Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

CÁC KHOA HỌC KHÁC => HÓA HỌC => Tác giả chủ đề:: Mai Minh Tiến trong 03:39:34 PM Ngày 09 Tháng Sáu, 2014

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=20603Tiêu đề: bài tập Si
Gửi bởi: Mai Minh Tiến trong 03:39:34 PM Ngày 09 Tháng Sáu, 2014
Nhờ giải giúp
hỗn hợp M gồm SiH4 và CH4. Đốt cháy hoàn toàn một lượng hỗn hợp M cần dùng vừa đủ 0,4 mol O2, thu được sản phẩm khí X và m gam chất rắn
Y. Cho toàn bộ X đi qua Ca(OH)2 lấy dư, kết thúc thu đc 15 gam kết tủa. Giá trị của m là?


Tiêu đề: Trả lời: bài tập Si
Gửi bởi: Alexman113 trong 04:34:49 PM Ngày 09 Tháng Sáu, 2014
Nhờ giải giúp
hỗn hợp M gồm SiH4 và CH4. Đốt cháy hoàn toàn một lượng hỗn hợp M cần dùng vừa đủ 0,4 mol O2, thu được sản phẩm khí X và m gam chất rắn
Y. Cho toàn bộ X đi qua Ca(OH)2 lấy dư, kết thúc thu đc 15 gam kết tủa. Giá trị của m là?
Gọi [tex]\begin{cases}n_{SiH_4}=x\\n_{CH_4}=y\end{cases}[/tex]
Đem đốt [tex]M[/tex] ta thu được [tex]\begin{cases}SiO_2:x\,mol\\CO_2:y\,mol\\H_2O:2\left(x+y\right)\,mol\end{cases}[/tex]
Lại có: [tex]y=n_{CaCO_3}=0,15\,mol\xrightarrow{BT\,Oxi}0,4\times 2=2x+2\times0,15+2\left(x+0,15\right)\Leftrightarrow x=0,05\,mol\Rightarrow \boxed{m=3\,(g)}[/tex]