Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => LUYỆN THI ĐẠI HỌC => Tác giả chủ đề:: pham thuy tu trong 10:30:23 PM Ngày 16 Tháng Sáu, 2014

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=20759Tiêu đề: Bài Sóng cơ khó nhờ giải đáp
Gửi bởi: pham thuy tu trong 10:30:23 PM Ngày 16 Tháng Sáu, 2014
Câu 33: Trên mặt nước có hai nguồn kết hợp A và B cách nhau 8 cm dao động với phương trình lần lượt là [tex]u_{1}= 3cos8\pi t[/tex] ;  [tex]u_{2}= 5cos8\pi t[/tex] . Biết tốc độ truyền sóng 4 cm/s. Gọi C và D là hai điểm trên mặt nước sao cho ABCD là hình vuông. Tính số điểm dao động với biên độ a = 2 cm trên đoạn BC?      A. 6.   B. 8.   C. 5.   D. 12.
Đáp án là C


Tiêu đề: Trả lời: Bài Sóng cơ khó nhờ giải đáp
Gửi bởi: Mai Minh Tiến trong 10:50:12 PM Ngày 16 Tháng Sáu, 2014
Biên độ = 2 hay chính là dao động cực tiểu ( 2= 5-3)
độ lệch pha 2 nguồn với nhau
[tex]\frac{2 \pi (d1-d2)}{\lambda }[/tex]
để dao động cực tiểu thì ngược pha nhau
=> [tex]\frac{2 \pi (d1-d2)}{\lambda } = \pi + k2\pi[/tex]
 [tex]\frac{2 (d1-d2)}{\lambda } = 1 + 2k[/tex]
[tex]\lambda[/tex] = 4/4 = 1
2(d1-d2) = 1+2k
(d1-d2) = 1/2 + k
(d1-d2) max = [tex]8\sqrt{2} -8[/tex] = 3,31
(d1-d2) min = -3,31
-3,31 [tex]\leq[/tex]1/2+k [tex]\leq[/tex] 3,31
-3.81<= k <= 2,81
vậy có -3,-2, -1, 0,1,2
đáp án 6