Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

CÁC KHOA HỌC KHÁC => HÓA HỌC => Tác giả chủ đề:: tvhung trong 02:48:16 PM Ngày 13 Tháng Sáu, 2014

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=20688Tiêu đề: Một số câu khó trong đề chuyên Vinh lần 3 cần mọi người giúp!!!
Gửi bởi: tvhung trong 02:48:16 PM Ngày 13 Tháng Sáu, 2014
Câu 14: Hòa tan hết 0,02 mol KClO3 trong lượng dư dung dịch HCl đặc, thu được dung dịch Y và khí Cl2. Hấp thụ hết toàn bộ lượng khí Cl2 vào dung dịch chứa 0,06 mol NaBr, thu được m gam Br2 (giả thiết Cl2 và Br2 đều phản ứng không đáng kể với H2O). Các phản ứng đều xảy ra hoàn toàn. Giá trị của m là
A. 4,80.               B. 3,20.                C. 3,84.              D. 4,16.

Câu 16: Thủy phân một lượng pentapeptit mạch hở X chỉ thu được 3,045 gam Ala-Gly-Gly; 3,48 gam Gly-Val; 7,5 gam Gly; 2,34 gam Val; x mol Val-Ala và y mol Ala. Tỉ lệ x : y là
A. 11 : 16 hoặc 6 : 1.                         B. 2 : 5 hoặc 7 : 20.      

C. 2 : 5 hoặc 11 : 16.                        D. 6 : 1 hoặc 7 : 20.

Câu 18: Điện phân dung dịch X gồm x mol KCl và y mol Cu(NO3)2 (điện cực trơ, màng ngăn xốp), khi nước bắt đầu bị điện phân ở cả hai điện cực thì ngừng điện phân thu được dung dịch Y (làm quỳ tím hóa xanh), có khối lượng giảm 2,755 gam so với khối lượng dung dịch X ban đầu (giả thiết nước bay hơi không đáng kể). Cho toàn bộ lượng Y trên tác dụng với dung dịch AgNO3 dư, kết thúc phản ứng thu được 2,32 gam kết tủa. Tỉ lệ x : y là
A. 3 : 4.              B. 4 : 3.              C. 5 : 3.                D. 10 : 3.

Câu 28: Cho phương trình hóa học: FeS +    HNO3 ---> Fe(NO3)3   +  H2SO4   +  NO›   +  NO2›   +  H2O
(Biết tỉ lệ thể tích NO : NO2 = 3 : 4). Sau khi cân bằng phương trình hóa học trên với hệ số các chất là những số nguyên tối giản thì hệ số của chất bị oxi hóa là
 A. 63.                  B. 102.                    C. 4.                 D. 13.

Câu 43: Cho 8 gam hỗn hợp X gồm Mg và Fe vào dung dịch chứa 0,1 mol CuCl2 và 0,1 mol HCl. Sau khi kết thúc các phản ứng thu được khí H2, dung dịch Y và 9,2 gam chất rắn khan. Phần trăm về khối lượng của Mg trong X là
A. 45,00%.             B. 30,00%.           C. 52,50%.            D. 56,25%.

Thanks các bạn nhiều nhá!!!

Tiêu đề: Trả lời: Một số câu khó trong đề chuyên Vinh lần 3 cần mọi người giúp!!!
Gửi bởi: Alexman113 trong 03:41:29 PM Ngày 13 Tháng Sáu, 2014
Câu 16: Thủy phân một lượng pentapeptit mạch hở X chỉ thu được 3,045 gam Ala-Gly-Gly; 3,48 gam Gly-Val; 7,5 gam Gly; 2,34 gam Val; x mol Val-Ala và y mol Ala. Tỉ lệ x : y là
A. 11 : 16 hoặc 6 : 1.                         B. 2 : 5 hoặc 7 : 20.      

