Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: anh hùng xạ điêu trong 09:27:14 PM Ngày 13 Tháng Sáu, 2014

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=20698Tiêu đề: Sóng cơ
Gửi bởi: anh hùng xạ điêu trong 09:27:14 PM Ngày 13 Tháng Sáu, 2014
Đây là 1 bài trong để Nguyễn Huệ lần 3
Hai nguồn kết hợp M, N cách nhau 12cm dao động ngược pha, cùng có f=20hz, và biên độ 5mm. Tốc độ truyền sóng trên mặt nước là 0,4m/s. Số điểm có biên độ 3mm trên đường nối 2 nguồn là?
A.24
B.26
C.12
D.13

Mình làm ra 24 nhưng đáp án là 12, mong mọi người giải thích


Tiêu đề: Trả lời: Sóng cơ
Gửi bởi: Nguyễn Tấn Đạt trong 09:16:10 AM Ngày 14 Tháng Sáu, 2014
Đây là 1 bài trong để Nguyễn Huệ lần 3
Hai nguồn kết hợp M, N cách nhau 12cm dao động ngược pha, cùng có f=20hz, và biên độ 5mm. Tốc độ truyền sóng trên mặt nước là 0,4m/s. Số điểm có biên độ 3mm trên đường nối 2 nguồn là?
A.24
B.26
C.12
D.13

Mình làm ra 24 nhưng đáp án là 12, mong mọi người giải thích

Hai nguồn có dạng: [tex]u_1=a cos(\omega t);u_2=a cos(\omega t+\pi )[/tex]

Tại một điểm M bất kì cách 2 nguồn lần lượt d1 và d2 thì có 2 sóng truyền tới: [tex]u_1_M=a cos(\omega t-2\pi d_1/\lambda );u_2_M=a cos(\omega t+\pi -2\pi d_2/\lambda )[/tex]

biên M là 3 => [tex]3^2=5^2+5^2+2.5.5cos(\frac{2\pi }{\lambda }(d_2-d_1)-\pi )[/tex]

=> d2 - d1 = 2k + 0,903  hoặc d2 - d1 = 2k + 0,097. Ta chọn 1 trong 2 nghiệm giải đều ra 12 giá trị k.

Ta có:  -S1S2 < d2 - d1 < S1S2 => -6,4 < k < 5,5 => có 12 điểm.Tiêu đề: Trả lời: Sóng cơ
Gửi bởi: superburglar trong 09:47:53 AM Ngày 14 Tháng Sáu, 2014
Đây là 1 bài trong để Nguyễn Huệ lần 3
Hai nguồn kết hợp M, N cách nhau 12cm dao động ngược pha, cùng có f=20hz, và biên độ 5mm. Tốc độ truyền sóng trên mặt nước là 0,4m/s. Số điểm có biên độ 3mm trên đường nối 2 nguồn là?
A.24
B.26
C.12
D.13

Mình làm ra 24 nhưng đáp án là 12, mong mọi người giải thích

Hai nguồn có dạng: [tex]u_1=a cos(\omega t);u_2=a cos(\omega t+\pi )[/tex]

Tại một điểm M bất kì cách 2 nguồn lần lượt d1 và d2 thì có 2 sóng truyền tới: [tex]u_1_M=a cos(\omega t-2\pi d_1/\lambda );u_2_M=a cos(\omega t+\pi -2\pi d_2/\lambda )[/tex]

biên M là 3 => [tex]3^2=5^2+5^2+2.5.5cos(\frac{2\pi }{\lambda }(d_2-d_1)-\pi )[/tex]

=> d2 - d1 = 2k + 3,5322

Ta có:  -S1S2 < d2 - d1 < S1S2 => -7,7 < k < 4,2 => có 12 điểm.


