Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: vũ duy bình trong 02:23:19 AM Ngày 22 Tháng Sáu, 2014

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=20863Tiêu đề: bài về mẫu nguyên tử borh
Gửi bởi: vũ duy bình trong 02:23:19 AM Ngày 22 Tháng Sáu, 2014
nhờ mọi người giải giùm ạ
Cho biết các mức năng lượng ở các trạng thái dừng của nguyên tử Hidro xác định theo công thức [tex]E_{n}=-13/n^{2}[/tex], n: nguyên dương. Tỉ số giữa bước sóng lớn nhất và bước sóng nhỏ nhất trong các dãy Laiman, Banme, Pasen của quang phổ Hidro tuân theo công thức:
 
A.    [tex]\frac{4n}{2n-1}[/tex]

B.    [tex]\frac{(n+1)^{2}}{2n+1}[/tex]

C.    [tex]\frac{(n+1)^{2}}{2n-1}[/tex]

D.    [tex]\frac{4n}{2n+1}[/tex]


Tiêu đề: Trả lời: bài về mẫu nguyên tử borh
Gửi bởi: Ngọc Anh trong 03:02:00 AM Ngày 22 Tháng Sáu, 2014
nhờ mọi người giải giùm ạ
Cho biết các mức năng lượng ở các trạng thái dừng của nguyên tử Hidro xác định theo công thức [tex]E_{n}=-13/n^{2}[/tex], n: nguyên dương. Tỉ số giữa bước sóng lớn nhất và bước sóng nhỏ nhất trong các dãy Laiman, Banme, Pasen của quang phổ Hidro tuân theo công thức:
 
A.    [tex]\frac{4n}{2n-1}[/tex]

B.    [tex]\frac{(n+1)^{2}}{2n+1}[/tex]

C.    [tex]\frac{(n+1)^{2}}{2n-1}[/tex]

D.    [tex]\frac{4n}{2n+1}[/tex]


Ta có: [tex]\frac{hc}{\lambda max} = \frac{-13}{(n+1)^{2}} + \frac{13}{n^{2}}[/tex] (1)

( Ta lấy n + 1 là bởi vì bước sóng dài nhất của Laiman là [tex]\lambda _{21}[/tex], của Banme là [tex]\lambda _{32}[/tex] và của Pasen là [tex]\lambda _{43}[/tex] . Nghĩa là mức sau luôn hơn mức trước 1 đơn vị )

Từ (1) biến đổi nhân chia cộng trừ cuối cùng có [tex]\lambda _{max} = \frac{h.c.n^{2}(n +1)^{2}}{13(2n +1)}[/tex]

Ta lại có [tex]\frac{hc}{\lambda min} = \frac{13}{n^{2}}[/tex]

( Ta có [tex]\frac{hc}{\lambda } = \frac{-13}{m^{2}} + \frac{13}{n^{2}}[/tex]. Mà khi lamda đạt min, tức là m tiến tới vô cùng. Mà [tex]\lim_{m\rightarrow \propto }(\frac{-13}{m^{2}}) = O[/tex]

=>  [tex]\frac{hc}{\lambda min} = \frac{13}{n^{2}}[/tex]

=> [tex]\lambda _{min} = \frac{13}{hcn^{2}}[/tex]

Lập tỉ số cuối cùng được đáp án B nhé!  :D