu, 2014
 Câu 14
Đốt cháy hoàn toàn 10,33 gam hỗn hợp X gồm axit acrylic, axit ađipic. axit propanoic và ancol etylic ( trong đó số mol axit acrylic bằng số mol axit propanoic) thu được hỗn hợp khí và hơi Y . Dẫn Y vào 3,5 lít dung dịch Ca(OH)2 0,1M thu được 27 gam kết tủa và nước lọc Z. Đun nóng nước lọc Z lại thu được kết tủa. Nếu cho 10,33 gam hỗn hợp X ở trên tác dụng với 100 ml dung dịch KOH 1,2M, sau phản ứng cô cạn dung dịch thì thu được khối lượng chất rắn là
A.13,76  B.12,21  C.10,12  D.12,77


Tiêu đề: Trả lời: Trả lời: luyện Đề Hóa Học
Gửi bởi: Mai Minh Tiến trong 01:04:31 PM Ngày 27 Tháng Sáu, 2014
Yêu cầu làm tự giác. K gg seach nhé :-p
Câu 6: : Cho 14,4 gam hỗn hợp gồm Mg, Fe, Cu ( với số mol bằng nhau ) tác dụng hết với dung dịch [tex]HNO_{3}[/tex] dư thu được dung dịch X và 2,688 (lít) ( đktc) hỗn hợp khí Y gồm [tex]NO_{2},NO, N_{2}O,N_{2}[/tex]. Trong đó số mol của [tex]N_{2}=NO_{2}[/tex]. Cô cạn cẩn thận dd X thu được 58,8 gam muối khan. Số mol [tex]HNO_{3}[/tex] tham gia phản ứng là:
A. 0,893                B.0,7                    C. 0,725                D. 0,832nFe=nMg=nCu=0,1 mol

Số mol hh khí=0,12 mol

Khối lượng muối của KL= 14,4+62*0,7 = 57,8  <58,8

=> có NH4NO3 và =1 g=> nNH4NO3=0,0125 mol
Bảo toàn e ta có:
3nFe+2(nMg+nCu)=10nN2+3nNO+nNO2+8nN2O+8nNH4NO3
=>11nN2+3nNO+8nN2O=0,7- 0,1 = 0,6 ( vì nN2 = nNO2)   (1)
Và 2nN2+nNO+nN2O=0,12=> 6nN2+3nNO+3nN2O=0,36(2)
trừ (1) cho (2) ta được 5nN2+5nN2O=0,24
=> nN2+nN2O=0,048
=> nNO+nNO2=0,072
Vậy số mol HNO3=3nFe+2(nMg+nCu)+2(nN2+nN2O) + (nNO2+nNO)+2nNH4NO3=0,893 mol


Tiêu đề: Trả lời: luyện Đề Hóa Học
Gửi bởi: Mai Minh Tiến trong 01:09:22 PM Ngày 27 Tháng Sáu, 2014
Câu 13:: Một pentapeptit A khi thủy phân hoàn toàn thu được 3 loại [tex]\alpha -aminoaxit[/tex] khác nhau. Mặt khác trong một phản ứng thủy phân không hoàn toàn pentapeptit đó người ta thu được tripeptit có 3 gốc [tex]\alpha -aminoaxit[/tex] giống nhau. Số công thức A thỏa mãn để ra là:
A. 18      B.6    C.8     D.4
PS: Yêu cầu tự giác làm bài nhé :-pXXX(Y,Z) => 2 chất
(Y,Z)XXX => 2 chất
(Y)XXX(Z) => 2 chất
XX(Y,Z)X = > 2 chất
Tổng lại là 8


Tiêu đề: Trả lời: luyện Đề Hóa Học
Gửi bởi: Mai Minh Tiến trong 01:11:38 PM Ngày 27 Tháng Sáu, 2014
Câu 11: Dung dịch X chứa x mol [tex]Na_{2}CO_{3}[/tex] và y mol [tex]NaHCO_{3}[/tex] với x : y = 1 : 2. Dung dịch chứa z mol, thực hiện 2 thí nghiệm sau:
- Cho từ từ đến hết dd X vào dd Y thấy thoát 16,8 lít ra 1,8 lít khí [tex]CO_{2}[/tex] (đktc )
- Cho  từ từ đến hết dd Y vào dd X thấy thoát ra 5,6 lít khí [tex]CO_{2}[/tex] (đktc )
Tổng giá trí của x + y là:
A. 2       B. 2,5      C.1,75        D. 2,25
PS: Yêu cầu tự giác làm bài :-p

Phải là dung dịch Y chứa z mol HCl ???


