Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

CÁC KHOA HỌC KHÁC => HÓA HỌC => Tác giả chủ đề:: Mai Minh Tiến trong 10:39:41 PM Ngày 09 Tháng Sáu, 2014

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=20610



Tiêu đề: axit cacbonxylic
Gửi bởi: Mai Minh Tiến trong 10:39:41 PM Ngày 09 Tháng Sáu, 2014
hỗn hợp M gồm 2 axit cacbonxylic X và Y ( X nhiều hơn Y 1 nguyên tử Cacbon)
Đốt cháy hoàn toàn 0,2 mol M cần dùng vừa đủ V l O2 (đktc) , thu đc 0,45 mol CO2 và 0,2 mol H2O. Giá trị của V là?

Nhờ giải giúp


Tiêu đề: Trả lời: axit cacbonxylic
Gửi bởi: Alexman113 trong 12:43:15 AM Ngày 10 Tháng Sáu, 2014
hỗn hợp M gồm 2 axit cacbonxylic X và Y ( X nhiều hơn Y 1 nguyên tử Cacbon)
Đốt cháy hoàn toàn 0,2 mol M cần dùng vừa đủ V l O2 (đktc) , thu đc 0,45 mol CO2 và 0,2 mol H2O. Giá trị của V là?

Nhờ giải giúp
Ta có: [tex]\begin{cases}\overline{C}=\dfrac{n_{CO_2}}{n_M}=2,25\\\overline{H}=\dfrac{2n_{H_2O}}{n_M}=2\end{cases}\Rightarrow \begin{cases}X:CH\equiv C-COOH\,\left(x\,mol\right)\\Y:\left(COOH\right)_2\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\left(y\,mol\right) \end{cases}[/tex]
Lại có: [tex]\begin{cases}x+y=0,2\\3x+2y=0,45\end{cases}\Leftrightarrow \begin{cases}x=0,05\\y=0,15\end{cases}[/tex]
Bảo toàn nguyên tố [tex]\text{Oxi}\Rightarrow nO_2=0,2\,mol\Rightarrow \boxed{V=4,48\,l}[/tex]


Tiêu đề: Trả lời: axit cacbonxylic
Gửi bởi: thuytiena9 trong 08:34:56 PM Ngày 24 Tháng Sáu, 2014
dạ cho e hỏi là sao tính [tex]\bar{H}[/tex] = 2 thì suy ra đx chất X là
[tex]CH\equiv C - COOH[/tex]


Tiêu đề: Trả lời: axit cacbonxylic
Gửi bởi: Mai Minh Tiến trong 08:41:39 PM Ngày 24 Tháng Sáu, 2014
dạ cho e hỏi là sao tính [tex]\bar{H}[/tex] = 2 thì suy ra đx chất X là
[tex]CH\equiv C - COOH[/tex]
Vì H =2  thì chỉ có trường hợp đó thôi
Theo bạn có axit nào có H= 2 nữa k?


Tiêu đề: Trả lời: axit cacbonxylic
Gửi bởi: thuytiena9 trong 08:44:10 PM Ngày 24 Tháng Sáu, 2014
nhưng H trung bình = 2 thì c1o thể có chất có H lớn hơn 2 chứ ?


Tiêu đề: Trả lời: axit cacbonxylic
Gửi bởi: leaflife trong 08:48:21 PM Ngày 24 Tháng Sáu, 2014
nhưng H trung bình = 2 thì c1o thể có chất có H lớn hơn 2 chứ ?
0,45-0,2=0,25>0,2
=> 2 axit đều không no, mà 1 axit chỉ có 2 C=> cách duy nhất tăng [tex]\pi[/tex] cho nó là chuyển thành 2 chức với 2H
mà [tex]H_{tb}=2[/tex]=> axit còn lại cũng phải 2H=>...