Thưa thầy, Theo e nếu giải theo cách này khi xét TH cosa=cosb thì có 2 trường hợp ngiệm (a=b or a=-b). Ở đây hình như thầy chỉ xét một trường hợp thôi ak. Trường hợp kia chắc cũng cho t kết quả là tương tự. Vậy số điểm là 12 + 12 = 24 :D


Tiêu đề: Trả lời: Trả lời: Sóng cơ
Gửi bởi: Nguyễn Tấn Đạt trong 10:04:36 AM Ngày 14 Tháng Sáu, 2014
Đây là 1 bài trong để Nguyễn Huệ lần 3
Hai nguồn kết hợp M, N cách nhau 12cm dao động ngược pha, cùng có f=20hz, và biên độ 5mm. Tốc độ truyền sóng trên mặt nước là 0,4m/s. Số điểm có biên độ 3mm trên đường nối 2 nguồn là?
A.24
B.26
C.12
D.13

Mình làm ra 24 nhưng đáp án là 12, mong mọi người giải thích

Hai nguồn có dạng: [tex]u_1=a cos(\omega t);u_2=a cos(\omega t+\pi )[/tex]

Tại một điểm M bất kì cách 2 nguồn lần lượt d1 và d2 thì có 2 sóng truyền tới: [tex]u_1_M=a cos(\omega t-2\pi d_1/\lambda );u_2_M=a cos(\omega t+\pi -2\pi d_2/\lambda )[/tex]

biên M là 3 => [tex]3^2=5^2+5^2+2.5.5cos(\frac{2\pi }{\lambda }(d_2-d_1)-\pi )[/tex]

=> d2 - d1 = 2k + 3,5322

Ta có:  -S1S2 < d2 - d1 < S1S2 => -7,7 < k < 4,2 => có 12 điểm.


Thưa thầy, Theo e nếu giải theo cách này khi xét TH cosa=cosb thì có 2 trường hợp ngiệm (a=b or a=-b). Ở đây hình như thầy chỉ xét một trường hợp thôi ak. Trường hợp kia chắc cũng cho t kết quả là tương tự. Vậy số điểm là 12 + 12 = 24 :D

d2 - d1 = 2k +0,903  hoặc d2 - d1 = 2k + 0,097

Vì hoặc nghiệm này hoặc nghiệm kia, nên chỉ chọn 1 nghiệm giải thôi,đã chọn nghiệm này thì bỏ nghiệm kia, 2 nghiệm không tồn tại song song, nếu "và" thì lấy 2 trường hợp.


Tiêu đề: Trả lời: Trả lời: Sóng cơ
Gửi bởi: superburglar trong 10:27:14 AM Ngày 14 Tháng Sáu, 2014
Đây là 1 bài trong để Nguyễn Huệ lần 3
Hai nguồn kết hợp M, N cách nhau 12cm dao động ngược pha, cùng có f=20hz, và biên độ 5mm. Tốc độ truyền sóng trên mặt nước là 0,4m/s. Số điểm có biên độ 3mm trên đường nối 2 nguồn là?
A.24
B.26
C.12
D.13

Mình làm ra 24 nhưng đáp án là 12, mong mọi người giải thích

Hai nguồn có dạng: [tex]u_1=a cos(\omega t);u_2=a cos(\omega t+\pi )[/tex]

Tại một điểm M bất kì cách 2 nguồn lần lượt d1 và d2 thì có 2 sóng truyền tới: [tex]u_1_M=a cos(\omega t-2\pi d_1/\lambda );u_2_M=a cos(\omega t+\pi -2\pi d_2/\lambda )[/tex]

biên M là 3 => [tex]3^2=5^2+5^2+2.5.5cos(\frac{2\pi }{\lambda }(d_2-d_1)-\pi )[/tex]

=> d2 - d1 = 2k + 3,5322

Ta có:  -S1S2 < d2 - d1 < S1S2 => -7,7 < k < 4,2 => có 12 điểm.


Thưa thầy, Theo e nếu giải theo cách này khi xét TH cosa=cosb thì có 2 trường hợp ngiệm (a=b or a=-b). Ở đây hình như thầy chỉ xét một trường hợp thôi ak. Trường hợp kia chắc cũng cho t kết quả là tương tự. Vậy số điểm là 12 + 12 = 24 :D

d2 - d1 = 2k +0,903  hoặc d2 - d1 = 2k + 0,097

Vì hoặc nghiệm này hoặc nghiệm kia, nên chỉ chọn 1 nghiệm giải thôi,đã chọn nghiệm này thì bỏ nghiệm kia, 2 nghiệm không tồn tại song song, nếu "và" thì lấy 2 trường hợp.
Hình như thầy bị nhầm ùi ak.  :D.
+ a " hoăc "  b: ở đây chỉ tập hợp nghiêm gồm các tập hợp a riêng rẽ với tập hợp b
+ a " và " b : chỉ tập hợp nghiệm gồm tập hợp a và b, trong đó có thể một số phần tử trong a giao với phần tử trong b
Đối chiếu với bài toán này ta phải lấy cả hai trường hợp chứ ạ.