Tiêu đề: Trả lời: luyện Đề Hóa Học
Gửi bởi: superburglar trong 05:42:08 PM Ngày 27 Tháng Sáu, 2014
Câu 13:: Một pentapeptit A khi thủy phân hoàn toàn thu được 3 loại [tex]\alpha -aminoaxit[/tex] khác nhau. Mặt khác trong một phản ứng thủy phân không hoàn toàn pentapeptit đó người ta thu được tripeptit có 3 gốc [tex]\alpha -aminoaxit[/tex] giống nhau. Số công thức A thỏa mãn để ra là:
A. 18      B.6    C.8     D.4
PS: Yêu cầu tự giác làm bài nhé :-pXXX(Y,Z) => 2 chất
(Y,Z)XXX => 2 chất
(Y)XXX(Z) => 2 chất
XX(Y,Z)X = > 2 chất
Tổng lại là 8
SAi ùi Bad nhé,. ^^. .


Tiêu đề: Trả lời: luyện Đề Hóa Học
Gửi bởi: superburglar trong 05:43:56 PM Ngày 27 Tháng Sáu, 2014
Câu 11: Dung dịch X chứa x mol [tex]Na_{2}CO_{3}[/tex] và y mol [tex]NaHCO_{3}[/tex] với x : y = 1 : 2. Dung dịch chứa z mol, thực hiện 2 thí nghiệm sau:
- Cho từ từ đến hết dd X vào dd Y thấy thoát 16,8 lít ra 1,8 lít khí [tex]CO_{2}[/tex] (đktc )
- Cho  từ từ đến hết dd Y vào dd X thấy thoát ra 5,6 lít khí [tex]CO_{2}[/tex] (đktc )
Tổng giá trí của x + y là:
A. 2       B. 2,5      C.1,75        D. 2,25
PS: Yêu cầu tự giác làm bài :-p

Phải là dung dịch Y chứa z mol HCl ???

Ak. t gõ thiếu ^^. chuẩn ùi đó


Tiêu đề: Trả lời: Trả lời: luyện Đề Hóa Học
Gửi bởi: superburglar trong 05:47:09 PM Ngày 27 Tháng Sáu, 2014
Yêu cầu làm tự giác. K gg seach nhé :-p
Câu 6: : Cho 14,4 gam hỗn hợp gồm Mg, Fe, Cu ( với số mol bằng nhau ) tác dụng hết với dung dịch [tex]HNO_{3}[/tex] dư thu được dung dịch X và 2,688 (lít) ( đktc) hỗn hợp khí Y gồm [tex]NO_{2},NO, N_{2}O,N_{2}[/tex]. Trong đó số mol của [tex]N_{2}=NO_{2}[/tex]. Cô cạn cẩn thận dd X thu được 58,8 gam muối khan. Số mol [tex]HNO_{3}[/tex] tham gia phản ứng là:
A. 0,893                B.0,7                    C. 0,725                D. 0,832nFe=nMg=nCu=0,1 mol

Số mol hh khí=0,12 mol

Khối lượng muối của KL= 14,4+62*0,7 = 57,8  <58,8

=> có NH4NO3 và =1 g=> nNH4NO3=0,0125 mol
Bảo toàn e ta có:
3nFe+2(nMg+nCu)=10nN2+3nNO+nNO2+8nN2O+8nNH4NO3
=>11nN2+3nNO+8nN2O=0,7- 0,1 = 0,6 ( vì nN2 = nNO2)   (1)
Và 2nN2+nNO+nN2O=0,12=> 6nN2+3nNO+3nN2O=0,36(2)
trừ (1) cho (2) ta được 5nN2+5nN2O=0,24
=> nN2+nN2O=0,048
=> nNO+nNO2=0,072
Vậy số mol HNO3=3nFe+2(nMg+nCu)+2(nN2+nN2O) + (nNO2+nNO)+2nNH4NO3=0,893 mol
Bài làm đúng nhưng hơi dài. vì số mol  N2 = NO2 ên quy đổi 2 khí này thành N2O. Bài toán lúc đó sẽ đơn giản hơn nhiều.