Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: vuvannam3181 trong 09:44:11 PM Ngày 22 Tháng Sáu, 2014

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=20907Tiêu đề: bài điện xoay chiều khó
Gửi bởi: vuvannam3181 trong 09:44:11 PM Ngày 22 Tháng Sáu, 2014
nhờ mọi người giải giúp mình bài điện khó.thank you!
Câu 24: Mạch điện xoay chiều AB mắc nối tiếp theo thứ tự gồm R, C và cuộn cảm thuần L thay đổi được.                                   Đặt điệp áp u = 90[tex]\sqrt{}[/tex]
10cos[tex]\omega[/tex]
t (V), ( [tex]\omega[/tex]
 không đổi). Khi Z L = Z L1 hoặc Z L = Z L2 thì điện áp hiệu dụng hai đầu                     cuộn cảm có cùng giá trị hiệu dụng U L = 270 V. Biết 3Z L2 - Z L1 = 150 [tex]{\Omega }[/tex]
 và tổng trở của đoạn mạch RC       trong hai trường hợp là 100[tex]\sqrt{}[/tex]
2 . Để điện áp hiệu dụng hai đầu cuộn cảm cực đại thì cảm kháng của đoạn mạch AB gần giá trị nào nhất sau đây ?   
A. 180 ôm.   B. 150 ôm.   C. 192 ôm.   D. 175 ôm.


Tiêu đề: Trả lời: bài điện xoay chiều khó
Gửi bởi: Mai Minh Tiến trong 09:51:00 PM Ngày 22 Tháng Sáu, 2014
nhờ mọi người giải giúp mình bài điện khó.thank you!
Câu 24: Mạch điện xoay chiều AB mắc nối tiếp theo thứ tự gồm R, C và cuộn cảm thuần L thay đổi được.                                   Đặt điệp áp u = 90[tex]\sqrt{}[/tex]
10cos[tex]\omega[/tex]
t (V), ( [tex]\omega[/tex]
 không đổi). Khi Z L = Z L1 hoặc Z L = Z L2 thì điện áp hiệu dụng hai đầu                     cuộn cảm có cùng giá trị hiệu dụng U L = 270 V. Biết 3Z L2 - Z L1 = 150 [tex]{\Omega }[/tex]
 và tổng trở của đoạn mạch RC       trong hai trường hợp là 100[tex]\sqrt{}[/tex]
2 . Để điện áp hiệu dụng hai đầu cuộn cảm cực đại thì cảm kháng của đoạn mạch AB gần giá trị nào nhất sau đây ?   
A. 180 ôm.   B. 150 ôm.   C. 192 ôm.   D. 175 ôm.Đánh đề bài rõ chút đi bạn ơi!!!