Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

CÁC KHOA HỌC KHÁC => HÓA HỌC => Tác giả chủ đề:: Mai Minh Tiến trong 09:27:19 AM Ngày 10 Tháng Sáu, 2014

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=20616Tiêu đề: oxit
Gửi bởi: Mai Minh Tiến trong 09:27:19 AM Ngày 10 Tháng Sáu, 2014
Nhờ giải giúp
Hòa tan hết 19,6 gam hỗn hợp X gồm Fe3O4 và CuO vào 1 lượng vừa đủ dung dịch HCl 1M, thu được dung dịch Y. cho Y tác dụng với lượng dư dung dịch H2S, kết thúc các phản ứng thu được 11,2 gam kết tủa
Thể tích HCl 1M đã dùng?


Tiêu đề: Trả lời: oxit
Gửi bởi: superburglar trong 09:38:34 AM Ngày 10 Tháng Sáu, 2014
Nhờ giải giúp
Hòa tan hết 19,6 gam hỗn hợp X gồm Fe3O4 và CuO vào 1 lượng vừa đủ dung dịch HCl 1M, thu được dung dịch Y. cho Y tác dụng với lượng dư dung dịch H2S, kết thúc các phản ứng thu dược 11,2 gam kết tủa
Thể tích HCl 1M đã dùng?

Gọi số mol Fe3O4 và CuO là x,y
Bảo toàn e: [tex]n_{Fe3O4}=n_{S}=xmol[/tex]
Có hệ: 232x +80y =19,6 và 32x + 96y = 11,2 => x,y=... => V=....