Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => LUYỆN THI ĐẠI HỌC => Tác giả chủ đề:: zjzjbum trong 02:30:38 PM Ngày 20 Tháng Sáu, 2014

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=20835Tiêu đề: đề lý lần 3 chuyên quốc học huế
Gửi bởi: zjzjbum trong 02:30:38 PM Ngày 20 Tháng Sáu, 2014
Câu 1: trong thi nghiệm yang về giao thoa ánh sáng khoảng cách giữa hai khe a= 1mm khoảng cách từ hai khe đến màn ảnh D=2m. Nguồn S phát đồng thời hai bức xạ có bước sóng [tex]\lambda[/tex]1 = 0,42 [tex]\mu[/tex]m và [tex]\lambda[/tex]2=0,7[tex]\mu[/tex]m. Xét hai điểm MN ở cùng một bên của vân sáng trung tâm O với OM=8mm và ON= 24mm. Trên đoạn MN số vân tối là?
A.4         B.2             C.10          D.26
câu này em ra số vân tối trùng nhau là 4 còn số vân tối trên đoạn MN là 26 nhưng đáp án ra A .ko hiểu sai ở đâu.mong các thầy chỉ giáo
Câu 2: Để cho chu kì bán rã T của một chất phóng xạ người ta dùng máy đếm xung . Trong t1 giờ đầu tiên máy đếm được N1 xung . Trong t2=2t1 giờ tiếp theo máy đếm được N2=[tex]\frac{4}{25}[/tex] N1 xung. Chu kì bán rã T có giá trị là?
A T=1,32t1                           B. T=0.56t1                 C T=0,76t1            D . T= 0,35t1

Câu 3: Một con lắc lò xo dao động điều hòa với biên độ A trong thang máy đứng yên. Khi vật nặng vừa đi xuống qua vị trí cân bằng thì thang máy bắt đầu đi lên nhanh dần đều với gia tốc 4,5m/s^2. Quãng đường mà vật đi được trong khoảng thời gian một phần tư chu kì ngay sau đó là 1,4 A. Biết vật nặng có khối lượng 120g, lò xo có độ cứng 100N/m. biên A có giá trị là?
A. 0,64cm               B.1,19cm                    C.1,35cm                      D.1,72cm

Câu 4:Đặt vào hai đầu cuộn sơ cấp của một máy biến áp một hiệu điện thế xoay chiều có giá trị hiệu dụng U1= 110V. Cuộn sơ cấp có 1000 vòng cuộn thứ cấp có 2000 vòng. Dùng vôn kế lý tưởng đo hiệu điện thế hai đầu cuộn thứ cấp đề hở , vôn kế chỉ giá trị U2=200V. Giữ nguyên tần số tăng hiệu điện thế hiệu dụng hai đầu cuộn sơ đến giá trị U2 thì số chỉ của vôn kế là?
A 360 V                  B. 364 V                      C. 727 V                       D 400V

Câu 5: một con lắc lò xo gồm vật nặng có khối lượng m= 120g và một lò xo có chiều dài tự nhiên lo=22cm độ cứng k=50N/m. Con lắc dao động không ma sát trên một mặt phảng nghiêng góc [tex]\alpha[/tex]=30 độ so với phương ngang. Trong một chu kỳ dao động tỉ số giữa thời gian lò xo nén và thời gian lò xo dãn bằng 3, g=10m/s^2. Chiều dài cực đại lò xo là?
A. 23,4cm               B.23,7                       C. 24,9cm                       D. 22,5cm
câu này em tính ra C nhưng mà sai


Tiêu đề: Trả lời: đề lý lần 3 chuyên quốc học huế
Gửi bởi: Phồng Văn Tôm trong 03:45:15 PM Ngày 20 Tháng Sáu, 2014

Câu 5: một con lắc lò xo gồm vật nặng có khối lượng m= 120g và một lò xo có chiều dài tự nhiên lo=22cm độ cứng k=50N/m. Con lắc dao động không ma sát trên một mặt phảng nghiêng góc [tex]\alpha[/tex]=30 độ so với phương ngang. Trong một chu kỳ dao động tỉ số giữa thời gian lò xo nén và thời gian lò xo dãn bằng 3, g=10m/s^2. Chiều dài cực đại lò xo là?
A. 23,4cm               B.23,7                       C. 24,9cm                       D. 22,5cm
câu này em tính ra C nhưng mà sai