Tiêu đề: Trả lời: Sóng cơ
Gửi bởi: Huỳnh Nghiêm trong 09:42:56 PM Ngày 14 Tháng Sáu, 2014
Vì 2 nguồn đối pha nên trung điểm I của hai nguồn là nút (mô hình sóng dừng). Mỗi bó sóng dài [tex]\frac{\lambda}{2}=1cm[/tex] và IA = IB = 6cm nên có tất cả 12 bó. Trong mỗi bó chắc chắn có 2 điểm dao động với biên độ a thoả 0<a<2a. Vậy có tất cà 2x 12 = 24 điểm. Bài sẻ khó hơn nếu cho khoảng cách AB là 11cm,10,8cm,10,2cm .... Khi đó đáp số có thể là 20, 21, 22, 23, 24.


Tiêu đề: Trả lời: Sóng cơ
Gửi bởi: superburglar trong 07:27:23 AM Ngày 15 Tháng Sáu, 2014
Vì 2 nguồn đối pha nên trung điểm I của hai nguồn là nút (mô hình sóng dừng). Mỗi bó sóng dài [tex]\frac{\lambda}{2}=1cm[/tex] và IA = IB = 6cm nên có tất cả 12 bó. Trong mỗi bó chắc chắn có 2 điểm dao động với biên độ a thoả 0<a<2a. Vậy có tất cà 2x 12 = 24 điểm. Bài sẻ khó hơn nếu cho khoảng cách AB là 11cm,10,8cm,10,2cm .... Khi đó đáp số có thể là 20, 21, 22, 23, 24.

Dạ vâng ak. Về cơ bản e cũng làm như thầy.Bài này nên vẽ hình ra sẽ nhanh hơn.
Bài này e xin góp thêm 1 cách nưa là nếu giả sử trường hợp khoảng cách AB không "đẹp" như bài này ta vẫn hoàn toàn có thể giải bằng cách vẽ hình. Có 2 bước:
+ Đếm số điểm trong phần nguyên trong khoảng cách AB ( phần nguyên bằng k với AB= k.lamda/2 +x )
+ Phần dư còn lại ta dùng giản đổ xem trong đoạn đó còn điểm nào thỏa mãn không.
Kết luận: Cách này em thấy khá nhanh và đơn giản, k phải tính toán nhiều như cách trên của thầy Đạt dẫn đến hay mắc sai lầm.


Tiêu đề: Trả lời: Trả lời: Sóng cơ
Gửi bởi: Nguyễn Tấn Đạt trong 09:28:11 AM Ngày 15 Tháng Sáu, 2014
Vì 2 nguồn đối pha nên trung điểm I của hai nguồn là nút (mô hình sóng dừng). Mỗi bó sóng dài [tex]\frac{\lambda}{2}=1cm[/tex] và IA = IB = 6cm nên có tất cả 12 bó. Trong mỗi bó chắc chắn có 2 điểm dao động với biên độ a thoả 0<a<2a. Vậy có tất cà 2x 12 = 24 điểm. Bài sẻ khó hơn nếu cho khoảng cách AB là 11cm,10,8cm,10,2cm .... Khi đó đáp số có thể là 20, 21, 22, 23, 24.

Dạ vâng ak. Về cơ bản e cũng làm như thầy.Bài này nên vẽ hình ra sẽ nhanh hơn.
Bài này e xin góp thêm 1 cách nưa là nếu giả sử trường hợp khoảng cách AB không "đẹp" như bài này ta vẫn hoàn toàn có thể giải bằng cách vẽ hình. Có 2 bước:
+ Đếm số điểm trong phần nguyên trong khoảng cách AB ( phần nguyên bằng k với AB= k.lamda/2 +x )
+ Phần dư còn lại ta dùng giản đổ xem trong đoạn đó còn điểm nào thỏa mãn không.
Kết luận: Cách này em thấy khá nhanh và đơn giản, k phải tính toán nhiều như cách trên của thầy Đạt dẫn đến hay mắc sai lầm.