C. 2 : 5 hoặc 11 : 16.                        D. 6 : 1 hoặc 7 : 20.

[tex]\bullet[/tex] Nếu [tex]X[/tex] là: [tex]\text{Val-Ala-Gly-Gly-Val}:\,a\,(mol)[/tex] thì ta có: [tex]\begin{cases}a=0,015+x+y\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\left(\text{BT Ala}\right)\\2a=0,02+0,02+y\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\left(\text{BT Val}\right)\\2a=2\times0,015+0,02+0,1\,\,\,\left(\text{BT Gly}\right)\end{cases}[/tex]
Giải hệ này ra thấy vô lý chứng tỏ đề có vấn đề [tex]\Rightarrow[/tex] gấp tập lại đi chơi không làm nữa. Còn nếu tiếp tục giải ta sẽ có
[tex]\bullet[/tex] Nếu [tex]X[/tex] là: [tex]\text{Ala-Gly-Gly-Val-Ala}:\,a\,(mol)[/tex] thì ta có: [tex]\begin{cases}2a=0,015+x+y\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\left(\text{BT Ala}\right)\\a=0,02+0,02+x\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\left(\text{BT Val}\right)\\2a=2\times0,015+0,02+0,1\,\,\,\left(\text{BT Gly}\right)\end{cases}\Leftrightarrow \begin{cases}a=0,075\\x=0,035\\y=0,1\end{cases}[/tex]
Suy ra [tex]x:y=7:20[/tex]


Tiêu đề: Trả lời: Một số câu khó trong đề chuyên Vinh lần 3 cần mọi người giúp!!!
Gửi bởi: Alexman113 trong 04:19:00 PM Ngày 13 Tháng Sáu, 2014
Câu 14: Hòa tan hết 0,02 mol KClO3 trong lượng dư dung dịch HCl đặc, thu được dung dịch Y và khí Cl2. Hấp thụ hết toàn bộ lượng khí Cl2 vào dung dịch chứa 0,06 mol NaBr, thu được m gam Br2 (giả thiết Cl2 và Br2 đều phản ứng không đáng kể với H2O). Các phản ứng đều xảy ra hoàn toàn. Giá trị của m là
A. 4,80.               B. 3,20.                C. 3,84.              D. 4,16.
Ta có: [tex]Cl^{+5}_{\left(KClO_3\right)}+6e\rightarrow Cl^{-}_{\left(KCl\right)}[/tex]
            [tex]0,02\,\,\rightarrow\,\,\,0,12[/tex]
           [tex]2Cl^{-}_{\left(HCl\right)}-2e\rightarrow Cl_2[/tex]
                         [tex]0,12\rightarrow 0,06[/tex]
   [tex]Cl_2+2NaBr\rightarrow 2NaCl+Br_2[/tex]
   [tex]0,03\leftarrow0,03\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\rightarrow \,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,0,03[/tex]
   [tex]5Cl_2+Br_2+6H_2O\rightarrow 2HBrO_3+10HCl[/tex]
  [tex]0,03\rightarrow 6.10^{-3}[/tex]
[tex]m_{Br_2}=160\times\left(0,03-6.10^{-3}\right)=3,84\,(g)\Rightarrow \boxed{C}[/tex]


Tiêu đề: Trả lời: Một số câu khó trong đề chuyên Vinh lần 3 cần mọi người giúp!!!
Gửi bởi: Alexman113 trong 04:38:03 PM Ngày 13 Tháng Sáu, 2014
Câu 18: Điện phân dung dịch X gồm x mol KCl và y mol Cu(NO3)2 (điện cực trơ, màng ngăn xốp), khi nước bắt đầu bị điện phân ở cả hai điện cực thì ngừng điện phân thu được dung dịch Y (làm quỳ tím hóa xanh), có khối lượng giảm 2,755 gam so với khối lượng dung dịch X ban đầu (giả thiết nước bay hơi không đáng kể). Cho toàn bộ lượng Y trên tác dụng với dung dịch AgNO3 dư, kết thúc phản ứng thu được 2,32 gam kết tủa. Tỉ lệ x : y là
A. 3 : 4.              B. 4 : 3.              C. 5 : 3.                D. 10 : 3.
Ta có: [tex]2Cl^{-}-2e\rightarrow Cl_2[/tex]
          _________________
          [tex]Cu^{2+}+2e\rightarrow Cu[/tex]
          [tex]2H_2O+2e\rightarrow 2OH^{-}+H_2[/tex]
[tex]n_{Ag_2O}=0,01\Rightarrow \begin{cases}x-2y=0,02\\35,5x+64y=2,735\end{cases}\Leftrightarrow \begin{cases}x=0,05\\y=0,015\end{cases}\Rightarrow x:y=10:3\Rightarrow\boxed{D}[/tex]