Mình ko chắc đâu nhé

Với tgian nén nhiều hơn tgain dã thì chắc là lò xo đc bố trí như hình vẽ
 
Có [tex]\Delta l_{o}=\frac{mgsin\alpha }{k}=2(cm)[/tex]

[tex]\omega=\sqrt{\frac{gsin\alpha }{\Delta l_{o}}}=5\sqrt{10}=5 \pi (rad/s)[/tex] (mình đặt [tex]\pi ^{2}=10[/tex] cho số đẹp ấy mà)

[tex]T=\frac{2\pi }{\omega }=0,4(s)[/tex]

Có hpt tnén - 3tdãn = 0
     và  tnén + tdãn = T

Giải ra được tnén = 0,3(s)

Có công thức tnén = [tex]2\frac{|arc\cos \frac{\Delta l_{o}}{A}|}{\omega }[/tex]

Gpt tìm ra [tex]A=2\sqrt{2}(cm)\Rightarrow l_{max}=l_{o}-\Delta l_{o}+A\approx 22,8(cm)[/tex]

Do mình đặt [tex]\pi ^{2}=10[/tex] nên có thể có sai số chút, chắc là đáp án D  :D


Tiêu đề: Trả lời: đề lý lần 3 chuyên quốc học huế
Gửi bởi: Mai Minh Tiến trong 04:08:40 PM Ngày 20 Tháng Sáu, 2014

Câu 2: Để cho chu kì bán rã T của một chất phóng xạ người ta dùng máy đếm xung . Trong t1 giờ đầu tiên máy đếm được N1 xung . Trong t2=2t1 giờ tiếp theo máy đếm được N2=[tex]\frac{4}{25}[/tex] N1 xung. Chu kì bán rã T có giá trị là?
A T=1,32t1                           B. T=0.56t1                 C T=0,76t1            D . T= 0,35t1


[tex]N_1= (1-x)N[/tex]
[tex]N_2 = xN(1-x^{2})[/tex]
Với x là [tex]2^{\frac{-t1}{T}}[/tex]
N2/N1 = 4/25 = x(1+x)
=> x = 0,14
=> t/T = [tex]\frac{ln\frac{1}{0,14}}{ln2}[/tex] = 2,8371 => T = 0,35t1
Tiêu đề: Trả lời: đề lý lần 3 chuyên quốc học huế
Gửi bởi: Mai Minh Tiến trong 04:20:29 PM Ngày 20 Tháng Sáu, 2014

Câu 4:Đặt vào hai đầu cuộn sơ cấp của một máy biến áp một hiệu điện thế xoay chiều có giá trị hiệu dụng U1= 110V. Cuộn sơ cấp có 1000 vòng cuộn thứ cấp có 2000 vòng. Dùng vôn kế lý tưởng đo hiệu điện thế hai đầu cuộn thứ cấp đề hở , vôn kế chỉ giá trị U2=200V. Giữ nguyên tần số tăng hiệu điện thế hiệu dụng hai đầu cuộn sơ đến giá trị U2 thì số chỉ của vôn kế là?
A 360 V                  B. 364 V                      C. 727 V                       D 400V[tex]\frac{U1}{U2} = \frac{N1}{N2}[/tex]
Khi U1= 110 => U2 = 220
mà thực tế là 200
=> H = 10/11
Khi U1 = 200 => U2 = 400
nhưng do H = 10/11
=> còn 364 V
chọn B
 ~O) ~O)


Tiêu đề: Trả lời: đề lý lần 3 chuyên quốc học huế
Gửi bởi: Libra.soo trong 05:43:43 PM Ngày 20 Tháng Sáu, 2014
Câu 1: trong thi nghiệm yang về giao thoa ánh sáng khoảng cách giữa hai khe a= 1mm khoảng cách từ hai khe đến màn ảnh D=2m. Nguồn S phát đồng thời hai bức xạ có bước sóng \lambda1 = 0,42 \mum và \lambda2=0,7\mum. Xét hai điểm MN ở cùng một bên của vân sáng trung tâm O với OM=8mm và ON= 24mm. Trên đoạn MN số vân tối là?
A.4         B.2             C.10          D.26
câu này em ra số vân tối trùng nhau là 4 còn số vân tối trên đoạn MN là 26 nhưng đáp án ra A .ko hiểu sai ở đâu.mong các thầy chỉ giáo
....................
Bài này mình ra đáp số giống bạn. Nếu đề hỏi có bao nhiêu vạch đen của hai bức xạ trùng nhau thì đáp án mới là A. Chắc nhầm câu hỏi,mình nghĩ vậy!