Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

CÁC KHOA HỌC KHÁC => HÓA HỌC => Tác giả chủ đề:: Mai Minh Tiến trong 11:02:15 PM Ngày 14 Tháng Sáu, 2014

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=20719Tiêu đề: Kim loại cần giải đáp
Gửi bởi: Mai Minh Tiến trong 11:02:15 PM Ngày 14 Tháng Sáu, 2014
Nhờ mọi người giải giúp

Hòa tan hết m gam hỗn hợp M gồm 2 oxit sắt trong lượng dư dung dịch HCl, thu được dung dịch X. Sục khí Cl2 tới dư vào X thu được d d Y chứa 40,625 gam muối. Nếu cho m gam M trên tác dụng hết với dung dịch HNO3 loãng dư thì thu đc 0,05 mol NO ( sản phẩm khử duy nhất). Giá trị của m là?


Tiêu đề: Trả lời: Kim loại cần giải đáp
Gửi bởi: Alexman113 trong 01:07:43 AM Ngày 15 Tháng Sáu, 2014
Nhờ mọi người giải giúp

Hòa tan hết m gam hỗn hợp M gồm 2 oxit sắt trong lượng dư dung dịch HCl, thu được dung dịch X. Sục khí Cl2 tới dư vào X thu được d d Y chứa 40,625 gam muối. Nếu cho m gam M trên tác dụng hết với dung dịch HNO3 loãng dư thì thu đc 0,05 mol NO ( sản phẩm khử duy nhất). Giá trị của m là?
Ta có: [tex]n_{FeCl_3}=0,25\,mol\Rightarrow n_{Fe_{\left(M\right)}}=0,25\,mol[/tex]
Bảo toàn [tex]e[/tex] ta có: [tex]0,25\times 3=2\times n_{O_{\left(M\right)}}+0,05\times3\Rightarrow n_{O_{\left(M\right)}}=0,3[/tex]
Vậy: [tex]m=m_{Fe}+m_{O}=0,25\times56+0,3\times16=18,8\,(g)[/tex]