Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: Alexman113 trong 12:43:23 AM Ngày 11 Tháng Sáu, 2014

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=20638Tiêu đề: Con lắc lò xo.
Gửi bởi: Alexman113 trong 12:43:23 AM Ngày 11 Tháng Sáu, 2014
Một con lắc lò xo treo thẳng đứng. Kích thích cho con lắc dao động điều hòa theo phương thẳng đứng. Chu kì dao động của con lắc là [tex]0,4s.[/tex] Chọn trục [tex]x'x[/tex] thẳng đứng chiều dương hướng xuống, gốc tọa độ tại vị trí cân bằng, gốc thời gian [tex]t=0[/tex] khi vật qua vị trí cân bằng theo chiều âm. Lấy gia tốc rơi tự do [tex]g=10m/s^2[/tex] và [tex]\pi^2=10.[/tex] Tính biên độ dao động của con lắc.
    A. [tex]4\,cm[/tex]
    B. [tex]8\,cm[/tex]
    C. [tex]4\sqrt{2}\,cm[/tex]
    D. [tex]5\,cm[/tex]
Nhờ mọi người xem và cho đáp án.


Tiêu đề: Trả lời: Con lắc lò xo.
Gửi bởi: Alexman113 trong 12:50:18 AM Ngày 11 Tháng Sáu, 2014
Một con lắc lò xo treo thẳng đứng. Kích thích cho con lắc dao động điều hòa theo phương thẳng đứng. Chu kì dao động của con lắc là [tex]0,4s.[/tex] Chọn trục [tex]x'x[/tex] thẳng đứng chiều dương hướng xuống, gốc tọa độ tại vị trí cân bằng, gốc thời gian [tex]t=0[/tex] khi vật qua vị trí cân bằng theo chiều âm. Lấy gia tốc rơi tự do [tex]g=10m/s^2[/tex] và [tex]\pi^2=10.[/tex] Biết rằng ở thời điểm [tex]t=\dfrac{1}{30}\,(s)[/tex] thì lực đàn hồi của lò xo có độ lớn bằng [tex]0.[/tex] Tính biên độ dao động của con lắc.
    A. [tex]4\,cm[/tex]
    B. [tex]8\,cm[/tex]
    C. [tex]4\sqrt{2}\,cm[/tex]
    D. [tex]5\,cm[/tex]
Nhờ mọi người xem và cho đáp án.
Nhầm đề và đã được bổ sung


Tiêu đề: Trả lời: Con lắc lò xo.
Gửi bởi: Ngọc Anh trong 01:00:59 AM Ngày 11 Tháng Sáu, 2014
Một con lắc lò xo treo thẳng đứng. Kích thích cho con lắc dao động điều hòa theo phương thẳng đứng. Chu kì dao động của con lắc là [tex]0,4s.[/tex] Chọn trục [tex]x'x[/tex] thẳng đứng chiều dương hướng xuống, gốc tọa độ tại vị trí cân bằng, gốc thời gian [tex]t=0[/tex] khi vật qua vị trí cân bằng theo chiều âm. Lấy gia tốc rơi tự do [tex]g=10m/s^2[/tex] và [tex]\pi^2=10.[/tex] Biết rằng ở thời điểm [tex]t=\dfrac{1}{30}\,(s)[/tex] thì lực đàn hồi của lò xo có độ lớn bằng [tex]0.[/tex] Tính biên độ dao động của con lắc.
    A. [tex]4\,cm[/tex]
    B. [tex]8\,cm[/tex]
    C. [tex]4\sqrt{2}\,cm[/tex]
    D. [tex]5\,cm[/tex]
Nhờ mọi người xem và cho đáp án.
Nhầm đề và đã được bổ sung

[tex]w = \frac{2\pi }{T} = 5\pi[/tex]

[tex]\Delta l_{o} = \frac{g}{\omega ^{2}} = 4 cm[/tex]

Fđh = [tex]k ( \Delta l_{o} \pm x )[/tex]

Tại x, F đh = 0 => x = [tex]\Delta l_{o}[/tex] = 4

Mà theo vectơ quay thì x = A/2 => A = 8Tiêu đề: Trả lời: Con lắc lò xo.
Gửi bởi: Alexman113 trong 01:04:18 AM Ngày 11 Tháng Sáu, 2014
Một con lắc lò xo treo thẳng đứng. Kích thích cho con lắc dao động điều hòa theo phương thẳng đứng. Chu kì dao động của con lắc là [tex]0,4s.[/tex] Chọn trục [tex]x'x[/tex] thẳng đứng chiều dương hướng xuống, gốc tọa độ tại vị trí cân bằng, gốc thời gian [tex]t=0[/tex] khi vật qua vị trí cân bằng theo chiều âm. Lấy gia tốc rơi tự do [tex]g=10m/s^2[/tex] và [tex]\pi^2=10.[/tex] Biết rằng ở thời điểm [tex]t=\dfrac{1}{30}\,(s)[/tex] thì lực đàn hồi của lò xo có độ lớn bằng [tex]0.[/tex] Tính biên độ dao động của con lắc.
    A. [tex]4\,cm[/tex]
    B. [tex]8\,cm[/tex]
    C. [tex]4\sqrt{2}\,cm[/tex]
    D. [tex]5\,cm[/tex]
Nhờ mọi người xem và cho đáp án.
Nhầm đề và đã được bổ sung

[tex]w = \frac{2\pi }{T} = 5\pi[/tex]

[tex]\Delta l_{o} = \frac{g}{\omega ^{2}} = 4 cm[/tex]

Fđh = [tex]k ( \Delta l_{o} \pm x )[/tex]

Tại x, F đh = 0 => x = [tex]\Delta l_{o}[/tex] = 4

Mà theo vectơ quay thì x = A/2 => A = 8


Cảm ơn


Tiêu đề: Trả lời: Con lắc lò xo.
Gửi bởi: Điền Quang trong 03:34:20 PM Ngày 24 Tháng Sáu, 2014
Đã nói cảm ơn sao không nhấn nút cảm ơn ???