Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

CÁC KHOA HỌC KHÁC => HÓA HỌC => Tác giả chủ đề:: Mai Minh Tiến trong 07:38:03 AM Ngày 15 Tháng Sáu, 2014

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=20724Tiêu đề: Hỗn hợp andehit và xeton
Gửi bởi: Mai Minh Tiến trong 07:38:03 AM Ngày 15 Tháng Sáu, 2014
Hỗn hợp M gồm xeton no, đơn chức, mạch hở X và andehit no, đa chức Y ( có mạch cacbon hở, k phân nhánh)
Cho m gam M tác dụng lượng dư dung dịch AgNO3 trong NH3 đun nóng, kết thúc phản ứng thu đc 0,8 mol Ag
Đốt cháy hoàn toàn m gam M trên, rồi hấp thụ toàn bộ sản phẩm cháy vào bình đựng dung dịch NaOH, thấy khối lượng bình tăng 30,5 gam
Khối lượng của Y có trong m gam hỗn hợp M là?
Nhờ mn giải giúp !!!


Tiêu đề: Trả lời: Hỗn hợp andehit và xeton
Gửi bởi: Lặng Yên trong 05:32:25 AM Ngày 21 Tháng Sáu, 2014
(http://latex.codecogs.com/gif.latex?%5Cdpi%7B120%7D%20M%3A%20%5Cleft%5C%7B%5Cbegin%7Bmatrix%7D%20X%3A%20C_nH_%7B2n%7DO%20%28x%29%5C%5CY%3A%20C_mH_%7B2m%20-%202%7DO_2%20%280%2C2%29%20%5Cend%7Bmatrix%7D%5Cright.)

(http://latex.codecogs.com/gif.latex?%5Cdpi%7B120%7D%20C_nH_%7B2n%7DO%20%5Crightarrow%20nCO_2%20+%20n%20H_2O)
.....x..................nx...........nx..........

(http://latex.codecogs.com/gif.latex?%5Cdpi%7B120%7D%20C_mH_%7B2m%20-%202%7DO_2%20%5Crightarrow%20mCO_2%20+%20%28m-1%29H_2O)
......0,2...............................0,2m................0,2(m-1)..........

(http://latex.codecogs.com/gif.latex?%5Cdpi%7B120%7D%2030%2C5%20%3D%2044%28nx%20+%200%2C2m%29%20+%2018%28nx%20+%200%2C2%28m-1%29%29%20%5Cleftrightarrow%202%2C75%20%3D%205nx%20+%20m)

→ m < 2,75 → m = 2 (Y: OHC-CHO)

mY = 11,6g .


zz...  ::)