Lúc đầu ( và hồi trước giờ) thầy cũng giải theo sóng dừng và lấy số bó nhân đôi và xét hai đoạn phía ngoài xem có điểm nào nữa không. Bài loại này trước đây trên diễn đàn cũng có nhiều, thầy Hà văn Thạnh và bản thân thầy cũng từng giải theo nhiều cách.

Về cách giải  tìm hiệu d2 - d1 theo k và lamda, thầy có tham khảo 1 thầy cũng lớn tuổi, hỏi về nghiệm giữa "hoặc", "và", theo lí luận của thầy ấy: tập hợp nghiệm thì lấy hết (như em nói trên chỉ là tập hợp riêng lẽ), còn dùng nghiệm đó để tính toán thì dùng 1 trong 2 là cho kết quả; giống như mình mua được 2 chiếc xe, tập hợp xe của mình là 2, nhưng sáng nay đi làm thì chỉ chạy được 1 chiếc thôi. Với ý tưởng đó thì kết quả khác với trên. Sau đó thầy dùng cách này post lên, cũng nhằm tham khảo thêm và chốt lại trong cách giải này, về "hoặc", "và". Cảm ơn supper và thầy Nghiêm !  ^-^Tiêu đề: Trả lời: Trả lời: Sóng cơ
Gửi bởi: superburglar trong 09:43:13 AM Ngày 15 Tháng Sáu, 2014
Vì 2 nguồn đối pha nên trung điểm I của hai nguồn là nút (mô hình sóng dừng). Mỗi bó sóng dài [tex]\frac{\lambda}{2}=1cm[/tex] và IA = IB = 6cm nên có tất cả 12 bó. Trong mỗi bó chắc chắn có 2 điểm dao động với biên độ a thoả 0<a<2a. Vậy có tất cà 2x 12 = 24 điểm. Bài sẻ khó hơn nếu cho khoảng cách AB là 11cm,10,8cm,10,2cm .... Khi đó đáp số có thể là 20, 21, 22, 23, 24.

Dạ vâng ak. Về cơ bản e cũng làm như thầy.Bài này nên vẽ hình ra sẽ nhanh hơn.
Bài này e xin góp thêm 1 cách nưa là nếu giả sử trường hợp khoảng cách AB không "đẹp" như bài này ta vẫn hoàn toàn có thể giải bằng cách vẽ hình. Có 2 bước:
+ Đếm số điểm trong phần nguyên trong khoảng cách AB ( phần nguyên bằng k với AB= k.lamda/2 +x )
+ Phần dư còn lại ta dùng giản đổ xem trong đoạn đó còn điểm nào thỏa mãn không.
Kết luận: Cách này em thấy khá nhanh và đơn giản, k phải tính toán nhiều như cách trên của thầy Đạt dẫn đến hay mắc sai lầm.

Lúc đầu ( và hồi trước giờ) thầy cũng giải theo sóng dừng và lấy số bó nhân đôi và xét hai đoạn phía ngoài xem có điểm nào nữa không. Bài loại này trước đây trên diễn đàn cũng có nhiều, thầy Hà văn Thạnh và bản thân thầy cũng từng giải theo nhiều cách.

Về cách giải  tìm hiệu d2 - d1 theo k và lamda, thầy có tham khảo 1 thầy cũng lớn tuổi, hỏi về nghiệm giữa "hoặc", "và", theo lí luận của thầy ấy: tập hợp nghiệm thì lấy hết (như em nói trên chỉ là tập hợp riêng lẽ), còn dùng nghiệm đó để tính toán thì dùng 1 trong 2 là cho kết quả; giống như mình mua được 2 chiếc xe, tập hợp xe của mình là 2, nhưng sáng nay đi làm thì chỉ chạy được 1 chiếc thôi. Với ý tưởng đó thì kết quả khác với trên. Sau đó thầy dùng cách này post lên, cũng nhằm tham khảo thêm và chốt lại trong cách giải này, về "hoặc", "và". Cảm ơn supper và thầy Nghiêm !  ^-^


Khiếp. Thầy lấy ví dụ quá chuẩn và dễ hiểu nuôn ấy :x :))