Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: vuvannam3181 trong 09:24:11 PM Ngày 22 Tháng Sáu, 2014

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=20905Tiêu đề: bài điện xoay chiều khó
Gửi bởi: vuvannam3181 trong 09:24:11 PM Ngày 22 Tháng Sáu, 2014
nhờ mọi người giải giúp bài điện xoay chiều khó.thank you
    Câu 6: Đặt vào hai đầu đoạn mạch điện áp xoay chiều, mạch RLC nối tiếp, điện dung C thay đổi được. Khi           C = C 1 điện áp hiệu dụng giữa hai đầu tụ điện là 40V và trễ pha hơn điện áp giữa hai đầu đoạn mạch góc [tex]\varphi[/tex]
 1       . Khi C = C 2 điện áp hiệu dụng giữa hai đầu tụ điện là 40V và trễ pha hơn điện áp giữa hai đầu đoạn mạch                                  góc [tex]\varphi[/tex]
 2 = [tex]\varphi[/tex]
1 + [tex]\prod{}[/tex]
 /3. Khi C = C 3 điện áp giữa hai đầu tụ đạt cực đại, và mạch thực hiện công suất bằng 50% công suất cực đại mà mạch xoay chiều đạt được. Điện áp hiệu dụng giữa hai đầu đoạn mạch là:
    A. 806 V.   B. 406 V.   C. 403 V.   D. 803 V.