Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: thuytiena9 trong 02:52:05 PM Ngày 18 Tháng Sáu, 2014

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=20792Tiêu đề: bài tập lượng tử ánh sáng
Gửi bởi: thuytiena9 trong 02:52:05 PM Ngày 18 Tháng Sáu, 2014
Chiếu lần lượt bức xạ [tex]\lambda 1=0.555\mu m[/tex] và [tex]\lambda 2=377nm[/tex] vào catot cảu một tế bào quang điện thì thấy hiệu điện thế hãm có độ lớn gấp 4 lần nhau. Chỉ chiếu bức xạ điện từ có bước sóng [tex]\lambda 1[/tex] thì hiệu điện thế giữa anot và catot là 10V . Vận tốc cực đại của electron khi đến anot là:
A [tex]1,218.10^{6}[/tex] m/s
B [tex]1,437.10^{6}[/tex] m/s
C [tex]1,769.10^{6}[/tex] m/s
D [tex]1,908.10^{6}[/tex] m/s
(nhờ thầy cô và các anh chị chỉ giúp, em xin cám ơn )


Tiêu đề: Trả lời: bài tập lượng tử ánh sáng
Gửi bởi: Ngọc Anh trong 03:27:32 PM Ngày 18 Tháng Sáu, 2014
Chiếu lần lượt bức xạ [tex]\lambda 1=0.555\mu m[/tex] và [tex]\lambda 2=377nm[/tex] vào catot cảu một tế bào quang điện thì thấy hiệu điện thế hãm có độ lớn gấp 4 lần nhau. Chỉ chiếu bức xạ điện từ có bước sóng [tex]\lambda 1[/tex] thì hiệu điện thế giữa anot và catot là 10V . Vận tốc cực đại của electron khi đến anot là:
A [tex]1,218.10^{6}[/tex] m/s
B [tex]1,437.10^{6}[/tex] m/s
C [tex]1,769.10^{6}[/tex] m/s
D [tex]1,908.10^{6}[/tex] m/s
(nhờ thầy cô và các anh chị chỉ giúp, em xin cám ơn )

từ dữ kiện "Chiếu lần lượt bức xạ [tex]\lambda 1=0.555\mu m[/tex] và [tex]\lambda 2=377nm[/tex] vào catot cảu một tế bào quang điện thì thấy hiệu điện thế hãm có độ lớn gấp 4 lần nhau" ta tìm đc giới hạn quang điện [tex]\lambda _{o}[/tex]

[tex]\frac{hc}{\lambda _{1}} = A + eU_{h_{1}}[/tex] (1)

[tex]\frac{hc}{\lambda _{2}} = A + eU_{h_{2}} = A + 4eU_{h_{1}}[/tex] (2) ( do lamđa 2 nhỏ hơn lamđa 1 nên Uh2 > Uh1 => Uh2 = 4Uh1 )

Sau đó nhân 2 vế của (1) với 4 rồi trừ cho (2) sẽ triệt tiêu đc Uh1, lamđa 1, lamđa 2 có rồi => tìm đc [tex]\lambda _{o} = 0,6587 \mu m[/tex]

Tìm đc [tex]\lambda _{o} = 0,6587 \mu m[/tex] => tìm đc Uh1 => Wđk1


Áp dụng định lí động năng ta có


[tex]W_{dA} + W_{dK} = e |U_{AK}|[/tex]

có UAK = 10, Wđk tính đc ở trên => WđA => vmax = 1,908. 10^6 m/s