Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

CÁC KHOA HỌC KHÁC => HÓA HỌC => Tác giả chủ đề:: Mai Minh Tiến trong 09:30:58 AM Ngày 10 Tháng Sáu, 2014

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=20617Tiêu đề: lý thuyết
Gửi bởi: Mai Minh Tiến trong 09:30:58 AM Ngày 10 Tháng Sáu, 2014
Nhờ giải giúp
Cho hỗn hợp X gồm Cu và Fe3O4 vào lượng dư dung dịch H2SO4 loãng. Kết thúc phản ứng thu đựoc dung dịch Y và chất rắn Z
Dãy chỏ gồm các chất mà khi cho chúng vài dung dịch Y thì đều có phản ứng oxi hóa khử?
KMnO4, NaNO3, Fe, Cl2
Fe2O3, KMnO4, K2Cr2O7, HNO3
BaCl2, Mg, SO2, KMnO4
NH4NO3, Mg(NO3)2, KCl, Cu


Tiêu đề: Trả lời: lý thuyết
Gửi bởi: superburglar trong 09:41:12 AM Ngày 10 Tháng Sáu, 2014
Nhờ giải giúp
Cho hỗn hợp X gồm Cu và Fe3O4 vào lượng dư dung dịch H2SO4 loãng. Kết thúc phản ứng thu đựoc dung dịch Y và chất rắn Z
Dãy chỏ gồm các chất mà khi cho chúng vài dung dịch Y thì đều có phản ứng oxi hóa khử?
KMnO4, NaNO3, Fe, Cl2
Fe2O3, KMnO4, K2Cr2O7, HNO3
BaCl2, Mg, SO2, KMnO4
NH4NO3, Mg(NO3)2, KCl, Cu
dd Y gồm [tex]Fe^{2+};Cu^{2+},H^{+}, SO_{4}^{2-}[/tex]
Vậy chọn A