Tiêu đề: Trả lời: Một số câu khó trong đề chuyên Vinh lần 3 cần mọi người giúp!!!
Gửi bởi: Alexman113 trong 04:42:53 PM Ngày 13 Tháng Sáu, 2014
Câu 28: Cho phương trình hóa học: FeS +    HNO3 ---> Fe(NO3)3   +  H2SO4   +  NO›   +  NO2›   +  H2O
(Biết tỉ lệ thể tích NO : NO2 = 3 : 4). Sau khi cân bằng phương trình hóa học trên với hệ số các chất là những số nguyên tối giản thì hệ số của chất bị oxi hóa là
 A. 63.                  B. 102.                    C. 4.                 D. 13.
[tex]13FeS+102HNO_3\rightarrow 13Fe\left(NO_3\right)_3+13H_2SO_4+27NO+36NO_2+38H_2O\Rightarrow \boxed{D}[/tex]


Tiêu đề: Trả lời: Một số câu khó trong đề chuyên Vinh lần 3 cần mọi người giúp!!!
Gửi bởi: Mai Minh Tiến trong 08:32:22 PM Ngày 13 Tháng Sáu, 2014

Câu 43: Cho 8 gam hỗn hợp X gồm Mg và Fe vào dung dịch chứa 0,1 mol CuCl2 và 0,1 mol HCl. Sau khi kết thúc các phản ứng thu được khí H2, dung dịch Y và 9,2 gam chất rắn khan. Phần trăm về khối lượng của Mg trong X là
A. 45,00%.             B. 30,00%.           C. 52,50%.            D. 56,25%.

Thanks các bạn nhiều nhá!!!

Còn câu xin làm nốt

có khí H2 thoát ra => CuCl2 hết
mCu = 6,4
=> mFe dư = 2,8
Gọi a và b lần lượt là số mol Mg và Fe phản ứng
24a + 56b = 8- 2,8 = 5,2
Bảo toàn e ta có
2a + 2b = 0,1*2 + 0,1*2 => a + b = 0,2
Vậy a = 0,1875 và b = 0,0125
=> m Mg = 4,5
=. % = 56,25%


Tiêu đề: Trả lời: Một số câu khó trong đề chuyên Vinh lần 3 cần mọi người giúp!!!
Gửi bởi: tvhung trong 10:43:22 PM Ngày 13 Tháng Sáu, 2014

Câu 43: Cho 8 gam hỗn hợp X gồm Mg và Fe vào dung dịch chứa 0,1 mol CuCl2 và 0,1 mol HCl. Sau khi kết thúc các phản ứng thu được khí H2, dung dịch Y và 9,2 gam chất rắn khan. Phần trăm về khối lượng của Mg trong X là
A. 45,00%.             B. 30,00%.           C. 52,50%.            D. 56,25%.

Thanks các bạn nhiều nhá!!!

Còn câu xin làm nốt

có khí H2 thoát ra => CuCl2 hết
mCu = 6,4
=> mFe dư = 2,8
Gọi a và b lần lượt là số mol Mg và Fe phản ứng
24a + 56b = 8- 2,8 = 5,2
Bảo toàn e ta có
2a + 2b = 0,1*2 + 0,1*2 => a + b = 0,2
Vậy a = 0,1875 và b = 0,0125
=> m Mg = 4,5
=. % = 56,25%

Bạn xem lại câu này đáp án là B : 30% nhé hihi


Tiêu đề: Trả lời: Một số câu khó trong đề chuyên Vinh lần 3 cần mọi người giúp!!!
Gửi bởi: Mai Minh Tiến trong 10:53:16 PM Ngày 13 Tháng Sáu, 2014

Câu 43: Cho 8 gam hỗn hợp X gồm Mg và Fe vào dung dịch chứa 0,1 mol CuCl2 và 0,1 mol HCl. Sau khi kết thúc các phản ứng thu được khí H2, dung dịch Y và 9,2 gam chất rắn khan. Phần trăm về khối lượng của Mg trong X là
A. 45,00%.             B. 30,00%.           C. 52,50%.            D. 56,25%.

Thanks các bạn nhiều nhá!!!

Còn câu xin làm nốt

có khí H2 thoát ra => CuCl2 hết
mCu = 6,4
=> mFe dư = 2,8
Gọi a và b lần lượt là số mol Mg và Fe phản ứng
24a + 56b = 8- 2,8 = 5,2
Bảo toàn e ta có
2a + 2b = 0,1*2 + 0,1 => a + b = 0,15
Vậy a = 0,1 và b = 0,05
=> m Mg = 2,4
=. % = 30%

Bạn xem lại câu này đáp án là B : 30% nhé hihi

Đã sửa. Ẩu quá. sr